Langtidsoppfølging av ryggproteser

Sluttrapport

Bakgrunn

Skiveprotesekirurgi er en nyere kirurgisk behandlingsform som man ikke kjenner langtidsresultatene godt nok av, og som på verdensbasis kun er sammenlignet med ikke-kirurgisk behandlingsalternativ i denne ene studien (Den Norske Skiveprotesestudien) som vi her gjør 8-års oppfølging av.

Målsetting

Forskningsprosjektets målsetning er å undersøke kliniske og radiologiske langtidseffekter av lumbal skiveprotesekirurgi versus moderne tverrfaglig rehabilitering i form av kognitiv behandling og veiledet trening, re-opreasjoner, radiologiske endringer, helseøkonomiske aspekter og prediktorer for henholdsvis godt og dårlig behandlingsresultat 8 år etter behandling.

Design, metode, materiale

Studien har et randomisert multisentrisk design hvor operasjon med lumbal skiveprotese er sammenlignet med dagens beste tilbud av tverrfaglig rehabilitering. Fem norske universitetssykehus har rekruttert og behandlet pasienter i Den Norske Skiveprotesestudien. Av 173 pasienter som ble inkludert i studien og behandlet i perioden 2004-2007 møtte 151 (87 prosent) til 8-års kontroll. Hovedutfallsmål er funksjon i dagliglivet. I tillegg evalueres rygg/bensmerte, livskvalitet, psykologisk status, arbeidsstatus, pasienttilfredshet, medikamentbruk, radiologiske endringer i operert nivå (facettleddsartrose) og i nabosegment (adjacent level). Det gjøres også grundig kartlegging av komplikasjoner, ryggoperasjoner / re-operasjoner og eventuell annen behandling og utredning de har hatt siden siste måletidspunkt (6 år tidligere).

Gjennomføring

Prosjektet er i all hovedsak gjennomført etter planen, dog med noe avvik på tid. Datainnsamling var ferdig ½ år etter stipulert plan og utarbeiding av artikler ble tilsvarende forskjøvet i tid. Kandidaten har også hatt en periode med foreldrepermisjon. Første artikkel ble derfor innsendt ett år etter opprinnelig plan, men per nå er to artikler publisert og den tredje er innsendt. PhD-avhandlingen ble lever til UiO i juni 2018 og ble godkjent i oktober 2018. Disputas avholdt 16. januar 2019. Innholdet i artiklene er i tråd med opprinnelig plan, med ett unntak. Artikkelen på radiologiske endringer er delt i to da det ble for omfattende å ha med materiale både på adjacent level problematikk og facettleddsartrose i samme artikkel. Artikkelen på adjacent level inngår i PhD-avhandlingen, mens den andre er ferdigstilt i etterkant av at avhandlingen ble innlevert (er nå klar for innsending).

Resultater

Majoriteten av pasientene, både de opererte og de som fikk moderne tverrfaglig rehabilitering, rapporterte gode resultater 8 år etter behandling, men de opererte hadde i gjennomsnitt litt bedre resultater. Med godt langtidsresultat i begge behandlingsgrupper anbefales en trinnvis behandlingsalgoritme ved at pasienter som kan egne seg for skiveprotesekirurgi først gjennomgår moderne rehabilitering før kirurgi vurderes for å unngå unødvendige operasjoner.

Samarbeidspartnere

Studien har vært gjennomført i samarbeid med ortopedisk avdeling og / eller tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikker ved Universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger. De har bistått med å innkalle pasienter til 8-års kontroller. Radiologer ved HUS har gjort alle billedvurderinger.

Videre planer

Resultatene har vært presentert på nasjonale og internasjonale kongresser/møter for klinikere og pasienter og er publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Norske ryggkirurgiske miljøer er godt kjent med resultatene av studien og etterstreber at pasienter først gjennomgår moderne tverrfaglig rehabilitering før kirurgi eventuelt blir tilbudt. En utfordring er imidlertid sykehusenes finansieringssystemer som noen steder vanskeliggjør tilbud om moderne tverrfaglig rehabilitering.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Ryggforeningen har begrenset seg til innspill i fasen med utarbeiding av prosjektsøknad og støtte til søknaden overfor Extrastiftelsen, samt årlige prosjektrapporteringer. Avdelingen hvor studien utgår ifra, Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved OUS, har imidlertid nå etablert et brukerpanel for involvering av brukerrepresentanter i forskning hvor også representanter fra Ryggforeningen deltar. Dette panelet/kontakten har vært brukt for å spre resultatene.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Furunes, h. (2019). Long-term clinical and radiological results in patients with chronic low back pain and degenerative disc randomised to total disc replacement or multidisciplinary rehabilitation. Universitetet i Oslo, Oslo.

Artikler:
Furunes, H., Storheim, K., Brox, J. I., Johnsen, L. G., Skouen, J. S., Franssen, E., Solberg, T. K., Sandvik, L. & Hellum, C. (2017). Total disc replacement versus multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative discs: 8-year follow-up of a randomized controlled multicenter trial. Spine J., 17(10), 1480-1488.
https://doi.org/10.1016/j.spinee.2017.05.011

Furunes, H., Hellum, C., Brox, J. I., Rossvoll, I., Espeland, A., Berg, L., Brøgger, H. M., Småstuen, M. C. & Storheim, K. (2018). Lumbar total disc replacement: predictors for long-term outcome. Eur Spine J., 27(3), 709-718. 
https://doi.org/10.1007/s00586-017-5375-1

Furunes, H., Hellum, C., Espeland, A., Brox, J. I., Småstuen, M. C., Berg, L. & Storheim, K. (2018). Adjacent Disc Degeneration After Lumbar Total Disc Replacement or Nonoperative Treatment: A Randomized Study with 8-year Follow-up. Spine (Phila Pa 1976), 43(24), 1695-1703.
DOI:10.1097/BRS.0000000000002712

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling HFurunes.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Furunes, h. (2019). Long-term clinical and radiological results in patients with chronic low back pain and degenerative disc randomised to total disc replacement or multidisciplinary rehabilitation. Universitetet i Oslo, Oslo.

Artikler:
Furunes, H., Storheim, K., Brox, J. I., Johnsen, L. G., Skouen, J. S., Franssen, E., Solberg, T. K., Sandvik, L. & Hellum, C. (2017). Total disc replacement versus multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative discs: 8-year follow-up of a randomized controlled multicenter trial. Spine J., 17(10), 1480-1488.
https://doi.org/10.1016/j.spinee.2017.05.011

Furunes, H., Hellum, C., Brox, J. I., Rossvoll, I., Espeland, A., Berg, L., Brøgger, H. M., Småstuen, M. C. & Storheim, K. (2018). Lumbar total disc replacement: predictors for long-term outcome. Eur Spine J., 27(3), 709-718. 
https://doi.org/10.1007/s00586-017-5375-1

Furunes, H., Hellum, C., Espeland, A., Brox, J. I., Småstuen, M. C., Berg, L. & Storheim, K. (2018). Adjacent Disc Degeneration After Lumbar Total Disc Replacement or Nonoperative Treatment: A Randomized Study with 8-year Follow-up. Spine (Phila Pa 1976), 43(24), 1695-1703.
DOI:10.1097/BRS.0000000000002712

Prosjektleder/forsker

Håvard Furunes

Hovedveileder

Kjersti Storheim

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Langtidsoppfølging av ryggproteser
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Klinikk for kirurgi og nevrofag, Avd. for ortopedi
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
02.08.2013
Sluttdato
31.07.2017
Status
Avsluttet