Løsning på bekkenløsning?

Søknadssammendrag

Prosjektets bakgrunn
Smerter i bekkenet i forbindelse med svangerskap (bekkenløsning) er svært vanlig blant norske kvinner, og hele 20 % av de gravide sykemeldes for bekkenleddssmerter i løpet av svangerskapet. Man vet ikke årsaken til bekkenleddssmerter, men det er sannsynlig at en sansemotorisk forstyrrelse bidrar til følelsen av at bekkenet er ?løst?. Selv om bekkenleddssmerter er en naturlig og normal lidelse for gravide, vil denne følelsen av at bekkenet er løst kunne føre til usikkerhet og gi en uheldig håndtering av disse plagene. Dette kan igjen føre til forhøyet aktivitet i muskulatur og gi vedvarende smerte.

Satellittmodellen, utviklet ved Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR), er en desentralisert enhet i andrelinjetjenesten kalt Satellitt, som muliggjør større nærhet og tilgjengelighet til personer med ryggplager. Økt innsikt og trygghet på at lidelsen ikke er farlig, samt en forståelse for lidelsens natur (pedagogisk tilnærming) har vist seg å være effektiv for personer med smerter i korsryggen. Vi tenker at dette kan overføres til også å gjelde bekkenleddssmerter.
Vi ønsker derfor å utvikle et konsept der målet er å formidle kunnskap om bekkenleddssmerter til kvinner som opplever smerter i bekkenet i forbindelse med svangerskapet. For å nå disse kvinnene planlegger vi et tett samarbeid med distriktets jordmødre, der de videreformidler budskapet samt har muligheten til å henvise via fastlege inn til Satellitt for en rask avklaring.

Prosjektets målsetting
Målet er at økt innsikt og trygghet skal virke inn på måten de håndterer plagene sine på, og at dette på sikt skal kunne forebygge kronifisering og bidra til arbeidsfastholdelse.

Prosjektets målgruppe
Målgruppe for prosjektet er kvinner som opplever bekkenleddssmerter (bekkenløsning) i forbindelse med svangerskapet.

Prosjektets betydning
Vi ønsker å fokusere på en rask avklaring og dermed unngå langvarige plager (kronifisering) av bekkenleddssmerter. Dette vil gi en stor personlig gevinst i forhold til den gravide kvinnen og hennes omgivelser. Vi ønsker å få inn gravide med bekkenleddssmerter på et tidlig tidspunkt via jordmor og fastlege. Satellitten skal ikke operere med ventetid og dermed vil mye være tilrettelagt i forhold til å unngå langvarig sykemelding eller kronifisering av bekkenleddssmerter. Vi ønsker at dette konseptet skal føre til en holdningsendring blant jordmødre og gravide med bekkenleddssmerter. Denne holdningsendringen vil kunne gi en personlig og samfunnsøkonomisk gevinst. For å oppnå dette resultatet vil det kontinuerlig gjennomføres evalueringer og nødvendige justeringer. Målet er å presentere dette i fagmiljøet gjennom ulike tidskrift og på kongresser, samt til befolkningen gjennom ulike medier. Oppnår vi ønsket resultat vil konseptet implementeres i andre etablerte Satellitter og på sikt i hele landet.

Fremdriftsplan:
1. Utvikling av konsept januar ? mars 2009: Innsamling av bakgrunnsdata. Utvikling av undervisnings- og informasjonsmateriell. Opprette samarbeid og kursing av distriktets jordmødre. Markedsføring av konseptet i media.
2. Implementering av konsept april ? mai 2009: Gjennomføre minimum tre Satellittgrupper med til sammen ca. 30 deltagere. Mai – desember: Kontinuerlige Satellittgrupper hvor deltagerne blir satt opp fortløpende.
3. Evaluering og videreføring April ? juni 2009: Evaluering av samarbeidet med jordmødre. Fortløpende evaluering av deltagerne på Satellittgrupper. Målsetting: Presentere konseptet og pilot på kongressen Primary Care Research On Low Back Pain (Boston, USA) 14. ? 17. juni 2009.
Høsten 2009: Justeringer av konseptet på bakgrunn evalueringen presentert på kongressen. Oppfølging av distriktets jordmødre. Markedsføring og kartlegging av nye samarbeidspartnere. Kontinuerlig evaluering, planlegging av forskningsprosjekt vedrørende konseptet. Planlegging av videreføring og implementering av konseptet i andre desentraliserte behandlingsenheter (Satellitter) i regi av SSR i Telemark, Vestfold og Vest- Agder. Planlegging, videreutvikling og implementering av konseptet til å gjelde generelle bekkenrelaterte plager, både for kvinner og menn. Etablert tilbud i Buskerud fra 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0399.pdf

Sluttrapportsammendrag

Svangerskapsrelaterte smerter i bekken og rygg er svært vanlig blant kvinner i Norge. Et svangerskap er i utgangspunktet en naturlig fysiologisk prosess, men for hele 50 % av norske kvinner er tilstanden forbundet med smerter og plager fra bekken og rygg. Med utgangspunkt i en pedagogisk tilnærming ønsket vi å utvikle et konsept der målet var å formidle kunnskap om bekken- og ryggplager til gravide kvinner. Vi antok at økt innsikt og trygghet ville kunne virke positivt inn på måten kvinner håndterer disse plagene på, og videre redusere konsekvensene av plagene.

I løpet av prosjektperioden utviklet vi et kurs om svangerskapsrelaterte bekken- og ryggplager. Vi hadde i dette kurset et stort fokus på bekkenets robusthet, og at man ikke kan skade bekkenet ved å være i normal daglig aktivitet, inkludert jobb. Vi fokuserte også på at prognosene stor sett er gode. Informasjonen på kurset er basert på nasjonale og internasjonale retningslinjer. Kurset varte i 3 timer. I etterkant av kurset fikk alle deltagere tilbud om en oppfølgingssamtale med undersøkelse dersom de følte behov for å bli undersøkt eller hadde andre uavklarte spørsmål. Vi gjennomførte til sammen 26 kurs fra mars 2010 til desember 2010.

Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at de er fornøyd med tilbudet og at informasjonen har vært nyttig. De gir uttrykk for at de er mindre bekymret både for smertene og for konsekvensene av plagene. Erfaringene våre fra dette prosjektet tilsier at denne type informasjon om bekken- og ryggplager med fordel kan formidles i primærhelsetjenesten, gjerne som et ledd i svangerskapsomsorgen. BekkOpp sitt tilbud skal i løpet av 2011 implementeres som en del av vanlig drift ved Kysthospitalets poliklinikker i Drammen, Hønefoss, Tønsberg og Skien.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Løkås

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Løsning på bekkenløsning?
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)
Beløp Bevilget
2009: kr 544 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet