Kvinnehelsehus – likeverdige helsetilbud

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det norske helsevesenet er pålagt å sikre likeverdige helsetjenester til alle, men forskning viser klare utfordringer med å nå fram til alle grupper i samfunnet. Dette var bakgrunnen for at Bergen sanitetsforening søkte om og fikk midler til gjennomføring av forprosjektet «Behovsanalyse – likeverdige helsetjenester» (2019/HE2-283988). Hovedmålet var å finne ut hvordan man kan stimulere til økt bruk av eksisterende helsetilbud for minoritetskvinner og etnisk norske kvinner i en sårbar livssituasjon, og om eventuelle umøtte behov kan tilbys gjennom et kvinnehelsehus.

Målsetting

For å gi sårbare kvinner bedre helse og rett til å bestemme over egen kropp, ønsker N.K.S. å skape inkluderende lavterskel kvinnehelsehus i to storbyer i Norge. Dette kommer i tillegg til kvinnehelsehuset som skal etableres av Bergen sanitetsforening som følge av forprosjektet (2019/HE2-283988).

Målgruppe

Sårbare kvinner som minoriteter med ulik botid, språk- og helsekompetanse, og etnisk norske kvinner, som er ny i morsrollen, enslige forsørgere, voldsutsatte.

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder har hovedansvar for å 1) redigere og bearbeide kartleggingsverktøy som ble utviklet under forprosjektet slik at det blir lettere tilgjengelig og forståelig for frivillige sanitetskvinner/studenter, og kan tas i bruk uten store økonomiske midler. 2) etableres en felles metodikk og minimum tiltak for å definere kvinnehelshus i N.K.S. regi og sikre at kvinnehelsehuset bidrar til bedre helse og mer tilpassede helsetjenester for sårbare kvinner. 3) kartlegge brukerbehov og identifiserer tjenestetilbud og samarbeidspartnere for lokale kvinnehelsehus i samarbeid med to bynære sanitetsforeninger og studenter i helse- og samfunnsvitenskapelige fag ved lokale høgskoler/universitet. Metodene som skal tas i bruk er intervjuer, fokusgrupper, dialogmøter og spørreskjema. 4) etablere to kvinnehelsehus innen 2022 som tilbyr en samlokalisert tjeneste, frivillige helsevenner og minimum en felles aktivitet. 5) løfte fram erfaringene og resultatene av arbeidet med kvinnehelsehus ovenfor samarbeidspartnere, sanitetskvinner og brukergrupper, og synliggjøre mulighetene som ligger i frivilligdrevet lavterskel kvinnehelsehus ovenfor lokale og nasjonale myndigheter.

Fremdriftsplan

Feb 2021 Ansatt prosjektleder i Oslo Mar 2021 Karleggingsverktøy forenklet/programlogikk kvinnehelsehus definert Rekruttering av deltakere gjennom to sanitetsforeninger Mai 2021 Ansatt prosjektmedarbeider i Trondheim Jun 2021 Behovskartlegging for kvinnehelsehus gjennomført Sep 2021 Prosjektplan for etablering av to kvinnehelsehus ferdig Des 2021 Samarbeidsavtale samlokalisert tjeneste inngått Apr 2022 Rekruttering av brukergruppene/frivillige

Prosjektleder/forsker

Cathrine Linn Kristiansen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Kvinnehelsehus – likeverdige helsetilbud
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 868 000, 2022: kr 403 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.05.2023
Status
Under gjennomføring