Lungerehabilitering Voss

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Voss og omland Astma- og allergilag har saman med Rehabiliteringsteamet ved Voss sjukehus utarbeida eit rehabiliteringstilbod

Voss og omland Astma- og allergilag har saman med Rehabiliteringsteamet ved Voss sjukehus utarbeida eit rehabiliteringstilbod til lungepasientar. Dette tilbodet starta opp for åtte år sidan, og til grunn for tiltaket ligg tanken om at trening saman med auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom gir evne til å meistre kvardagen betre.

 

Målsetjing med prosjektet var å dokumentera effekt av dette langtids rehabiliteringtilbodet i samanlikning med Orkdal-prosjektet (prosjekt 1999/179, ”Rehabilitering av KOLS-pasientar”). Samanlikninga byggjer på tal på akuttinnleggingar og liggedøgn på sjukehus, saman med testing av lungefunksjon, uthaldenheit og sjølvopplevd helsestatus, gjort ved kursstart, ved avslutning, eit halvår og eitt år etter avslutning.

 

Rehabiliteringstilbodet har vore lagt opp med 24 samlingar ei gong pr. veke. Kvar samling med 1 ½ times varigheit, 60 min. trening og ½ times samtale/undervisning. Fysioterapeut har vore den faste gruppeleiaren. Lungespesialist, psykolog og farmasøyt har vore inne to gonger kvar. 23 pasientar deltok i studien frå start, og 10 fullførte.

 

I vårt prosjekt viste det seg vanskeleg å måla meistring av kronisk sjukdom gjennom ein kvantitativ metode. Me har difor nytta fokusgruppeintervju i tillegg til SGRQ, SF-36, ”Glittreskalaen og ”Spørreskjema om pustevansker”. I intervjuet er deltakarane ganske samstemte om at det er nyttig med rehabilitering over lang tid for å få til ei endring.

I samanlikninga ser ein at resultata av effektmåla hellar mot at kursdeltakarane frå Orkdal hadde større auke i uthaldenheit og nedgang i sjukehusinleggingar og sjukehusdøgn.

 

Det er no eit ynskje å forsetje å kunne tilby personer i Voss og omland eit lungerehabiliteringstilbod etter tilnærma same leist.

Prosjektleder/forsker

Jannicke Lien

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Lungerehabilitering Voss
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Rehabiliteringsteamet, Voss sjukehus
Beløp Bevilget
2001: kr 100 000, 2002: kr 85 000, 2003: kr 80 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.10.2003
Status
Avsluttet