Med sikte på en Meningsfull Fritid

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Midlene fra Extrastiftelsen skulle gå til innkjøp av utstyr. Luftrifler og lydsikter har vært de største utgiftspostene. Luftriflene kom på plass allerde i jan 2015 dette var en forutsetning for å kunne gjennomføre prosjektet. Lydsikter tok lengre tid, dette er beskrevet under kap. 3. Under prosjektperioden i 2015 har vi arrangert en fast treningskveld i uka hvor det har deltatt mellom 3 og 9 deltakere hver gang. Dette har stort sett vært personer med psykiske lidelser, eller ulike former for diagnoser og sykdommer. Det har også vært arrangert fire kvelder med skyting i samarbeid med Tilrettelagt fritid i Bærum. To kvelder for en gruppe barn og ungdom med ADHD og to kvelder for barn med Downs syndrom. På disse kveldene har det vært 10-12 deltakere i tillegg til assistenter/ledsagere. Som målsetning hadde vi satt opp en kveld i måneden, men behovet viste seg å være noe mindre enn først antatt. Skytterlaget har også deltatt på Sammen om Rykkinn ett tiltak i nærmiljøet for å vise innbyggerne hva som er av aktiviteter i nærområdet. Grenseløs idrettsdag ble desverre ikke arrangert i Bærum i 2015.

Antall personer i målgruppen

15

Oppsummering

Vi har allerede gjort avtaler med skyting for gruppen barn/unge med ADHD og en gruppe med autister. Dette er aktivitets kvelder i samarbeid med tilrettelagt fritid. I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å markeds føre skyting som en flott aktivitet/idrett for personer med ulike funksjonshemninger. Vi planlegger å ha en helge samling i smarbeid med blindeforbundet i Asker og Bærum i løpet av feb/mars. Hvor vi presenterer skyting med lydsikte.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport_endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Bernhoft Osa

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Med sikte på en Meningsfull Fritid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 175 000
Startdato
05.01.2015
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet