Langtidskonsekvenser av lav fødselsvekt

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvert år blir omtrent 15 millioner barn født premature på verdensbasis. De fleste overlever, men med risiko for senere utviklingsvansker. Motoriske problemer er vanlig, og varierer fra lette motoriske vansker til alvorlig cerebral parese. Studier antyder at premature er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende, men lite er kjent om sammenhengen med motoriske ferdigheter og helse. I dette tverrfaglige prosjektet samarbeider forskergruppen NTNU Low Birth Weight Life med grupper både i Norge og andre land. Brukere fra Prematurforeningen har vært med på å utforme forskningsspørsmålene. Det overordnete målet er å undersøke motoriske ferdigheter og deres betydning for fysisk aktivitet, fysisk form og kroppssammensetning målt med innovative tekniske metoder hos voksne født for tidlig med svært lav fødselsvekt. Prosjektet representerer ny forskning med nytteverdi for individer født for tidlig, helsepersonell og spesielt kommunale tjenester. Det passer godt overens med de strategiske prioriteringene til Helse-Norge, kommunene og universitetene ved å involvere tverrfaglig, klinisk relevant og pasient-/brukernær forskning av nasjonal og internasjonal betydning og høy kvalitet. Prosjektet vil undersøke om: 1. Motoriske ferdigheter er forskjellige mellom en gruppe voksne født med svært lav fødselsvekt og en kontrollgruppe, hvordan ferdighetene utvikles over tid og om de henger sammen med synsfunksjon 2. Motoriske ferdigheter henger sammen med fysisk aktivitet og form i de to gruppene 3. Motoriske ferdigheter i barndommen henger sammen med overvekt og ugunstig kroppssammensetning i voksen alder hos de to gruppene Vi vil bruke data fra NTNU Low Birth Weight Life og det nasjonale Project Extreme Prematurity (PEP) i tillegg til tilsvarende kohortstudier i Finland, Tyskland og Australia. Alle studiene involverer en gruppe født for tidlig med svært eller ekstrem lav fødselsvekt (under 1500/1000 g) og en terminfødt kontrollgruppe med normal fødselsvekt, som nå har blitt voksne. Data vil foreligge for ca. 1400 deltakere totalt og inkluderer objektive tester av motoriske ferdigheter, fysisk form, kroppssammensetning og synsundersøkelse samt objektiv måling av fysisk aktivitet. Dette gjøres med to aktivitetssensorer festet til rygg og lår i 7 dager (som brukt i HUNT-studien på nær 40 000 deltakere). Prosjektets tverrfaglighet, internasjonale samarbeid og pågående datainnsamling sikrer høy vitenskapelig kvalitet og gjennomførbarhet. Ambisjonen er å utforske betydningen motoriske ferdigheter har hos individer født for tidlig, både om de kan være avgjørende for fysisk aktivitet og form samt predikere overvekt og kroppssammensetning i voksen alder. Siden det er mulig å påvirke inaktivitet, dårlig fysisk form og overvekt, kan funnene bidra til å bedre klinisk praksis og skreddersy tiltak for å fremme helse og trivsel for den enkelte. Dette har en klar relevans og resultatene vil ha stor nytteverdi for denne sårbare pasientgruppen, og dermed også for samfunnet.

Prosjektleder

Silje Dahl Benum

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Langtidskonsekvenser av lav fødselsvekt
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.04.2021
Sluttdato
01.07.2025
Status
Under gjennomføring