Leve – ikke bare overleve

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I debatten om sykehjem har man de siste årene stort sett konsentrert seg om enerom, mangel på plasser, fagpersonale og økonomi

I debatten om sykehjem har man de siste årene stort sett konsentrert seg om enerom, mangel på plasser, fagpersonale og økonomi. Innholdet i tilværelsen på sykehjemmet vies lite oppmerksomhet, og i den grad man gjør det handler det ofte om hvilken pleie og omsorg vi tilbyr våre gamle. Å fylle hverdagens ”tomrom” med nærvær, mening og aktivitet er dette prosjektets ide og intensjon. Ved å satse på kultur-­ og frivilligarbeid settes fokus på beboernes ressurser, altså den friske siden til beboeren. Prosjektet ”Leve ikke bare overleve” skulle utvikle aktiviteter som bidrar til å skape levende avdelinger, hvor fellesskap og gode opplevelser kan være med å prege hverdagen i avdelingen.

 

Prosjektet er gjennomført ved Ammerudhjemmet bo-­ og kultursenter og Vålerengen bo- og servicesenter som begge tilhører stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Avdeling aldring og kultur. Man har fått støtte til å delfinansiere kultur-­ og frivilligarbeidere i 50% stilling ved hver institusjon.

 

I løpet av prosjektperioden er det utprøvd over 30 ulike kulturaktiviteter ute i sykehjemsavdelingene og i tilknytning til fellesarrangementer. Aktivitetene er nedfelt i ”IMPULSER­ – en håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner”.

 

Prosjektet har vært meget nyttig, både ut fra egenvurdering, og ut fra evalueringsrapporten som er utarbeidet av Ressurssenteret for omstilling i kommunene, RO i Stjørdal. Alle involverte grupper; ansatte, brukere, frivillige og pårørende gir tilbakemelding på at prosjektet har hatt en positiv effekt for beboere og brukere.

 

Avdeling aldring og kultur har tatt en videreføring av disse satsingsområdene inn i sine strategiske planer.

Prosjektleder/forsker

Torill Havnø

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Leve – ikke bare overleve
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Vålerengen bo-og servicesenter
Beløp Bevilget
2001: kr 832 000, 2002: kr 802 000, 2003: kr 235 000
Startdato
21.01.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet