Med Skriketrollet i barnehagen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

HLF er opptatt av å forebygge hørselsskader. Én million nordmenn er hørselshemmet. Undersøkelser i barnehager viser at 75 % av de ansatte er utsatt for plagsom støy og 25 % har nedsatt hørsel. For høyt støynivå går også ut over barna. Støy fører ofte med seg stressbelastninger som igjen fører til nakke-, skulder og hodeplager. For å bevisstgjøre barnehageansatte, barn og deres foreldre på støy og de skadevirkninger langvarig støy kan ha, ønsker vi å lage en app med et animasjonsspill. Ansatte etterlyser hjelpemidler og her gir vi de nyskapende og pedagogiske tilnærminger for å bedre lydmiljøet

Målsetting for prosjektet

Forebygge hørselsskader og bivirkninger av for mye lyd i barnehager

Målgruppe

Barnehagebarn og barnehageansatte

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

75000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

FILM: Produksjon av to animasjonsfilmer (3 min. og 30 sek.) Filmene skal gi liv til og presentere «Skriketrollet», som er en figur med en grønn blid side og en rød sint side. Skriketrollet eksisterer som en tøydukke og på en plakat. Gjennom Skriketrollet skal barn og voksne på en pedagogisk måte få kunnskap om tiltak for å bedre lydmiljøet i barnehagen. KURS: Gjennomføre pilotkurs for frivillige i HLF som skal besøke barnehager i sitt nærområde for å sette søkelys på lyd og hørsel. De vil fungere som kontaktpersoner og kurse andre frivillige. De får instruksjoner om et besøksopplegg for barnehagene som består av visning av filmen, et kort foredrag for ansatte og gjennomføring av en øvelse med barna. Dette skaper aktivitet og oppmerksomhet for temaet både i barnehagene og i HLFs organisasjon. FORMIDLING: Kortfilmen legges ut på vårt nettsted godlydibarnehagen.no, som har en egen side for Skriketrollet. Informasjonskanalene til samarbeidspartnere og HLF brukes og det annonseres på facebook og Instagram. EVALUERING: Et spørreskjema sendes utvalgte barnehager ved prosjektslutt for å vurdere måloppnåelsen. Lokallagene rapporterer antall barnehager de har besøkt. Lydmålinger i utvalgte barnehager. Vi ser på antall visninger på nett.

Fremdriftsplan for prosjektet

VINTER/VÅR 2021 Opprettelse og møte med styringsgruppe og referansegruppe Ideutveksling/workshop med barnehager og andre aktuelle aktører Produksjon av film HØST/VINTER 2021 Test av film Oppgradering av godlydibarnehagen.no Lansering Kurs for tillitsvalgte 2021/2022 Bistå frivillige som skal besøke barnehager HØST/VINTER 2022 Spørreundersøkelse til tillitsvalgte og barnehager Evaluering Sluttrapport Plan for videreføring av prosjektet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

HLF jobber forebyggende og har hatt flere prosjekter rettet mot barn og unge. En ny studie viser at opp mot en milliard tenåringer og unge voksne står i fare for å få hørselstap. Det er derfor viktig at barn lærer seg tidlig å ta vare på hørselen. Fremdeles er det mye lyder og støy i barnehagen, og vi trenger nye måter å nå ut med kunnskapen om hvordan vi kan få et bedre lydnivå. Derfor har vi laget animasjonsfilmer med Skriketrollet som i ulike situasjoner belyser temaet. Formål: ● Forebygge hørselsskader og bivirkninger av for mye lyd i barnehager Hovedmål: ● Å lage to filmer som vekker barns interesse for å ta vare på hørselen ● Å gi barn og barnehageansatte et verktøy i arbeidet med å skape et godt lydmiljø Delmål: ● Bruke filmene på sosiale medier for å vekke interesse og oppmerksomhet for temaet i allmennheten ● Opplæring av HLFs frivillige slik at de er i stand til å jobbe opp mot barnehager for å fremme godt lydmiljø Primærmålgruppe: ● Barnehageansatte ● Barnehagebarn

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

FERDIG FILM Målet var å produsere en kort film for sosiale medier og en lengre film til bruk i barnehager. Vi endte opp med 3 x 40 sekunder og var fornøyde med at alle kan brukes med et meningsfylt innhold. 86 % av de spurte barnehagene som har sett filmene, svarte at de synes de var nyttige. OPPLÆRING HLF arrangerte pilotkurs for tillitsvalgte med materiell som kan brukes i etterkant. ØKT KUNNSKAP – BEDRE LYDMILJØ Filmene ble markedsført i ulike kanaler, bl.a tidsskriftet Barnehagefolk (opplag 3200) og Din hørsel (opplag 63.326). Måling av antall visninger av filmene på Facebook, viser 62.494 og en rekkevidde på 27.944. Pandemien forhindret lagene i å besøke barnehager, men summen av informasjon ut til barnehagene var god. Filmene ligger på godlydibarnehagen.no. og på YouTube, slik at kunnskapen kan hentes ut også i fremtiden. STØYMÅLING Noen lokallag foretok støymåling i barnehager for å måle effekten av tiltak, men dette viste seg vanskelig å måle da flere parametere varierte.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60000

Prosjektgjennomføring/Metode

Styringsgruppa for prosjektet besto av tre ansatte i HLF. To av dem var med i referansegruppa i tillegg til en barnehageansatt, pedagog, HLFU og HLF-medlem. Vi hadde jevnlige møter på Teams. Ref.gruppa og firmaet Megapop AS startet med en workshop. BAGRUNNSMATERIALE OG UTPRØVING Skriketrollet måtte endre karakter fra å elske bråk til å være var på lyder. Vi prøvde ut både musikk og filmene i enkelte barnehager. NETTSIDE OG LANSERING Godlydibarnehagen.no ble oppdatert og det ble laget en egen side for filmene. MARKEDSFØRING Vi lagde en markedsplan for spredning av filmene i ulike kanaler • Facebook (Organisk/betalt) • Insta • Linkedin • Hjemmeside • Print-Verktøykasse og Barnehagefolk • Din Hørsel • Hørt & berørt • Nyhetsbrev/informasjonsbrev • Annonsering digitalt BISTÅ FRIVILLIGE For å bistå frivillige som skulle besøke barnehager arrangerte vi to digitale erfaringsmøter og ett kurs for tillitsvalgte. Vi utarbeidet: En ny brukerveiledning for lydmåleren Lydia Oppdaterte brosjyre og plakat med Skriketrollet Et spørreskjema til barnehager som skal ta lydmåling Nye historier med Skriketrollet Lagde forslag til: – arbeidsdokument – brev til barnehagen – leserbrev til lokalavisen

Resultater og resultatvurdering

● Vi har laget tre animasjonsfilmer som vekker barns interesse for å ta vare på hørselen ● Vi har gitt barn og barnehageansatte et nytt verktøy i arbeidet med å skape et godt lydmiljø ● Filmene er brukt på sosiale medier for å vekke interesse og oppmerksomhet for temaet i allmennheten ● Frivillige i HLF har fått opplæring slik at de er i stand til å jobbe opp mot barnehager og kommuner for å fremme godt lydmiljø i barnehager ● Frivillige har besøkt barnehager, vist filmene og gitt informasjon om HLF og hvordan barnehagen kan tilrettelegge for et godt lydmiljø ● Nettsiden godlydibarnehagen.no har blitt oppdatert med filmene og nye historier om Skriketrollet ● Frivillige fra HLF har besøkt barnehager og gjort lydmålinger ● Flere barn og voksne har blitt kjent med Skriketrollet ● Synliggjøring av HLF som jobber for barnehageansattes arbeidsmiljø og barns oppvekstsvilkår ● Styrket HLFs omdømme Filmene ble vellykkede og er tilgjengelige videre.

Oppsummering og videre planer

Holdningsendringer skjer ofte over lengre tid og er vanskelige å måle, men vi tror at dette prosjektet er med på å bevisstgjøre barn og voksnes holdning til å ta vare på hørselen. Og filmene har gitt barna en mulighet til å lære om lydvett gjennom Skriketrollet på en artig måte. Resultatene fra spørreundersøkelsene viser at både barnehageansatte og tillitsvalgte ønsker og planlegger å jobbe videre med lydmiljøet i barnehagene. Og HLF vil fortsette å inspirere til dette bl.a. ved å tilby Skriketroll og lage nye historier. Vi vil også fortsette samarbeide med våre gode samarbeidspartnere.

Prosjektleder

Nina Unn Øieren

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Med Skriketrollet i barnehagen
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 475 000, 2022: kr 115 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet