Likemannsarbeid for Jegerberg gård

Søknadssammendrag

Bakgrunn for søknaden :
I 2007 ble A-larm og en rekke andre aktører invitert inn i et samhandlingsprosjekt initiert av Kristiansand kommune. Aktørene ble utfordret på å sammen tenke nytt vedrørende rehabilitering av rusmiddelavhengige slik at det tilbudet som gis kan øke andelen som forblir varige rusfrie. Hovedprosjektet Jegersberg Gård er forankret mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.
Et kort innblikk i hovedprosjektet Jegersberg Gård: Jegersberg gård skal bli et rehabiliterings og kompetansesenter for rusmiddelavhengige. De første beboerne skal etter planen flytte inn første halvår 2013. Etter grundige studier av virkningsfulle elementer ved San Patrigiano og Basta skal Jegersberg Gård bygge på følgende prinsipper.
• Mentor, bruker / selvhjelpsprinsippet skal stå sentralt
• Folk skal kunne bruke den tid de trenger (gjerne 3-5 år)
• Skal virke både identitets og yrkeskvalifiserende
• Fokus på sosialt entreprenørskap – etablere foretak på senteret som er øko0nomisk bærende. Kvalitet i alle ledd
• Medikamentfritt
• Spesialisthelsetjenesten skal samarbeide nært for å dekke behov for behandling inn i senteret
• Innen 10 år, huse minimum 100 beboere

Målsetning for prosjektet:
• Øke muligheten for at rusmiddelavhengige inngår i behandling
• Sikre brukermedvirkning
• Motivering i forhold til ventetid mellom innsøkt behandling og faktisk behandlingstidspunkt.
• Hjelp til rusfritt nettverksbygging
• Samtalepartner med egenerfaring med stor grad av tilgjengelighet som vil motvirke uønsket rusmiddelbruk

Målgruppa:
Rusmiddelavhengige over 18 år som har et ønske om å slutte og ruse seg.

Gjennomføring:
A-larm vil i samarbeid med Kristiansand kommune og Kirkens Bymisjon tilby likemannstjeneste til personer som er tiltenkt en plass på Jegersberg Gård eller Jegersberg Ressurssenter. A-larms likemenn vil være et supplerende tiltak som ivaretar de aktuelle brukere utover normal kontortid. Det er tenkt, etter modell fra partnerskapet med Kristiansand kommune, at hver enkelt deltaker tilbys en 10 % likemann knyttet opp til seg. Det er avgjørende at kjemien mellom deltaker og likemann er god så denne matchingen er av stor betydning. A-larm ønsker å tilsette flere likemenn som vil kunne favne en bred brukergruppe. Det tenkes i så måte på kjønn, alder, personlig egnethet og også egen rushistorie.Prosjektets betydning:
Rusmiddelavhengige koster samfunnet store summer. I tillegg til den rusavhengiges tap av selvfølelse og bidrag til storsamfunnet, rammes også mange pårørende. Det vil, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og også med tanke på de utfordringer knyttet til færre antall hender i arbeid pr mottaker av trygdeytelser, ville være av avgjørende betydning å utnytte alle ressurser hos mennesker som nå har et ubrukt kompetanse. Ved å ansette og verdsette tidligere misbrukeres erfaringer vil en gi mulighet til flere på arbeidsmarkedet. Det kan være starten på en tillitserklæring på at man er verdifull og bidragsyter i samfunnet. Jegersberg Gård overordnede målsetning handler om kvalifisering til arbeid. Det handler om å gå fra å være en bruker til å bli en yter. A-larm sin likmenn er svært gode rollemodeller for en slik måte å tenke på gjennom nettopp å ta i bruk sin historie for å hjelpe andre. Brukerperspektivet blir i alle sentrale sammenhenger betraktet som en likeverdig kompetanse med erfaringsbasert og kunnskapsbasert kompetanse. A-larm likemenn vil være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og også Kirkens Bymisjons ressurssenter.Fremdriftsplan:
• Juni 2012: Formalisert samarbeidsavtale med Kirkens bymisjon og andre bruker og pårørende organisasjoner (Se vedlegg)
• Oktober 2012: Rolleavklaringer samarbeidspartnere imellom
• Januar 2013: Ansette likmenn
• Februar 2013: Matche likmenn og 10 aktuelle kandidater
• Mars 2013: Full bruk av likmenn

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Portalen.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Ivar Ekberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Likemannsarbeid for Jegerberg gård
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2013: kr 500 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet