Kvinneprosjektet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Det er vel dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet og trening er helsebringende for jenter og kvin

Bakgrunn og målsetting: Det er vel dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet og trening er helsebringende for jenter og kvinner, og den optimale tilstand for de aktive er å være i energibalanse, ha normal menstruasjonssyklus og god benhelse. På den annen side, intens trening og energimangel kan medføre enkelte helserisiko, som utviklingen av en kombinasjon av lidelser kalt ”den kvinnelige triaden (Triaden)”. Triaden er et syndrom bestående av forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og lav benmineraltetthet/osteoporose. Prosjektets hovedmålsetting var (1) å kartlegge forekomsten av Triaden hos unge kvinner med ulik aktivitetsbakgrunn, (2) måle benmasse på en stor gruppe unge kvinner som representerer normalbefolkningen i Norge for å utvikle et referansemateriale, og (3) basert på (1), drive opplysningsarbeid for helsepersonell i og utenfor skolen, lærere, trenere og annet personell som er i kontakt med fysisk aktive kvinner.

 

Gjennomføring: Dette var en trefase studie. Del I bestod av kartlegging ved hjelp av spørreskjema. Data fra del I ble blant annet benyttet for å klassifisere subjektene som enten i risiko eller ikke i risiko for utvikling av Triaden. Del II var klinisk undersøkelse av benmineraltetthet (BMD), samt blodprøver og del III var klinisk intervju for blant annet å kunne diagnostisere eventuelle spiseforstyrrelser. I del I ble den totale populasjonen av kvinnelige landslagsutøvere, i alt 938 utøvere, samt 900 landsrepresentative kontroller invitert til deltakelse. Kontrollene representerte samtlige fylker i Norge og det ble gjort en tilnærmet identisk lik prosentvis aldersfordeling og geografisk inndeling i forhold til totalpopulasjonen. Så mange som 88% av utøverne og 70% av kontrollene svarte tilfredsstillende på spørreskjemaet. Basert på data fra del I, ble et stratifisert, tilfeldig utvalg av utøvere (n=300) og kontroller (n=300) trukket og invitert til videre deltakelse i de kliniske delene av prosjektet. Totalt 186 utøvere og 145 kontroller deltok i alle deler av prosjektet. I del IV ble det gjennomført et opplysningsarbeid i form av foredrag og utarbeiding av informasjonsmateriell.

 

Resultater: Dette er de første data på forekomst av Triaden blant utøvere og aldersrepresentative kontroller fra den generelle populasjonen. En høy andel utøvere hadde forstyrret spiseatferd, spiseforstyrrelser og menstruasjonsforstyrrelser, og problemet var betraktelig større blant utøvere som konkurrerte i vektavhengige idretter kontra ikke-vektavhengige idretter og kontroller. Når det gjelder den tredje komponenten av Triaden, lav BMD, var imidlertid forekomsten av lav BMD spesielt høy blant kontrollene og dobbelt så vanlig sammenlignet med eliteutøverne. Dette kan muligens skyldes at intensiv trening, og særlig vektbærende aktivitet blant idrettsutøverne, til en viss grad beskytter mot tap av benmasse og utvikling av osteoporose. Videre erfarte mange kombinasjonen av to av Triade komponentene. Disse jentene/kvinnene vil det være uhyre viktig å identifisere og følge opp for å unngå videre utvikling av hele Triade syndromet. Hver 25. utøver møtte kriteriene for den totale Triaden. Til slutt fant vi at Triaden også er forekommende i normalbefolkningen, noe som indikerer at forebygging ikke bare bør rettes mot eliteutøvere, men mot alle fysisk aktive jenter eller kvinner. For å kunne forebygge utviklingen av Triaden er det nødvendig med informasjon om faktorer assosiert med Triaden både til de aktive selv, foreldre, trenere/instruktører, samt helsepersonell. Forebyggende arbeid bør bli rettet mot alle fysisk aktive jenter og kvinner, men spesielt fokus bør rettes mot utøvere som konkurrerer i idretter hvor tynnhet og/eller en lav vekt blir sett på som essensielt for optimal prestasjon. Vi anbefaler om mulig at eventuelle behandlingsregimer av en eller flere av komponentene av Triaden bør være tverrfaglige og bli igangsatt så tidlig som mulig. Tidlig identifisering er helt essensielt.

 

Videre planer: Prosjektledelsen ønsker å videreføre prosjektet både med å evaluere opplysningsarbeidet, samt gjennomføre en intervensjonsstudie på de av jentene/kvinnene som allerede lider av en eller flere av komponentene av Triaden.

Prosjektleder/forsker

Monica Klungland Torstveit

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Kvinneprosjektet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Norges Idrettshøgskole
Beløp Bevilget
2002: kr 224 000, 2003: kr 82 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.05.2004
Status
Avsluttet