Nytt håp i nytt land gjennom kunstuttrykk

Foto: Kirkens Bymisjon

Siden den store flyktningestrømmen i 2016 har UFS invitert til kunstuttrykk-grupper i Hoffsveien 25. Hver gruppe har mellom 10–15 deltakere og møtes ukentlig seks ganger fra kl. 16.30–19.00. Gruppene avsluttes med en utstilling der deltakerne får vise fram sine kunstuttrykk overfor et publikum. Sammen finner flyktninger og Ullernfrivillige kraft og nytt håp gjennom kunstuttrykk med farger, lyder, lek og bevegelser!

I løpet av disse ukene ønsker Ullern Frivilligsentral å synliggjøre deltakernes ressurser, etablere håp og bidra til å gi en ny god start i lokalsamfunnet. Dette gjøres gjennom å skape en trygg gruppe der deltakerne får tillit til hverandre gjennom lekne øvelser og kreativ utfoldelse.

Prosjektet er basert på EXIT (Expressive Art in Transition). Dette er et forskningsprosjekt gjennomført på Hvalstad transittmottak fra 2008–2014 av NKVTS. Resultatene fra forskningen viste at de som deltok i kunstuttrykksgruppen har over tid mindre PTSS og fikk et mer optimistisk syn på framtiden enn de som ikke deltok.

Nesten alle aktivitetene foregår i sirkel. Ved vi står med ansiktene mot hverandre, er det lettere å være oppmerksomt tilstede i «her og nå». Den gir mindre rom for å falle ut i egne tanker og gjør det lettere å holde fokus. Sirkelen er trygghetsskapende fordi alle kan se alle og der alle er likeverdige.

Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning for mennesker som bærer på traumatiske opplevelser. Prosessmaling er et verktøy til å uttrykke følelser som er for vanskelige å sette ord på. Det er gjennom farger, bevegelse, ord og toner at sansene vekkes, og at lysten til å utforske nye muligheter oppstår.

Deltakerne opplever at de både gjennomgår individuelle prosesser gjennom sitt eget maleri og gruppeprosesser ved at maleriene settes sammen til et «felles bilde».

Det blir ikke brukt tolketjenester, og dette sørger for at gruppen hjelper hverandre med å forstå. Dette resulterer også i norskundervisning på en annerledes og spennende måte ved at vi leker med ord og setninger.

«Kunstens vesen er et språk på tvers av kulturer, rase og språk. Den gir oss muligheten til å kommunisere om det essensielle i menneskers liv og virke».

Totalt kr918.000bevilget
EStimert sluttdato31.12.2021

Sammendrag

Bakgrunn

I arbeidet med å få en vellykket integrering i Bydel Ullern, er samhandling både en nødvendighet og en realitet. Gjennom kunstuttrykksgrupper blir motgang og traumer bearbeidet til ressurser (Forskningsrapport EXIT). Mange flyktninger bærer med seg en vanskelig fortid, og hverdagens utfordringer kan være store. Gjennom å se hverandre på nye måter, kan egne ressurser styrkes. Kunstuttrykk blir en del av Ullern Frivilligsentrals drift etter 3 år og videreføres til andre bydeler (Rapport kunstuttrykk våren 2017).

Målsetting

Målsettingen er integrering lokalt gjennom å se seg selv som en ressurs. Flyktninger og frivillige i bydelen møtes i kunstuttrykksgrupper og personlige prosesser omgjør motgang og traumer til ressurser. Sammen igangsettes bevegelse i «her og nå»-situasjoner. Målet er at denne modellen videreføres.

Målgruppe

Flyktninger bosatt i Bydel Ullern er primærmålgruppen i prosjektet. Kontakt skjer gjennom tett samarbeid med NAV Ullern/Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Antall personer i målgruppen

330

Beskrivelse av gjennomføring

Ved å etablere kunstuttrykksgrupper på maks 15 deltakere (bestående av både flyktninger og frivillige), gis det rom for utforsking av sansene – der ordene ikke strekker til, eller før språket er på plass. Den skapende prosess er sentral, men det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring fra arbeid med kunstuttrykk for å delta. I trygge omgivelser kan prosessene igangsettes på et tidlig tidspunkt og starte helingen/reparasjonen, der traumer og utfordringer transformeres til ressurser. Gruppen møtes 6 ganger. For å synliggjøre utviklingen gjennom dialogene og samholdet, formidles prosessene f.eks. på lokale utstillinger (Se Rapport kunstuttrykk våren 2017). Det er opptil enhver hva man ønsker å dele med gruppen (både deltakere og ledere har signert taushetserklæring). Deltakerne vil også få mestringsverktøy for håndtering av stress. Prosessen til den enkelte dokumenteres hver gang. En dialog oppstår mellom deltakeren og f.eks. bildet – de setter selv tittel på bildet. Man kan fortsette ved å male et nytt lag oppå deler eller hele bildet. Faglig kompetanse i prosjektet sikres ved at gruppene ledes av 2 spesialister innen kunst- og uttrykksterapi (utdannet ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon – NIKUT).

Fremdriftsplan

Kontrakt med NAV-kontor og samarbeid om rekruttering av flyktninger Modell: • Uke 1 infomøter og kontrakt med prosjektledere og deltakere • Uke 2 – 8 gjennomføring av 6 kreative verksteder (avsluttes med Deltakerbevis) • Uke 8 -10 utforming av prosjektdokumentasjon og presentasjon • Uke 9 -10 lokale utstillinger og markedsføring • Uke 11 prosjektrapport • Evaluering Det arrangeres 4 kreative verksteder pr. år + utvidelse, med varieret innhold.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I arbeidet med å få en vellykket integrering i Bydel Ullern, er samhandling både en nødvendighet og en realitet. Gjennom kunstuttrykksgrupper blir motgang og traumer bearbeidet til ressurser (Forskningsrapport EXIT). Mange flyktninger bærer med seg en vanskelig fortid, og hverdagens utfordringer kan være store. Gjennom å se hverandre på nye måter, kan egne ressurser styrkes. Kunstuttrykk blir en del av Ullern Frivilligsentrals drift etter 3 år og videreføres til andre bydeler (Rapport kunstuttrykk våren 2017).

Målsetting for prosjektet

Målsettingen er integrering lokalt gjennom å se seg selv som en ressurs. Flyktninger og frivillige i bydelen møtes i kunstuttrykksgrupper og personlige prosesser omgjør motgang og traumer til ressurser. Sammen igangsettes bevegelse i «her og nå»-situasjoner. Målet er at denne modellen videreføres.

Målgruppe

Flyktninger bosatt i Bydel Ullern er primærmålgruppen i prosjektet. Kontakt skjer gjennom tett samarbeid med NAV Ullern/Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

330

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Ved å etablere kunstuttrykksgrupper på maks 15 deltakere (bestående av både flyktninger og frivillige), gis det rom for utforsking av sansene – der ordene ikke strekker til, eller før språket er på plass. Den skapende prosess er sentral, men det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring fra arbeid med kunstuttrykk for å delta. I trygge omgivelser kan prosessene igangsettes på et tidlig tidspunkt og starte helingen/reparasjonen, der traumer og utfordringer transformeres til ressurser. Gruppen møtes 6 ganger. For å synliggjøre utviklingen gjennom dialogene og samholdet, formidles prosessene f.eks. på lokale utstillinger (Se Rapport kunstuttrykk våren 2017). Det er opptil enhver hva man ønsker å dele med gruppen (både deltakere og ledere har signert taushetserklæring). Deltakerne vil også få mestringsverktøy for håndtering av stress. Prosessen til den enkelte dokumenteres hver gang. En dialog oppstår mellom deltakeren og f.eks. bildet – de setter selv tittel på bildet. Man kan fortsette ved å male et nytt lag oppå deler eller hele bildet. Faglig kompetanse i prosjektet sikres ved at gruppene ledes av 2 spesialister innen kunst- og uttrykksterapi (utdannet ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon – NIKUT).

Fremdriftsplan for prosjektet

Kontrakt med NAV-kontor og samarbeid om rekruttering av flyktninger Modell: • Uke 1 infomøter og kontrakt med prosjektledere og deltakere • Uke 2 – 8 gjennomføring av 6 kreative verksteder (avsluttes med Deltakerbevis) • Uke 8 -10 utforming av prosjektdokumentasjon og presentasjon • Uke 9 -10 lokale utstillinger og markedsføring • Uke 11 prosjektrapport • Evaluering Det arrangeres 4 kreative verksteder pr. år + utvidelse, med varieret innhold.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet er lokal integrering av flyktninger i kunstuttrykksgrupper med frivillige. Målsettingen er å omdanne motgang/traumer til ressurser for å forebygge depresjoner/ensomhet. Både forskning og erfaring viser at dette gir varig effekt og styrker den psykiske helsen. Sammen skaper vi håp gjennom prosesser med maling og bevegelse. Vi blir kjent på nye måter, selv før språket er på plass. Målgruppen er flyktninger og frivillige som deltakere/ressurser. Den utfordrende tiden med Korona har gitt rom for å arbeidet mot utenforskap. Vi ser i avisartikler og forskning at den psykisk helse har blitt utfordret. Derfor inkluderes flerkulturelle skoleungdom og eldre i målgruppen. Bakgrunnen for prosjektet er trivsel/livsmestring med fokus på den liminale fasen. Det er som å sitte passivt å vente, og for flyktninger er det som å være «midt imellom» to kulturer. I pandemien gjenkjennes denne krevende perioden. Da er det viktig å møtes på nye måter som utendørs, i større lokaler og i online-grupper.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålet ved å få igangsatt kunstuttrykksgruppene på et tidlig tidspunkt, ble oppnådd. Passivitet, som vi vet er en del av flyktningenes hverdag, kan gi mer traumer enn nødvendig og derfor er samarbeidet med Bydel Ullern og Introduksjonsprogrammet svært avgjørende. Under Korona pandemien kom det færre flyktninger til landet/bydelene enn planlagt. Derfor tok vi tak for å motarbeide utenforskap, på et tidlig stadium i pandemien, noe som ga gode resultater. Gjennom kunstuttrykksgruppene fikk deltakerne kunnskap om mestringsverktøy for håndtering av stress (psykoedukasjon/empowerment) – et veldig nyttig verktøy med bevegelse og aktivering av sanser noe som var viktig under den nye hverdagen med pandemi. Hverdagsintegrering lokalt ble virkeliggjort gjennom kreative nye møteplasser, relasjoner og nettverk. Vi erfarte at kontakt på tvers av kulturer og generasjoner gir bedre livskvalitet og skaper mye glede. Dette oppnådde vi også gjennom kunstuttrykksgruppene i de andre bydelene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

350

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet handler om kreative verksteder, der lek med kunstuttrykk står sentralt. Kunstuttrykkene er malerier malt «lag-på-lag», lek med titler og ord og forskjellige historier. Metoden har en fast struktur som repeteres hver gang. Den består av tre faser: Oppvarming – handling – avslutning/refleksjon. Oppvarmingen kan for eks. bestå i stabilisering og opplevelse av trygghet gjennom bevegelse og pust. I arbeidsfasen kan det bli maling på lerret, og i avslutningen skapes det ofte noe i fellesskap. De spontane uttrykkene av følelser og impulser motiveres, ikke kunstneriske teknikker og begreper som «rett og galt». Dette gir deltakerne en opplevelse av mestring ved: – bedre kontakt med kropp og følelser på hva de selv verdsetter – tydelighet i forhold til egne grenser for hva som oppleves som verdighet – økt selvinnsikt og nytt perspektiv på egne historier og fremtidige ønsker, sett i sammenheng med andres. Prosessen med kunstuttrykk starter helings-prosesser, der motgang og traumer transformeres til ressurser. Gjennom utforsking av sansene, gjerne før språket er på plass, settes prosessen i gang på et tidlig tidspunkt.

Resultater og resultatvurdering

Effekten av prosjektet måles gjennom trivsel (dvs. forebygging av ensomhet/depresjon), integrering, fellesskap og samspill mellom flyktninger og lokale beboere. Pandemien har gitt utfordringer og har åpnet for nye måter å ha kontakt og tid sammen på – ved telefonsamtaler, turgåing, felles utlevering av aktivitetspakker til familier, handlehjelp og samlinger utendørs. Vi har også funnet alternative og trygge måter å arrangere kunstuttrykksgruppene med hensyn til smittevernreglene. Gjennom ulike metoder har vi kartlagt effekten av kunstuttrykksprosjektet. Ved hjelp av bevegelse på en «energi-skala fra 1-10», har vi målt tilstanden til deltakerne før og etter de kreative verkstedene, og fokuset er på bevegelse i motsetning til fastlåsthet! Dette kommer tydelig frem og flere synes at det er overraskende hvordan vi kan uttrykke følelser gjennom maling. Det kommer også ofte frem at man lett blir kjent med hverandre gjennom denne metoden – selv om man kun deler det man ønsker.

Oppsummering og videre planer

Målsettingen om at kunstuttrykksgruppene skal hjelpe mennesker i liminale faser i livet til å oppnå økt verdighet, ny mestring og sosialisering, er oppnådd. Kunstuttrykk for flyktninger har i løpet av treårsperioden (2019-2021) blitt gjennomført i flere bydeler i Oslo. Dette arbeidet forebygger psykisk helseutfordringer og utenforskap under pandemien og målgruppen av flerkulturelle eldre og ungdommer har blitt inkludert. Kunnskap om traumatiserte flyktninger og om hvordan de kan finne tilbake til tryggheten sin, er viktig nå også i forbindelse med den ventende flyktningstrømmen fra Ukraina.

Prosjektleder

Irene Schmeling Sandved

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Kunstuttrykk integrerer
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 253 000, 2020: kr 302 000, 2021: kr 363 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2021
Status
Avsluttet