Medisinsk behandlingskvalitet på KAD

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Den demografiske utviklingen medfører økt etterspørsel etter helsetjenester, og sykehusene opplever et stadig større press. Fra 1. januar 2016 er alle kommuner pålagt å ha etablert et tilbud om akutte helsetjenester som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke har behov for spesialist-tjenester. Tilbudet kalles kommunale akutte døgnenheter- KAD. Fra 1. januar 2017 inkluderer dette tilbudet også pasienter med rus- og psykiatri problematikk. I Østfold er det fra 2012-13 etablert fem KAD, med fra seks til 11 sengeplasser. Oppholdslengde skal fortrinnsvis være på inntill 72 timer. Det finnes lite forskning på disse enhetene. Et doktorgradsarbeid har vist at pasienter erfarer at KADene representerer tjenester som er sikre og av god kvalitet. Videre at pasienter foretrekker å legges inn på KAD fremfor på sykehus. Dette står i kontrast til innleggende legers skepsis i forhold til om KADene kan tilby samme kvalitet og sikkerhet som på sykehus, og en usikkerhet i forhold til ansvarsfordeling ved de nye tjenestene. En studie har også vist at etableringen av KAD har medført en reduksjon i antall sykehusinnleggelser der hvor KAD er samlokalisert med legevakt, og der man har døgnkontinuerlig legedekning. Utover dette er det gjort lite forskning på KAD-tilbudet. Dette prosjektet søker å sammenligne den medisinske behandlingskvaliteten på KAD versus på sykehus. Alle pasienter som vurderes som passende for innleggelse på KAD vil inviteres til å delta i studien. Disse vil tilfeldig fordeles i to grupper, hvor pasienter i den ene gruppen innlegges ved en av de fem KADene i Østfold, mens pasienter i den andre gruppen legges inn på Sykehuset Østfold. Deretter vil det innhentes ulik informasjon, gjennom både målinger av fysiske parametre (som puls, blodtrykk eller respirasjonsfrekvens) eller scoringer basert på pasientenes tidligere sykdommer (ko-morbiditet). Videre vil pasienter bes om å rapportere egenopplevd helserelatert livskvalitet ved innleggelse og etter 4-6 uker, samt egne erfaringer etter opphold på KAD/sykehus. Videre vil det innhentes informasjon om 30-dagers dødelighet/sykelighet, 30-dagers re-innleggelse og liggetid. Det vil i tillegg gjøres kostnadsberegninger og beregninger av kostnadseffektivitet. Resultatene vil gi viktig informasjon om kvaliteten på det desentraliserte tilbudet, samt på sykehuset. Dette vil gi viktig kunnskap til politikere og ledere ved videre planlegging av organisering av

helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt, samt ved kvalitetsfobedringsarbeid. Videre vil de gi viktig kunnskap til innleggende leger, som støtte i deres valg av henvisningssted, og også trygge pasientene i forhold til at tjenestene de mottar er sikre og av god kvalitet. Studien er et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold og alle kommunene i Østfold, samt representanter fra Universitetet i Oslo, Ahus, Hallingdal, Umeå og Lunds Universitet i Sverige. Brukere vil være representert ved planlegging av gjennomføring.

Prosjektleder/forsker

Vivian Nystrøm

Hovedveileder

Ann-Chatrin Leonardsen

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Medisinsk behandlingskvalitet på KAD
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd
Beløp Bevilget
2019: kr , 2020: kr , 2021: kr
Startdato
12.06.2019
Sluttdato
01.03.2024
Status
Under gjennomføring