Livskvalitet etter prostatakreft og utvikling av nettverktøy


Søknadssammendrag

Over 4800 menn ble i Norge diagnostisert med prostatakreft i 2019, og over 54 000 lever med en prostatakreftdiagnose. Den kurative behandlingen er operasjon eller strålebehandling, av og til utført etter en periode med aktiv overvåkning. Avhengig av risikogruppe er overlevelsen sammenlignbar for alternativene, slik at pasienten etter informasjon om bivirkninger, selv må velge behandlingsalternativet som passer best. Livskvaliteten etter prostatakreft blir gjennom mange år truet av behandlingsrelaterte bivirkninger, som ikke er godt nok kartlagt for norske pasienter. Litteraturen viser imidlertid at god informasjon før behandling og pasientenes medvirkning i beslutningsprosessen er en forutsetning for pasientens tilfredshet. Oppdatert og tilgjengelig kunnskap er nødvendig for at pasient og lege sammen skal foreta de riktige valg. Det er behov for kunnskap om pasientens deltagelse i behandlingsbeslutning og om en i oppfølgingen opplever at helsevesenet samarbeider godt rundt pasienten. Dette prosjektet vil utgå fra en undersøkelse om livskvalitet ved prostatakreft som er finansiert av Movember og Kreftforeningen. Spørreskjema har blitt sendt ut til alle norske prostatakreftpasienter diagnostisert i 2017-2019. Menn uten en prostatakreftdiagnose har også blitt invitert. Resultater etter 3 år foreligger nå og vi vil i denne studien se på de pasienter som ikke har spredning (ca.95%). Data fra totalt 11758 pasienter vil være tilgjengelig for analyse sammen med svar fra 3504 menn uten prostatakreft. Vi vil sammenligne livskvalitet og bivirkninger av behandling hos pasienter med kontrollgruppen samt med endringer fra før behandling. En vil se på resultater for operasjon eller strålebehandling for hvert enkelt sykehus og se om det er forskjeller mellom sykehusene samt mot landsgjennomsnittet. En vil videre se på deltakelse i behandlingsbeslutning samt erfaring med helsevesenet. Deltakerne med prostatakreft har svart hvem som har hatt ansvaret for oppfølging og behandling, i hvilken grad de følte de var involvert i valg av behandling og hvordan de opplevde samarbeid i helsevesenet. Vi vil se svarene i sammenheng med alder, sosioøkonomiske faktorer og andre sykdommer hos pasienten. Dermed vil vi også kartlegge om det er bestemte undergrupper som kan være aktuelle for spesifikke tiltak eller om enkelte sykehus bør sette inn tiltak for forbedring. Dette prosjektet inkluderer også å utvikle et verktøy på nett for bruk av pasient og lege. Vi ønsker å gjøre resultater tilgjengelig ved å utvikle en kalkulator som kan forutsi risiko for påvirkning av livskvalitet og grad av behandlingsrelaterte bivirkninger. Internasjonale verktøy finnes men disse sammenligner kun med normaltilstand og det er behov for informasjon fra før behandling samt behov for norske data. Pasienten vil selv legge inn informasjon (alder, PSA, Gleason, T-stadium, andre sykdommer og nåværende funksjon) for å få estimert forventete plager ved de forskjellige behandlingsalternativer.

Søknadssammendrag

Over 4800 menn ble i Norge diagnostisert med prostatakreft i 2019, og over 54 000 lever med en prostatakreftdiagnose. Den kurative behandlingen er operasjon eller strålebehandling, av og til utført etter en periode med aktiv overvåkning. Avhengig av risikogruppe er overlevelsen sammenlignbar for alternativene, slik at pasienten etter informasjon om bivirkninger, selv må velge behandlingsalternativet som passer best. Livskvaliteten etter prostatakreft blir gjennom mange år truet av behandlingsrelaterte bivirkninger, som ikke er godt nok kartlagt for norske pasienter. Litteraturen viser imidlertid at god informasjon før behandling og pasientenes medvirkning i beslutningsprosessen er en forutsetning for pasientens tilfredshet. Oppdatert og tilgjengelig kunnskap er nødvendig for at pasient og lege sammen skal foreta de riktige valg. Det er behov for kunnskap om pasientens deltagelse i behandlingsbeslutning og om en i oppfølgingen opplever at helsevesenet samarbeider godt rundt pasienten. Dette prosjektet vil utgå fra en undersøkelse om livskvalitet ved prostatakreft som er finansiert av Movember og Kreftforeningen. Spørreskjema har blitt sendt ut til alle norske prostatakreftpasienter diagnostisert i 2017-2019. Menn uten en prostatakreftdiagnose har også blitt invitert. Resultater etter 3 år foreligger nå og vi vil i denne studien se på de pasienter som ikke har spredning (ca.95%). Data fra totalt 11758 pasienter vil være tilgjengelig for analyse sammen med svar fra 3504 menn uten prostatakreft. Vi vil sammenligne livskvalitet og bivirkninger av behandling hos pasienter med kontrollgruppen samt med endringer fra før behandling. En vil se på resultater for operasjon eller strålebehandling for hvert enkelt sykehus og se om det er forskjeller mellom sykehusene samt mot landsgjennomsnittet. En vil videre se på deltakelse i behandlingsbeslutning samt erfaring med helsevesenet. Deltakerne med prostatakreft har svart hvem som har hatt ansvaret for oppfølging og behandling, i hvilken grad de følte de var involvert i valg av behandling og hvordan de opplevde samarbeid i helsevesenet. Vi vil se svarene i sammenheng med alder, sosioøkonomiske faktorer og andre sykdommer hos pasienten. Dermed vil vi også kartlegge om det er bestemte undergrupper som kan være aktuelle for spesifikke tiltak eller om enkelte sykehus bør sette inn tiltak for forbedring. Dette prosjektet inkluderer også å utvikle et verktøy på nett for bruk av pasient og lege. Vi ønsker å gjøre resultater tilgjengelig ved å utvikle en kalkulator som kan forutsi risiko for påvirkning av livskvalitet og grad av behandlingsrelaterte bivirkninger. Internasjonale verktøy finnes men disse sammenligner kun med normaltilstand og det er behov for informasjon fra før behandling samt behov for norske data. Pasienten vil selv legge inn informasjon (alder, PSA, Gleason, T-stadium, andre sykdommer og nåværende funksjon) for å få estimert forventete plager ved de forskjellige behandlingsalternativer.

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Livskvalitet etter prostatakreft og utvikling av nettverktøy
Organisasjon
Prostatakreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kreftregisteret
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
14.03.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring