Meir mosjon, mestring, trivsel

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Korleis ein lever med og forstår eigen sjukdom, levesett og fysiske og psykiske reaksjonar verkar sterkt inn på sjukdommen si utvikling. ”Meir Mosjon, Meistring og Trivsel” sikta på å gi personar med kroniske lungeplager nye kunnskapar, treningstiltak og fellesskap der erfaringar kunne delast. Gjennom mosjon aukar både det fysiske og psykiske velværet. Gjennom fellesskap rundt mosjonen stimulerer ein i tillegg fellesskapet mellom deltakarane. Eit fellesskap som kan fungere som rammeverk for å dele opplevingar og erfaringar kring sjukdommen.

 

Målet var, i samarbeid mellom primærhelsetenesta, spesialisthelsetenesta, NAAF og LHL, å skape heilskapelege tilbod som legg til rette for fysisk aktivitet og er læringsarena for å utvikle kunnskap om eigen sjukdom og auke evna til å handtere sjukdommen i kvardagen.

 

Prosjektet var planlagt for åra 2006 – 2008.  Grunna sjukdom m.v. vart perioden utvida til og med 2010.  I 2006 arbeidde ein særleg lokalt på Søre Sunnmøre, deretter skulle prosjektet utvidast til å femne om heile fylket, deretter Trøndelagsfylka. I 2007 – 2009 opplevde prosjektet store forseinkingar og hadde vanskar med planlagt gjennomføring knytt til manglande forankring utanfor Ørsta/Volda.  I 2010 vart prosjektfokus flytt til Nord-Trøndelag med eigen, lokal medarbeidar der.

 

Ut frå det store talet på målsetjingar ser ein at dette har vore eit svært ambisiøst prosjekt som har møtt store utfordringar, noko som i sterk grad har påverka mulegheit og evne til å nå desse måla som planlagt.  På den andre sida har utfordringane vore svært nyttige med tanke på å lære meir om det å gjennomføre større prosjektsamarbeid i ein liten organisasjon mellom mange og ulike samarbeidsaktørar

 

Ein klarte å gjennomføre både tiltaksinitiering, kursdrift og å etablere eigen nettstad.  Dei viktigaste resultata knyter seg elles til erfaringane frå dei utfordringane ein møtte:

·         Prosjekt er sårbare i små organisasjonar. 

·         Når noko uføresett skjer har ein ikkje kapasitet til å kompensere. 

·         Mobiliserings- og forankringsarbeid er ikkje eingongshendingar. 

·         Forankring må knytast til organisasjon og ikkje person. 

·         Bruk eksisterande framfor nye organisasjonar der det er muleg. 

·         Ha støtte i eigen organisasjon, særleg når noko går gale. 

·         Det finst svært mange gode tiltak og aktivitetar – bruk desse. 

·         Gap ikkje for høgt.  All aktivitet må vere bygd på lokale utfordringar og mulegheiter – og så ta høgde for at ein skal kunne tilpasse seg til det ”uføresette som alltid kjem til å skje”.

 

NAAF i Midt-Noreg jobbar vidare med dei konkrete tiltaka og med å vere støttefunksjon for å gjere fleire tiltak til lågterskeltilbod.

 


 

Prosjektleder/forsker

Johan Barstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Meir mosjon, mestring, trivsel
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring
Beløp Bevilget
2006: kr 425 000, 2007: kr 425 000, 2008: kr 425 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet