Lesbiskes psykiske helse

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det er mye som tyder på at lesbiske kvinner er overrepresentert når det gjelder psykiske vansker samt annen atferd av selvdest

Det er mye som tyder på at lesbiske kvinner er overrepresentert når det gjelder psykiske vansker samt annen atferd av selvdestruktiv art. Dette prosjektet – som er en empirisk undersøkelse basert på 12 livshistorieintervjuer – har studert dette fenomenet nærmere. Alle de 12 informantene er på ulikt vis plaget av psykiske vansker, noen av dem er også plaget av selvmordstanker og et par-tre av dem har forsøkt å ta sitt eget liv. Hva er det ved deres livssituasjon som kan forklare den dårlige psykiske helsen? En første viktig konklusjon er at alle lesbiske kvinner kan være plaget av livsfasebetingede vansker i forbindelse med at de i ungdomsårene blir seg bevisst at de tiltrekkes av andre kvinner. Et annet viktig funn er at lesbiskes psykiske helse må forstås i et livsløpsperspektiv: Kvinner som forelsker seg i og/eller har sex med andre kvinner kan leve lange liv og fremdeles oppleve mange sider ved det å praktisere et lesbisk kjærlighetsliv som vanskelig. Et tredje funn er at lesbiskes sviktende psykiske helse må forstås på bakgrunn av skam og identitetskonflikter. Det er verdt å merke seg måten informantene i denne undersøkelsen forholder seg til skam på. De fleste tilkjennegir homopolitisk korrekte holdninger: De skammer seg over at de skammer seg over sin seksuelle legning, og denne doble skamfølelsen bidrar uten tvil negativt i et psykisk helseperspektiv. Mange lesbiske strever dessuten med å tilrettelegge sin kjærlighet og seksualitet i spennet mellom en ufrivillig annerledeshet og en ønsket normalitet. En femte konklusjon er at lesbiske kvinners sviktende psykiske helse må forstås på bakgrunn av at samkjønnet kjærlighet og seksualitet blir marginalisert, og at lesbiske kvinner dermed ikke blir fullgodt integrert i ulike sosiale fellesskap som for eksempel det borettslaget hvor man bor eller i familie- og vennskapskretsen. Et sjette viktig funn er at sosial isolasjon blant lesbiske også må forstås på bakgrunn av at lesbiske kvinner selv – i et forsøk på å eliminere eller minske forekomst av psykisk stress – velger å distansere seg fra ulike sosiale fellesskap og identitetsskapende prosjekter.

 

Dette prosjektet kan bidra med kunnskap som kan være egnet til helseopplysning og forebyggende arbeid blant lesbiske kvinner. Homofiles helse har på 1980- og 1990-tallet i hovedsak handlet om HIV og AIDS, og menn som har sex med menn. Nye forskningsresultater antyder at perspektivet også bør utvides til å gjelde kvinner og helseproblemer generelt. Mental helse peker seg ut som et særlig helseproblem. Kvinner som forelsker seg i og/eller har sex med kvinner har på sin side dårlig forståelse for den sosiale sammenhengen som de inngår i. Kunnskap som bidrar til å gjøre lesbiske kvinners livssituasjon meningsfull, håndterbar og begripelig vil være et viktig bidrag i et psykisk helse perspektiv.

 

De 12 livshistoriefortellingen samt de temaer og problemstillinger som har framkommet ved denne undersøkelsen inngår i og vil bli gjenstand for videre drøfting i mitt pågående doktorgradsarbeide Selvmord blant lesbiske Prosjektnr. 2000/2/0227.

 

Publikasjoner:

Moseng, B.U. 2002, Lesbiskes psykiske helse. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Rapport 4/02.

Prosjektleder/forsker

Bera Moseng

Hovedveileder

Jon Ivar Elstad

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Lesbiskes psykiske helse
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2000: kr 376 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
01.05.2001
Status
Avsluttet