Livsmot eller mismot

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Psykisk helse/mismot blant eldre kvinner med indisk og pakistansk bakgrunn har fått liten oppmerksomhet i Norge. Mange kvinner i disse gruppene, som kom til Norge på 1970- og 80tallet, begynner nå å eldes. Hjemlengsel, uvirksomhet, isolasjon og ensomhet kan være en del av hverdagslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Undersøkelser viser at nedstemthet, depresjoner og psykosomatiske sykdommer er mer utbredt blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers, og særlig blant kvinner med pakistansk bakgrunn. Helsetilstanden hos eldre med innvandrerbakgrunn svekkes med økende alder i sterkere grad enn i majoritetsbefolkningen og påvirker psykisk helse. Tabuer omkring psykiske problemer kan være en årsak til liten oppmerksomhet omkring problemene. Manglende til tilbud og tjenester tilpasset denne kategorien kvinner en annen. Terskelen for å søke og få hjelp kan være høy. Kartlegging av psykisk helse og anbefalinger om forebyggende helse- og sosialtiltak er derfor av vesentlig betydning.
Prosjektets målsetting
Forebygge psykiske helseproblemer hos eldre kvinner med pakistansk og indisk bakgrunn. Kartleggingen vil ta utgangspunkt i kvinnenes egen beskrivelse av sine hverdagsliv og av tungsinn/mismot og psykiske helseproblemer. I samarbeid med kvinnene komme med anbefalinger om forebyggende tilbud og tjenester. Utarbeide rapport og presentere resultater i fagtidsskrifter. Formidle erfaringer fra prosjektet på blant annet kurs/seminarer/konferanser i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, NK.S. og til kvinnegrupper i moskeer og innvandrerorganisasjoner.
Prosjektets målgruppe
Målgruppe for prosjektet er eldre kvinner med indisk og pakistansk bakgrunn, helse- og sosialfaglig personell og deltakere i moskeer og innvandrerorganisasjoner. Erfaringer fra kartleggingen vil kunne overføres til andre grupper kvinner med innvandrerbakgrunn og lignende erfaringer.
Gjennomføring
Intervjue eldre kvinner over 50 år med indisk og pakistansk bakgrunn i fokusgrupper, til sammen fire grupper fra det pakistanske og indiske miljøet, med i alt 20-30 deltakere til sammen. Videre vil vi intervjue cirka 10 fagpersoner innen helse- og sosialtjenester og sentrale personer i moskeer, templer og innvandrerorganisasjoner. Det er opprettet kontakt med sentrale personer i miljøene og fagpersoner. I samarbeid med kvinnene, referansegruppen og kontaktpersoner komme med anbefalinger om forebyggende tiltak. Utarbeide rapport og presentere resultater i fagtidsskrifter, på seminarer, konmferanser og kurs.
Prosjektets betydning
Psykisk helse blant eldre innvandrerkvinner er et tema som har fått liten oppmerksomhet. Ifølge undersøkelser og samtaler med personer i indiske og pakistanske nettverk er dette et uttalt problem blant eldre kvinner i disse miljøene. Hjemlengsel, isolasjon, ensomhet, somatisering av psykiske problemer, tabuer omkring problemene trenger å bli kartlagt for å kunne bidra til forebyggende helsearbeid for kvinner med innvandrerbakgrunn. Problemene er lite kjent blant fagpersoner innen helse- og sosialsektoren (noen få undersøkelser har fokusert på temaet), og formidling av resultater og erfaringer fra kartleggingen vil derfor bidra til å sette problemene på kartet og til arbeidet med å utarbeide tiltak og tilbud som fungerer forebyggende.
Framdriftsplan
Vår/høst 2013
Etablere referansegruppe, kontakte moskeer, templer og innvandrerorganisasjoner om tillatelse til å intervjue kvinnegrupper og sentrale personer. Søke NSD om tillatelse til gjennomføring av kartlegging. Utarbeide intervjuguide, foreta intervjuing.. Arrangere to dialogkonferanser. Transkribere intervjuer og begynne utarbeiding av rapport.
Vår/høst 2014
Rapport ferdigstilles med anbefalinger om tiltak for kvinner med innvandrerbakgrunn. Presentere resultater i fagtidsskrifter (nasjonalt og internasjonalt). Formidling fra kartleggingen på seminarer, konferanser og kurs i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og eldre, N.K.S. fokusgruppene, eldresentre m.m.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

En kvalitativ intervjuundersøkelse ble benyttet for å få kunnskap om hva som kan bidra til å øke livsmot og motvirke mismot blant aldrende kvinner med innvandrerbakgrunn. For å unngå forestillinger knyttet til psykiske lidelser, ble det i intervjuene brukt et «hverdagsspråk». For å få mer kunnskap, ble det først tatt kontakt med sentrale personer i innvandrerorganisasjoner, moskeer og templer, og fagpersoner som hadde kontakt med kvinner med innvandrerbakgrunn. Fem personer med innvandrerbakgrunn fra Pakistan og India deltok i en referansegruppe, de ga viktige innspill til oppstart av prosjektet. De ble kontaktpersoner og bidro til rekruttering av informanter. Ti fagpersoner / sentrale personer innen helse- og sosialtjenester og relevante organisasjoner ble intervjuet individuelt. Det ble gjort fokusgruppeintervjuer med tjue kvinner over 50 år med innvandrerbakgrunn: to grupper med indisk og tre med pakistansk bakgrunn. Intervjuene ble transkribert. Deretter ble det holdt en dialogkonferanse for å presentere og drøfte aktuelle temaer. Individuelle intervjuer, gruppeintervjuer og data fra dialogkonferansen inngår i studien. I analysen er det søkt etter sentrale temaer.

Antall personer i målgruppen

300

Oppsummering

Møteplasser for eldre kvinner med innvandrerbakgrunn gir glede, mestring, kontakt og selvbekreftelse. Kvinnefellesskap bidrar til trygghet, trivsel, tilhørighet og bedre helse. Det trengs tilgjengelige og tilpassede tilbud. Samarbeid med ressurspersoner blant innvandrerne er viktig. De er støttespillere og bindeledd til nettverk og hjelpeapparat. Frivillig arbeid bygger broer og gir rollemodeller. Det er behov for mer informasjon om miljøer, aktiviteter og helsetilbud. Hjelpeapparatet må vise kultursensitivitet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjekt Livsmot eller mismot – rapport – forebygging.pdf

Prosjektleder/forsker

Vigdis Hegna Myrvang

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Livsmot eller mismot
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2013: kr 450 000, 2014: kr 450 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet