M.E.G.A

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Idrett Bergen Sør (IBS) er en forening bestående av idrettslagene: Gneist, Bjarg, Fana, Smørås og Kalandseid. IBS satser på folkehelse og ønsker å nå utsatte grupper i samfunnet og mennesker som tradisjonelt sett faller utenfor idrettslagene. Det finnes i dag en rekke tilbud tilrettelagt for dem med fysiske funksjonshemninger, men lite retter seg mot barn og unge som er i kontakt med det psykiske helsevernet. IBS samarbeider tett med aktører som Støttekontaktordningen, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrien for å utvikle et tilrettelagt aktivitetstilbud for denne målgruppen.
2. Målsetting: Gi barn og unge med nevropsykologiske utviklingsforstyrrelser som AD/HD og autisme et godt og forutsigbart tilbud slik at det øker den fysiske aktiviteten blant målgruppen, samt forebygger at de havner i feile miljøer. MEGA vil skape muligheter for samarbeid på tvers av profesjoner, hvor idretten sammen med fagpersoner som jobber med målgruppen kan utvikle kunnskap om hvordan man på best mulig måte skal utarbeide og tilrettelegge et godt tilbud. MEGA vil også kunne fungere som en inngangsport til de ulike tilbudene som finnes i idrettslagene. Gjennom dette prosjektet utvikles og utprøves en modell, med overføringsverdi både lokalt og nasjonalt.
3. Målgruppe: Barn og unge fra 10-18 år som er i kontakt med det psykiske helsevernet og som ikke finner seg til rette i den ordinære idretten. I første omgang vil prosjektet rette seg mot barn og unge med det Folkehelseinstituttet beregner som nervopsykologiske utviklingsforstyrrelser som AD/HD og autisme, da det har vist seg å være et stort behov for tiltak for denne gruppen.
4. Gjennomføring: IBS ønsker å tilby faste aktiviteter hver uke. Her vil det vektlegges aktiviteter som kan tilrettelegges individuelt og med fokus på trygge rammer, mestring, forutsigbarhet og spenning gjennom fysiske aktiviteter. Eksempler er klatring, kano/kajakk, funballz og orientering. Dette er aktiviteter IBS har tilgang til gjennom de ulike idrettslagene. Aktivitetene vil skje i små grupper, hvor de med AD/HD er i en gruppe, mens de med Autisme-diagnoser er i en annen gruppe. Det er mål om å koble inn støttekontakter/treningskontakter i tilbudet.
5. Prosjektets betydning: Prosjektet vil kunne jevne ut sosiale helseforskjeller ved at det gir et tilbud til en målgruppe som vanligvis faller utenfor den ordinære idretten. Ved å samarbeide med aktører som støttekontaktordningen, PPT og Barne- og Ungdomspsykiatrien vil vi kunne nå målgruppen, samt tilrettelegge det på best mulig måte. Ved å tilby faste aktiviteter vil målgruppen kunne få økt fysisk aktivitet.
Tilbudet vil kunne gi deltakerne en sosial tilhørighet, tilrettelagt målgruppens behov og forutsetninger. I den nye folkehelsemeldingen står det at regjeringen vil invitere til dialog om hvordan frivillige organisasjoner kan bli en enda viktigere samarbeidspartner i folkehelsearbeidet, og om behovet for bedre samordning på tvers av sektorer. MEGA er et godt eksempel og viser en modell som i stor grad imøtekommer dette.
6.Framdriftsplan:

Januar-juli 2014: Kartlegge behov, konkretisere aktuelle samarbeid, forberede start av tiltak, utarbeide modell på tvers av fagfelt, gjennomføre aktivitetsdag, oppstart ukentlig aktivitetstilbud for en gruppe. August-desember 2014: Start av ny gruppe, gjennomføre aktivitetsdag og treningskontaktkurs, evaluering av modell og foreløpig arbeid. Januar-juli 2015: Starte nye grupper, gjøre eksisterende grupper mer selvgående, gjennomføre aktivitetsdag. August-desember 2015: Inngå samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere som politiet, gjennomføre treningskontaktkurs, gjennomføre aktivitetsdag, arrangere seminar for fagpersoner, andre bydeler, kommuner og pårørende. Januar-juli 2016: starte nye grupper, gjøre eksisterende grupper mer selvgående, gjennomføre aktivitetsdag, videreføre tilbudet til andre bydeler, gjennomgå samme prosesser i disse bydelene, jobbe mot å få dette til å bli et varig tilbud. August-desember 2016: Gjennomføre aktivitetsdag og treningskontaktkurs, arrangere seminar, utarbeidelse av avtaler med kommuner og andre samarbeidspartnere for å sikre videre drift, evaluering av modell og samarbeid.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

IBS ønsket å tilby faste aktiviteter hver uke som kunne tilrettelegges individuelt i grupper med fokus på trygge rammer, mestring og forutsigbarhet gjennom fysisk aktivitet. Deltakerne skulle bli henvist fra samarbeidspartnere som møter målgruppen. Aktivitetene skulle skje i små grupper, og være aktiviteter som IBS har tilgang til gjennom de ulike idrettslagene. Det ble først opprettet en pilotgruppe med 5 deltakere i klatreaktivitet, samt en basistreningsgruppe. Stor etterspørsel for tilrettelagt aktivitet førte til at vi startet flere grupper. Ved prosjektslutt hadde vi i MEGA opprettet tilsammen 5 klatregrupper, 2 basistreningsgrupper og 1 åpen hall tilbud. Det var også til enhver tid ca. 20 stk på venteliste. Et av målene var å koble inn støttekontakter/treningskontakter i tilbudet som har vært en god ressurs i tilbudet. Vi har siden prosjektstart hatt treningskontaktkurs årlig i samarbeid med Hordaland idrettskrets, og etterhvert Barnas Energisenter. Vi har vært avhengig av gode samarbeid med blant annet Psykisk helse Fana, Autismeforeningen, BUP og PPT. Aktivitetsdager for aktuelle deltakere og seminarer for fagpersoner var også viktige tiltak for å markedsføre prosjektet.

Antall personer i målgruppen

80

Oppsummering

Målet med MEGA har vært å skape ukentlige tilbud som kan være forebyggende for en utsatt målgruppe som kan isolere seg fra samfunnet. Ved gode samarbeid med aktuelle aktører har vi nådd våre mål, å utvikle ukentlig aktivitet for deltakere som har behov for tilrettelegging, mestring og tilhørighet. I noen av tilbudene er det instruktører fra idrettslagene som har aktiviteten. I 2017 utviklet IBS et videreføringsprosjekt MEGA – for alle. I prosjektet vil vi integrere og inkludere MEGA-deltakerne og MEGA-tilbudene ytterligere inn i idrettslagene, og at alle som har behov for tilbudet får plass.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport MEGA – ES.pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Oline Lillealtern

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
M.E.G.A
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 300 000, 2015: kr 330 000, 2016: kr 330 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet