Kvalitetssikret funksjonskartlegging av intensivpasienten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Koronapandemien har synliggjort behovet for systematisk kartlegging av funksjon i tidlig fase for å sikre et mer sømløst rehabiliteringsforløp for pasienter som har gjennomgått alvorlig sykdom. Tverrfaglig rehabilitering med oppstart på intensivavdelingen er anbefalt både nasjonalt og internasjonalt. Chelsea Critical Care Assessement Tool – CPAx er et observatørbasert funksjonskartleggingsverktøy som ifølge forskning har vist seg å ha de sterkeste psykometriske egenskapene og har de senere årene blitt oversatt og implementert i en rekke europeiske land. LHL

Målsetting

Målet er å undersøke om funksjonskartleggingsverktøyet Critical Care Assessment Tool – CPAx – NOR er pålitelig og anvendbar i Norge, samt samle og systematisere erfaringer og lage og gjennomføre en plan for implementering av CPAx-NOR på intensivavdelinger i Norge.

Målgruppe

Målgruppen i prosjektet er voksne intensivpasienter i Norge

Antall personer i målgruppen

14000

Beskrivelse av gjennomføring

CPAx er utviklet av en britisk intensivfysioterapeut og validert for intensivpopulasjonen, uavhengig av diagnose. Fagråd for rehabilitering anbefalte i revisjon av pasientforløpet for Covid-19 pasienter i januar 2021 at CPAx i svensk versjon skal benyttes til å kartlegge funksjon på intensivavdelingen og på sengepost. Denne anbefalingen er nå innlemmet i Nasjonal veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger (kap 11 Rehabilitering etter Covid-19), sist revidert av Helsedirektoratet i juni 2021. I dette prosjektet skal den nylig norske versjonen av CPAx (CPAx-NOR) testes ut på 5 intensivavdelinger i Helse Sør Øst for å undersøke om den er pålitelig. Videre vil vi undersøke om den er anvendbar i klinisk praksis. Vi ønsker også å samle erfaringer fra praksis gjennom fokusgruppeintervju for å kunne bruke denne kunnskapen når CPAx-NOR skal implementeres i klinisk praksis på alle intensivavdelinger i Helse Sør Øst. Det skal skrives en vitenskapelig artikkel, resultatene skal formidles på konferanser og i populærvitenskapelig form i ulike fora, bl.a. på LHL sine nettsider og på webinar.

Fremdriftsplan

1. og 2. kvartal 2022: Uttestingsfase og fokusgruppeintervju. 3. og 4. kvartal 2022: Analyse og submittering av artikkel til vitenskapelig tidsskrift. Sammenfatning av materialet fra fokusgruppeintervju til bruk i implementering. 1. og 2. kvartal 2023: Implementering i klinisk praksis i alle intensivavdelingene i Helse Sør Øst. Populærvitenskapelig formidling av prosjektresultatet. Evaluering og rapportering.

Prosjektleder/forsker

Charlotte Marie Schanke

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Kvalitetssikret funksjonskartlegging av intensivpasienten
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Regionalt Kompetansesenter for Rehabilitering i Helse Sør Øst Sunnaas Sykehus HF
Beløp Bevilget
2022: kr 565 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring