Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark driver tiltaket “I Jobb” i Kragerø, Porsgrunn og Skien. I Jobb er et lavterskel arbeidstilbud for personer som strever med rusavhengighet og/eller svært dårlig psykisk helse. Deltakerne står langt unna arbeidslivet. De får gjennom tiltaket bidratt med meningsfullt arbeid som vi i lengre tid har erfart gir økt opplevelse av deltakelse i samfunnet, mestringsopplevelse, økt sosial kontakt/fellesskap. Ikke minst er deltakelsen med på å begrense rusing, og gir positive glimt i en hverdag som er krevende. Samlet erfarer vi at I Jobb gir økt livskvalitet og sterkere inkludering for sårbare mennesker som lett faller utenfor fellesskap. Det er behov for I Jobb også i Arendal! Her driver vi lavterskel møtested for rusavhengige (kalt Møtestedet T5: gratis måltider, klesutdeling mm), i tett samarbeid med Arendal kommune, og andre offentlige og private/ideelle aktører. I 2021 sa statistikken at 210 ulike mennesker benyttet T5, som er åpent 5 dager i uken (i tillegg noen helger og i høytider). Både vi og kommunen ser behovet for arbeidsrelatert aktivitet for målgruppen, men det har vært vanskelig å få finansiering. Vi vet at flere av T5s gjester ønsker å være med, og hadde hatt svært godt av det.

Aktivitet/tiltak/metode

Innhold: Med denne søknadsmuligheten, kan I Jobb kan driftes 1-2 dager i uken. Deltakerne møter til felles frokost kl 9. Fra kl 10-14 er det arbeidstid, med lunsj. Arbeidet blir oppdrag fra offentlige og private: enkelt hagearbeid, rydding, søppelplukking, flytteoppdrag, maling/enkelt vedlikehold og vedhogst. Oppgavene må være gjennomførbare for dem som er med, derfor blir brukermedvirkningen viktig. Leder for tiltaket (ansatt person) har ansvar for å skaffe oppdrag hos eksterne aktører, og involvere deltakerne i hvilke oppgaver I Jobb skal ta imot. Involveringen vil skje gjennom oppstartssamtaler med hver enkelt. Dette har vi erfaring med i de andre I Jobb-tiltakene, og de må gjøres på en måte som gjør at deltakeren ikke mister frimodigheten til å jobbe. Samtalene har som mål å “kartlegge” hva hver enkelt ønsker å jobbe med, og ikke minst har kapasitet til. Iht svarene en slik forsiktig og ivaretakende kartlegging gir, vil tiltaket spørre om og ta imot oppdrag. Målgruppen: Mennesker som står langt unna det ordinære arbeidslivet. Rusavhengige og/eller personer som strever med psykisk helse. De fleste er uføretrygdede, og inaktive. Evaluering: Gjennom brukerundersøkelse. I tillegg kontinuerlig brukermedvirkning mtp hvilke oppdrag som passer, og hvordan oppgavene blir opplevd. Vurdering av sikkerhet: I Jobb skal inneholde opplæring. Det handler om både håndtering av vold/trusler om vold, og om håndtering av ulike verktøy/redskaper. Deltakerne får en “motivasjonslønn” for en dags arbeid (ca 200-250 kr). Dette håndteres i samarbeid med Kirkens Bymisjons lønningskontor, der både det økonomiske, rapporteringen og det som har med personvern er ivaretatt. Sannsynlige utfordringer: Vi trenger frivillige i tillegg til lønnet leder, og vi trenger forutsigbarhet og de rette ferdighetene i dette arbeidet, ikke minst ift at målgruppen kan være utfordrende. Det vil kontinuerlig være en utfordring å få enkelte med, så arbeidet med å få alle til å møte vil være en daglig utfordring.

Antall deltakere

15

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi har som nevnt erfart at livskvaliteten øker gjennom deltakelse i I Jobb-tiltak. Dette handler om å kjenne på at man er med på å bidra, får brukt evnene sine, og ikke kun er til belastning for andre. Mestringsopplevelse er viktig for alle mennesker. Vi vil begrense utenforskapet og bidra til at flere definerer seg selv som innenfor fellesskapet i samfunnet. Vi erfarer også at rusen får mindre fokus. Målet er er ikke nødvendigvis et liv som varig rusfri for alle, selv om det selvsagt er gledelig hver gang mennesker kommer seg ut av rusavhengighet, og kanskje til og med ut i ordinært arbeid. Dersom livet kan bli bedre, tenker vi at tiltaket har vært nyttig. Gjennom et bedre og mer aktivt liv, vet vi at den psykiske helsen også blir bedre. Videre kan helheten i dette også føre til gjenopprettelse av gode relasjoner, eks til familie, som ofte blir brutt for tiltakets målgruppe. I Jobb bidrar også til samarbeid mellom oss som ideell aktør og omgivelsene vi er i. Det være seg kommunen, næringsliv og privatpersoner som benytter seg av I Jobb sine tjenester. Vi har erfart at noen av våre deltakere kan få oppdrag av samarbeidspartnere utenom selve I Jobb-tiltaket. En slik anerkjennelse er svært verdifull for enkeltmennesket som opplever det. Vi erfarer også at samarbeid med omgivelsene gir økt innsikt i hvordan livet kan bli krevende, man år sette dette på nært hold. Vi ser dette også som en mulighet til å kommunisere noen viktige verdier som inkludering og at alle har noe å bidra med. For ingen er bare det du ser.

Plan for gjennomføring

1. Rekruttering av leder for I Jobb. Dette gjøres av daglig leder og virksomhetsleder (som skal være leder for I Jobb-lederen). 2. Igangsetting av tiltak. Ansvarlig vil være nyansatt I Jobb-leder. Viktige samarbeidspartnere i denne fasen er lederne for I Jobb i Porsgrunn, Skien og Kragerø, samt den/de fra Arendal kommune som det skal samarbeides tettes med. 3. Rekruttering av deltakere. Ansvarlig: I Jobb-leder, med støtte fra virksomhetsleder. Vi tror og håper dette ikke blir den vanskeligste oppgaven. Vi har fra før tett kontakt med potensielle deltakere, og vet at flere av dem som går på Møtestedet T5 ønsker å være med. 4. Kontakte næringsliv i byen, samt privatpersoner man tenker raskt vil si ja til å benytte seg av tiltaket. Suksessfaktoren her er at vi har relasjoner til både næringsliv og privatpersoner vi kan kontakte i en startfase, og utvide til andre etterhvert. Ansvarlig: I Jobb-leder og daglig leder. 5. Informasjon i våre kanaler (sos. medier, nettside mm) om at vi ønsker oppdrag. De som jobber med informasjon er ansvarlige. 6. Gjennomføre brukerundersøkelse i starten av hvert. Ansvar: daglig leder koordinerer, kommer undersøkelser fra mange tiltak i hele stiftelsen. I Jobb-leder samler inn fra tiltakets deltakere. 7. Drifte og kontinuerlig utvikle tiltaket. Føre statistikk. Ansvarlig: I Jobb-leder. 8. Rapportere. Daglig leder, i samarbeid med I Jobb-leder og virksomhetsleder

Prosjektleder

Kolbjørn Gunnarson

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring