Livsstyrketrening

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er mange unge voksne (18-35 år) som ofte faller utenfor deltakelse i foreningsliv på grunn av psykiske utfordringer. Det kan være at de ikke er i jobb, skole eller har svak økonomi, og det finnes ikke i dag tilpassete aktiviteter for denne målgruppen. Lokallaget Mental Helse Åmot vil derfor i samarbeid med kommunen v/psykisk helse (Frisklivssentralen) tilby Livsstyrketreningskurs, basert på års-aktiviteter og hvor recovery-filosofien er tilnærmingen for å bedre den psykiske helsen. .

Målsetting for prosjektet

Målet er å trene/øve på psykiske helseutfordringer, basert på personlige recovery-mål ved hjelp av års-baserte naturaktiviteter, og føle mestring og utvikle seg selv som en ressurs. For noen kan et oppmøte være et mål, dele noe i en sosial setting eller instruere i noe en kan.

Målgruppe

Unge voksne (18-35 år) med psykiske utfordringer som av ulike grunner ikke deltar i foreningsliv, eller de som ikke er i jobb, skole eller har svak økonomi.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

12

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Rekrutteringen av 15-20 personer skjer fremst i samarbeid med avdelingen psykisk helse (Frisklivssentralen) i kommunen. Leder og nestleder er ansvarlige for gjennomføringen av to kurs basert på 2 dager i måneden, fordelt på et kalenderår. I tillegg bidrar andre instruktører med avspenning, håndarbeid, hund og slede. Basen for aktivitetene er lokallagets egen grillhytte, ca 1 mil fra Rena, omkranset av skog og utmark. Inntil grillhytta finnes også andre kurslokaler til f eks lefsebaking, rensing av bær- og sopp-plukking, håndverk, avspenning etc. Deltakelsen er frivillig og ved hjelp av praksisorientert recovery, vil deltakerne aktivt arbeide med personlige ressurser, både sosialt, mentalt og fysisk. I dette ligger brukermedvirkningen. Hjelperne gjennomfører dialogsamtaler med deltakerne for å sette personlige recovery-mål for perioden. I slutten av hvert kurs evalueres deltakeres recovery-reise med vekt på bedringsprosesser. Til dette brukes to forskjellige skjemaer og svarene er subjektive vurderinger. Noen deltaker kanskje tar mer ansvar og kan bli aktive brukere. Disse får honorar på lik linje med andre innsatser.

Fremdriftsplan for prosjektet

Frem til svar på søknaden vil vi utarbeide innhold for kursdagene, en brosjyre, en rekrutteringsplan, spørre- og evalueringsskjema og gjennomføre samarbeidsmøte med kommunen. Ved oppstart og i kurset gjennomfører hjelperne dialogsamtaler. Kursene følger vår- og høstsemesteret, se program i prosjektbeskrivelsen med kursstart 11. januar og siste den 12. desember, etterfulgt av evaluering og rapportskriving. På sommeren er det kursopphold.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I Åmot kommune øker fattigdommen på lik linje med landet for øvrig. Ut fra lokale erfaringer er ulike aktivitetstilbud for spesielt unge voksne lite utbredt. Målsettingen var derfor å fremme recovery-orientert praksis i årsbaserte aktiviteter sammen med andre for å styrke personlige ressurser, både sosialt, mentalt og fysisk i en periode i livet hvor deler i hverdagen står på stedet hvil. Målet var å rekruttere 15-20 personer og gjennomføre 18-20 samlinger. Vi nådde fram til nærmere halvparten og gjennomførte alle samlingene. Innholdet besto av aktiviteter knyttet årshjulet f eks bærplukking, baking, maling osv. Målgruppen har vært unge voksne 18-35 år, som ofte faller utenfor vanlige tilbud pga psykiske begrensninger, er uten jobb, skole eller har svak økonomi. Alle deltakerne har hatt progresjon på selvutvikling og dermed fått økt livskvalitet og bedre psykisk helse. De fleste underviste også i et tema de liker.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Alle gjennomgikk målsamtale med nedsatte personlige recoverymål med “hjelper”. Eksempel var å bruke seg selv i kunnskapsdeling av en hobby (maling). Effektene kunne måles i økt mestringsevne, livskvalitet og hverdagsglede, samt styrking av selvbilde/selvtillit. Kursets ramme med “dagens tekst”” skapte en trygg atmosfære og deltakerne turte å åpne seg om sitt. Eksempel på temaer; hverdags-glede, lykke, ensomhet, utenforskap, ikke strekke til og gode historier.Deltakerne fikk utdelt en personlig bok for å kunne skrive om sin recovery-reise, og ble brukt ymse. Deltakerne viste progresjon i selvutvikling hele veien, gjennom aktivitetene, de sosiale samlingene og praten kring ulike temaer. Alle fikk tilbud om oppfølgingssamtaler og noen benyttet seg av dette. Deltakerne har i tillegg funnet nye arenaer å møtes på utenfor kurset, enten sammen eller på egen hånd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10

Prosjektgjennomføring/Metode

Deltakerne kjørte sammen til kursstedet, ca 1.5 mil nord for Rena. Hver kursdag åpnet med et varmt måltid og dagens tekst for å samle gruppa. Etter lunsj startet hovedaktiviteten som kunne være; male/tegne, spikke, dyrking/såing, keramikk, tredreing, kransebindning, hundekjøring, takkebaking, collage og ullfilting. Parallelt med aktiviteten, hadde deltakerne mulighet til målsamtale eller oppfølgingssamtale med hjelpere. Dagen avsluttet med en samling i grillhytta rundt bålet. Her ble kursdagen oppsummert ved hjelp av refleksjon og innslag av mindfulnes. Vi har benyttet oss av recovery som filosofi, og som bygger på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Gjennom aktivitetene har deltakerne arbeidet med endringer av egne holdninger, verdier, følelser, mål og roller. Det har blitt lagt vekt på selvbestemmelse og selvstyring gjennom sosial inkludering, det vil si fokusere på «being in recovery». Vi har også benyttet oss av avspenning (mindfulness) som en del i kursopplegget, så at deltakerne kunne arbeide med sine prosesser i oppmerksom nærvær.

Resultater og resultatvurdering

Deltaker 1: Fra å være nedstemt til mer livsglad gjennom nye aktiviteter. Deltaker 2: Utvikling av følelseuttrykk – turte å gi en klem i for av takknemlighet. Deltaker 3: Turt å dele på sosiale medier en tegning denne laget selv, som betyr å rose seg selv og dele det med omverden. Deltaker 4: Fra å brukt tegning som terapi hjemme til å dele interesse sitt med gruppa. Deltaker 5: Har blitt tryggere på seg selv og funnet sin livsvei. Valgte bort studentlivet til å få seg en fast jobb. Deltaker 6: Får frem sin dype klangbunn om livet gjennom å bli møtt med respekt. Deltaker 7: Roet ned sin rastløshet. Deltaker 8: Fra isolering på hybel, til å kuttet ut droger og fått seg jobb. Brukerne har generelt bedret sin psykiske helse og ikke minst blitt tryggere på seg selv og i gruppa. Dette har også skapt nye kontakter og åpner nye dører. Prosjektet er beskrevet i Sinn og Samfunn og utgjør en solid informasjonsspredning.

Oppsummering og videre planer

Kurset har bidratt til personlig vekst og økt livskvalitet hos deltakerne. Vi nådde ut til halvparten, men de som deltok har vist stor personlig framgang. Kurset fortsetter i 2020 basert på veldedighet og frivillighet blant hjelpere og deltakere. Tilbudet er viktig videre fordi psykisk helse og rus i kommunen har lite å tilby på dette feltet. Dette betyr at det fortsatt er et gap om å få tilbudet etablert som et kommunalt tilbud i samarbeid med Mental helse. Det vil derfor bli aktuelt å søke på nytt med hensikten å forankre tilbudet.

Prosjektleder

Susanne Frenningsmoen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Livsstyrketrening
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2019: kr 100 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring