Lederutvikling i Hangarn

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Oslo Sportsklubb (OSK) er en fleridrettsklubb i Oslo sentrum

Oslo Sportsklubb (OSK) er en fleridrettsklubb i Oslo sentrum. Dette er en flerkulturell klubb, drevet av engasjerte idrettssjeler med flerkulturell bakgrunn. Mange barn og ungdom i vårt nærmiljø faller utenfor etablerte idrettstilbud, der en del drifter til mindre heldige ”vankesteder” i sentrum. OSK ønsker å bruke sitt idrettslige engasjement til å styrke relasjonene mellom barn og voksne og inkludere dem i positive og mestrende fritidsaktiviteter. Vi har ønsket å rekruttere lokale ungdom og voksne som instruktører og øke involvementet i det forebyggende arbeidet. Vi har arrangert en rekke ledersamlinger, kurs og motivasjonssamlinger. Vi har i prosjektperioden hatt rundt 350 deltakere på diverse ledersamlinger. Klubben har vokst seg stor og hatt en eksplosiv økning i antall nye medlemmer, aktiviteter og instruktører. Vi har vokst til ca 500 medlemmer på det meste i perioden med 13 ulike aktivitetstilbud. Vårt hovedstyre har det siste året nærmest blitt helt fornyet og det har kommet inn mange unge og engasjerte sjeler. Vi har på det meste vært 15 ulike hovedstyremedlemmer og hatt gjennomsnittsalder på 29 år.

 

Vi har videre hatt mange ungdommer som har gjennomgått ulike kurs og fungerer som instruktører for barneidretten. Vi vet at dette har vært med på å forebygge og hindre rekruttering av ungdom til negative gjengmiljøer og bysentrum. Mange av ungdommene bruker erfaringer og attester fra OSK og Hangarn i videre arbeidsliv. Dette oppleves som en anerkjennelse og styrkende i forhold til vårt arbeid. Det gleder å se at ungdom og voksne vokser gjennom ulike kurs og samlinger. De påtar seg ansvar og videreformidler normer og regler. Andre har brukt vårt prosjekt til å integreres i organisasjonsarbeid og skape sosiale nettverk. For mange innvandrerkvinner har dette blitt en viktig arena for utfoldelse og selvhevdelse.

 

Med prosjektet vil vi bygge på våre erfaringer og bygger videre. Dette vil sikre videre rekruttering, opprettholdelse av engasjement og vekst av oss som en breddeklubb. Vi vil måtte søke om midler andre steder samt omdisponere og bruke medlemskontingent til denne type kurs og samlinger. Vi har satt oss som mål å avvikle to slik storsamlinger i løpet et år rundt tema som omfatter rekruttering, engasjement og holdningsskapning.

 

OSK er en viktig del av bybildet i sentrum. Det er mange barn, unge og voksne som har tatt en tilhørighet til klubben og Hangarn. Vi må bare jobbe videre og rendyrke det vi er blitt gode på, samtidig som vi velger ut nye aktiviteter og arenaer til å utfolde oss på. Vi må hele tiden være kritiske, og evaluere vår innsats og være åpne for forandringer. Vi er en ressursgruppe med et ansvar for vårt lokalmiljø, som vi må være oss bevisst.

Prosjektleder/forsker

Amjad Hussain

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Lederutvikling i Hangarn
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2002: kr 80 000, 2003: kr 80 000, 2004: kr 80 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.01.2005
Status
Avsluttet