Kultursensitiv tilnærming til Forebyggende hjemmebesøk til eldre innvandrere.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

BAKGRUNN: “Forebyggende hjemmebesøk” er et råd- og veiledningstilbud til eldre som ikke mottar, eller som mottar begrensede tjenester fra kommunen. Tilbudet går ut på at ansatte i kommunene inviterer seg hjem til eldre (vanligvis over 70 eller 75 år), eller holder offentlige møter, for å drive informasjonsarbeid, samtale om aldring, undersøke behovet for hjelp og tilby eventuelle tilpasninger i boligen. Målet med hjemmebesøket er å bidra til at eldre kan mestre hverdagene godt, leve lenger i egne hjem, og leve aktive gode liv. Til tross for anbefalinger og retningslinjer om å tilrettelegge Forebyggende hjemmebesøk for alle eldre innbyggere over en viss alder, viser imidlertid forskning og praksis at eldre med innvandrerbakgrunn ikke nåes tilstrekkelig av tilbudene. Dette er bekymringsfullt da innvandrere samlet oppgir dårligere selvrapportert fysisk og psykisk helse enn etnisk norske. Andelen eldre med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom er dessuten større hos innvandrere enn hos den øvrige befolkningen. Dette understerker behovet for tidlig innsats slik det Forebyggende hjemmebesøket skal legge til rette for. METODER, AKTIVITETER OG TILTAK: Vi planlegger å utvikle, pilotere og dele en kultursensitiv tilnærming til Forebyggende hjemmebesøk. Målet er å gjøre tilbudet tilgjengelig for alle eldre uavhengig av kulturell bakgrunn slik at alle sikres mulighet for en tryggest og best mulig alderdom. Aktivitetene inkluderer datainnsamling gjennom intervjuer med a)kommunalt ansatte som arbeider med Forebyggende hjemmebesøk, b)eldre innvandrere og c) helseambassadører tilknyttet Drammen Sanitetsforning. Prosjektgruppen vil utvikle en kultursensitiv tilnærming og modell basert på intervjuene og drøftelser innad i Prosjektgrupper samt med en Referansegruppe. Modellen vil bli testet ut i Drammen kommune med løpende evalueringer for å tilpasse og forbedre tilnærmingen ytterligere. I prosjektes avslutningsfase vil vi dele og spre kunnskap om modellen hos myndigheter, i kommuner, i forskningsmiljøer og i frivillige organisasjoner slik at læringen kan komme flere til gode. FORVENTET VERDI: Den nyutviklede kultursensitive modellen av det Forebyggende hjemmebesøket vil bli delt og kan tas i bruk i landets kommuner. Dette vil ha verdi for alle; i)for eldre innvandrere som får tilgang til informasjon og hjelp til å tilrettelegge alderdommen, ii)for ansatte som får et bedre verktøy til å komme i dialog med innbyggere med innvandrerbakgrunn, iii)for kommunenen som kan komme inn tidligere med forebyggende tiltak før helse behovene er blitt så store at det er nødvendig med omfattende hjelp. Prosjektet har også en generell samfunnsverdi ved å bidra til å øke bevissthet omkring kultursensitiv kommunikasjon og samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn, og bygge forståelser og toleranse for ulike syn på helse og aldringsprosesser i et økende flerkulturelt samfunn.

Prosjektleder

Laila Tingvold

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Kultursensitiv tilnærming til Forebyggende hjemmebesøk til eldre innvandrere.
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2024: kr 141 000, 2025: kr 934 000, 2026: kr 365 000
Startdato
02.09.2024
Sluttdato
02.03.2026
Status
Under gjennomføring