Lav fødselsvekt, unge voksne

Sluttrapport

Bakgrunn

Hos overlevende barn med lav fødselsvekt er det beskrevet hyppigere forekomst av større handikap. Skoleprestasjoner/trivsel, atferd, kognitive ferdigheter, mental og generell helse hos unge voksne med lav fødselsvekt er i liten grad undersøkt. Hvordan klarer barna seg som ung voksen?

Målsetting

Det overordnede målet for prosjektet har vært å undersøke hvordan unge voksne med lav fødselsvekt og uten alvorlige handikap klares seg sammenliknet med unge voksne født med normal fødselsvekt.

Design, metode, materiale

Studiet er et populasjonsbasert kontrollert studie. Deltakerne i studien ved 11 års alder ble kalt inn til ny undersøkelse ved18 års alder. Studiedeltakerne har gjennomgått ett nevropsykiatrisk intervju for kartlegging av eventuelle psykiatriske lidelser. Kognitiv funksjon ble undersøkt gjennom nevropsykologiske tester. Livskvalitet ble kartlagt gjennom spørreskjemaet Child health questionnaire. Deltakerne gjennomgikk i tillegg en kartlegging av somatisk helse ved utfylling av spørreskjema knyttet til sykdom, medikasjon og helsebehandling i tillegg til at de gjennomgikk en enkel klinisk undersøkelse. For testing av lungefunksjon ble der gjennomført spirometri. Cerebral MRI ble gjennomført på ett utvalg av deltakerne for og kartlegge om der forelå strukturelle forskjeller i hjernen. Sosial fungering og skoleprestasjoner ble kartlagt gjennom ett eget semistrukturert intervju.

Gjennomføring

Studiet har blitt forsinket. Innsamling av datamaterialet har vært meget omfattende, og strukket seg over en lengre periode enn det som var planlagt. Dette var en forutsetning for å få en høy deltakelse. Videre har økonomien i prosjektet tvunget leder til å arbeide klinisk og i undervisning parallelt med gjennomføring av forskningen. På grunn av mengden data som ble samlet har det foreløpig ikke vært mulig å se på deler av materialet, blant annet nevropsykologien.

Resultater

Vekst: Ungdommene med lav fødselsvekt forblir noe lavere enn sine controller. Somatisk helse: Antallet med kronisk somatisk sykdom, bruk av helsetjeneseter og fast medikasjon var lik i gruppene. Livskvalitet: Ungdommene med lav fødselsvekt opplevde en livskvalitet på linje med kontrollungdommene. Skoleprestasjoner og sosial funksjon var lik i gruppene. Psykiatrisk sykdom: Forekomsten av psykisk sykdom var noe høyere i gruppen med lav fødselsvekt.

Samarbeidspartnere

Foruten veiledere med Irene Elgen som hovedveileder, har samarbeidet med Jan Magnus Aukland vært meget betydningsfullt. Forskningsveileder ved Barneklinikken i Bergen og en av grunnleggerne for hele prosjektet, Trond Markestad, har bidratt med viktig veiledning og ikke minst økonomisk støtte.

Videre planer

Det ligger mye data i prosjektet som ikke er beskrevet er det ønskelig å videreføre deler av dette arbeidet. Hvis der ikke forligger alvorlige handikap kan foreldrene få informasjon om at de fleste unge voksne med lav fødselsvekt har gode langtidsutsikter, er sosialt integrert og opplever en livskvalitet på linje med kontrollgruppen med normal fødselsvekt. Foreldrene må også få informasjon om den økte risikoen for lærevansker og atferdsproblemer i barneårene og for psykiatrisk sykdom i ung voksen alder.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har vært knyttet til økonomiske midler tildelt via Extrastiftelsen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Odberg MD (2013) Low birth weight: General health and quality of life in yoyng adult survivors. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-2224-1

Artikler:
Odberg MD, Sommerfelt K, Markestad T & Elgen IB (2010) “Growth and somatic health until adulthood of low birth weight children.” Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, årg. 95, nr. 3, F201-205. Doi:10.1136/adc.2009.160614

Odberg MD, Aukland S-M, Rosendahl K & Elgen IB (2010) “Cerebral Magnetic Resonance Imaging and cognition in non-handicapped, low birth weight adults. A population based, controlled study.” Pediatr. Neurol., årg. 43, nr. 4, s. 258-262. Doi:10.1026/j.pediatrneurol.2010.05.014

Odberg MD & Elgen IB (2011) “Low birth weight young adults: Quality of life, academic achievements and social functioning.” Acta Paediatr., årg. 100, nr. 2, s. 284-288. Doi:10.1111/j.1651-2227.2010.02096x

Elgen IB, Holsten M & Odberg MD (2013) “Psychiatric disorders in low birth weight young adults. Prevalence and association with assessments at 11 years.” European Psychiatry, årg. 28, nr. 7, s. 393-396.
Doi:10.1026/j.europsy.2012.06.002

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Odberg MD (2013) Low birth weight: General health and quality of life in yoyng adult survivors. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-2224-1

Artikler:
Odberg MD, Sommerfelt K, Markestad T & Elgen IB (2010) “Growth and somatic health until adulthood of low birth weight children.” Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, årg. 95, nr. 3, F201-205. Doi:10.1136/adc.2009.160614

Odberg MD, Aukland S-M, Rosendahl K & Elgen IB (2010) “Cerebral Magnetic Resonance Imaging and cognition in non-handicapped, low birth weight adults. A population based, controlled study.” Pediatr. Neurol., årg. 43, nr. 4, s. 258-262. Doi:10.1026/j.pediatrneurol.2010.05.014

Odberg MD & Elgen IB (2011) “Low birth weight young adults: Quality of life, academic achievements and social functioning.” Acta Paediatr., årg. 100, nr. 2, s. 284-288. Doi:10.1111/j.1651-2227.2010.02096x

Elgen IB, Holsten M & Odberg MD (2013) “Psychiatric disorders in low birth weight young adults. Prevalence and association with assessments at 11 years.” European Psychiatry, årg. 28, nr. 7, s. 393-396.
Doi:10.1026/j.europsy.2012.06.002

Prosjektleder/forsker

Morten Duus Odberg

Hovedveileder

Irene Elgen

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Lav fødselsvekt, unge voksne
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
UiB, Med. fak., Inst. for klin. med., Seksj. for pediatri
Beløp Bevilget
2005: kr 480 000, 2006: kr 162 000, 2007: kr 842 000
Startdato
19.09.2005
Sluttdato
15.08.2008
Status
Avsluttet