Lavterskel voldsrådgivning i Kvinnehelsehuset på Tøyen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem i Norge, og koster det norske samfunnet nesten 93 milliarder norske kroner hvert år (Menon Economics 2021). Omfangsundersøkelsen fra 2023 viser at 1 av 10 kvinner har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, at 1 av 4 hadde opplevd minst en type alvorlig barndomsvold og at 1 av 4 kvinner har opplevd voldtekt (NKVTS 2023). Store deler av Oslos befolkning har levekårsutfordringer som fattigdom, trangboddhet, rus og psykiske lidelser, dette er faktorer som bidrar til økt voldsutsatthet. Samtidig er terskelen for å søke hjelp høy. Det er flere barrierer: frykt for å klare seg uten voldsutøver, redsel for barnevernet, voldsutsatte kjenner seg ikke igjen i voldsbegrepet, det er mangel på informasjon og mange lever isolert. I Norge er hjelpeapparatet godt utbygd og for alle borgere uavhengig av inntekt og bakgrunn. Allikevel finnes flere sårbare grupper som ikke nyttiggjør seg av det ordinære hjelpeapparat, og voldsutsatte kvinner og kvinner med minoritetsbakgrunn benytter ikke kvinnehelsetilbudene i den grad de i behov av. Selv om tilbudene ved krisesenteret er lavterskel, ser vi i praksis at terskelen er svært høy for mange. Vi ønsker derfor å inngå et samarbeid med N.K.S. i deres nyetablerte Kvinnehelsehus (KHH) på Tøyen. KHH vil ha lav terskel og tiltrekke seg kvinner med ulike bakgrunner og behov. Bydelstjenester som kvinner naturlig vil oppsøke, og de ulike frivillige tilbud vil skape nye muligheter for å bli kjent med og kunne benytte deler av krisesentertilbudene gjennom lavterskel voldsrådgivning ved KHH. Den lavterskel voldsrådgivningen skal basere seg på samtaletilbudene ved Oslo Krisesenter, og innebærer blant annet risikovurdering, behovsavklaring, råd og veiledning, kontakt med øvrig hjelpeapparat og juridisk bistand. Gjennom prosjektarbeidet vil Oslo Krisesenter gjøre seg kjent med de ulike tjenestene ved huset gjennom presentasjon på felles tverretatlige treff, invitere seg inn på fagmøter og arrangere seminarer. Prosjektleder vil være en del av de frivillige gruppetilbudene til Sanitetskvinnene gjennom undervisning, temakveld og samtalegruppe/nettverksgruppe for kvinner i Ressursvenn. Et av målene i prosjektet er å koble på beboere og dagbrukere av krisesenteret til KHH, slik at de kan benytte seg av tilbudene der. For å sikre brukermedvirkning av tjenesteutviklingen i prosjektet settes det ned et forum bestående av representanter fra Ressursvenn, frivillige og ansatte fra en av tjenestene i Tøyenhelsa. Erfaringene evalueres underveis, ferdigstilles i rapport, og videreføres til Helsehus andre steder.

Prosjektleder

kristin Marie berntsen

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Lavterskel voldsrådgivning i Kvinnehelsehuset på Tøyen
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2024: kr 269 000, 2025: kr 947 000, 2026: kr 284 000
Startdato
01.09.2024
Sluttdato
01.09.2026
Status
Under gjennomføring