Lage animasjonsfilm – guide til norsk helsevesen for de som ikke kan lese

Sluttrapportsammendrag

LHL Internasjonal (LHLs tuberkulosestiftelse) og Plott, et konsulentfirma som jobber med å utvikle digitale læringsverktøy, samarbeidet om å lage utkast til manuskript og teknisk løsning. Deretter fikk vi innspill fra brukere og samarbeidspartnere som jobber med innvandrere, både i helsevesenet og i frivillig sektor.

Basert på innspillene la vi til noe mer informasjon og forenklet manuskriptet noen steder. Deretter laget vi et ferdig manuskript og oversatte dette til engelsk. Begge språkversjonene (norsk og engelsk) ble deretter lest inn i lydstudio. Filmen inneholder informasjon om de ulike delene i helsevesenet, og hvem man skal kontakte i ulike situasjoner. Den har egne avsnitt om fastlegen, helsestasjonen, Legevakten og øyeblikkelig hjelp. Fastlegens rolle, oppfølging under svangerskap og av barn på helsestasjon, samt hvor man skal henvende seg i akutte situasjoner, er forklart på en enkel måte. Det er også informasjon om tolk, taushetsplikt, egenandel, medisiner/resepter og hvordan man skal forberede seg til en konsultasjon.

Animasjonen er litt under 7 minutter lang. Animasjonene er lagt ut på våre nettsider og informert om i våre nettverk (bl.a. FHI, Seksjon for likeverdige helsetjenester ved Oslo Universitetssykehus, Helsedirektoratet, Imdi). Vi har ikke distribuert animasjonen bredt ennå, men personer som jobber med likeverdige helsetjenester og andre i nettverket vårt har gitt tilbakemelding om at de mener animasjonen vil være veldig nyttig for brukergruppene.

En ny kartlegging av helsekompetansen i befolkningen gjennomført av OsloMet, Høgskolen i Innlandet og Helsedirektoratet å oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at over halvparten (52 prosent) ikke kan nok om å finne frem i helsevesenet. Det understreker at det er et stort behov for denne animasjonen.


Søknadssammendrag

Koronaepidemien fører til stor usikkerhet i befolkningen og stort press på helsevesenet. Jo bedre kunnskap befolkningen har om helsevesenet, jo mer effektivt kan den store økningen i henvendelser og pasienter håndteres. Innvandrere kjenner ofte dårligere til hvordan helsevesenet i Norge fungerer. Språkbarrierer, redsel for smitte og dårlig kjennskap til helsevesenet er en vanskelig kombinasjon, som også gir en ekstra belastning for helsepersonalet i en allerede presset situasjon.

Løsningen er en animasjonsfilm som vil gi lettfattelig og god informasjon om hvordan det norske helsevesenet er organisert og hvordan det fungerer. Animasjonsfilmen skal ha fortellerstemme/voiceover på engelsk og norsk, men dersom midlene strekker til kan det også bli aktuelt med flere språk. Hovedmålgruppen er de 800.000 i Norge som er førstegangsinnvandrere, målsetningen er å nå 10% av disse. Hensikten er at bedre kunnskap vil gjøre målgruppen bedre i stand til å kunne oppsøke de riktig instanser til riktig tid og med riktig budskap – som igjen vil gi mindre trykk på helsearbeidere som er overbelastet med koronaepidemien.

Animasjonen utvikles ved hjelp av vanlige pedagogiske prinsipper, med både voiceover og visualisering for å nå alle, uavhengig av hvordan de best lærer. Animasjonen er ferdig medio mai og vil distribueres digitalt gjennom alle aktuelle kanaler, nettsteder og sosiale medier. LHL sin tuberkulosestiftelse, LHL Internasjonal, jobber både internasjonalt og i Norge. Tuberkulosestiftelsen vår har troverdighet og gode kontakter i innvandrermiljøene og helsevesenet. Våre kontakter, som tuberkulosekoordinatorer og innvandrernettverk, vil bidra til spredning av filmene.

Prosjektleder

Mona Drage

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Lage animasjonsfilm – guide til norsk helsevesen for de som ikke kan lese
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020