Mekkeriet i Mandal

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Etter mer enn to år med coronatiltak, har det vært stor slitasje hos mange unge som også strevde før pandemien slo til for fullt. Mekkeriet er tenkt som et forebyggende tiltak for ungdommer som er utsatt og står i faresonen for isolasjon, rusmisbruk, ensomhet og andre former for utenforskap. Tiltaket er et Mekkeri – et sted for og av ungdommer, i samarbeid med trygge frivillige voksne som sammen skal bistå og hjelpe ungdommene ut av ensomhet, rus og psykisk uhelse gjennom å skape en arena med fokus på mestring og kompetanse hos ungdommene. Mekkeriet er et værested med fokus på mekking og andre aktiviteter som ungdommene selv tar initiativ til. Tilbakemeldinger fra ungdommer er at de selv ønsker et sted som de kan «eie» og råde over sammen med trygge voksne. Et sted hvor de kan henge og mekke og bare være tilstede. Mål: Utvikle konseptet «Mekkeriet» som et brukerstyrt værested for og av ungdom i samarbeid med trygge voksne.

Aktivitet/tiltak/metode

I tråd med artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv, vil A-larm via “Mekkeriet” gi ungdommene et lavterskeltilbud. I de sosiale rammene som «Mekkeriet» gir, vil det bli en rekke muligheter for ungdom å skape og erfare ny kunnskap og nye ressurser hos seg selv og andre rundt dem. A-larm ønsker et godt samarbeid mellom Lindesnes kommune og forebyggende politi i møte med disse ungdommene/unge voksne ettersom det kan skape synergieffekter omkring oppfølging hos de enkelte. For de som har droppet ut av videregående skole, så kan det være gjennom tillit og gode relasjoner hos trygge voksne, at ungdommene kan få frem hva de egentlig ønsker å gjøre fremover. Mekkeriet skal: 1) Være et sted hvor ungdommene kan “henge” på deres premisser som har åpent etter skoletid og i noen helger. Det vil være faste dager med faste tidspunkt. I begynnelsen starter man med to dager i uka, med sikte på å utvide etter behov. Tilbudet er gratis og religiøst og politisk nøytralt 2) Servere et lett måltid hver gang, og over måltidet skjer den uformelle samtalen. (Utvikle relasjoner mellom gruppeleder / frivillig og ungdom) 3) Fange opp den gruppen med unge som ikke ønsker å delta på de ordinære aktivitetene i samfunnet, og som er i faresonen for illegale aktiviteter. Målgruppe: Ungdom som står i faresonen for utenforskap eller som savner et værested. Det blir ikke delt sensitiv informasjon. All informasjon som deles i gruppa er innenfor den gruppa det deles i. Det er et av A-larm sine prinsipper som ligger til grunn ettersom det er nødvendig for å skape trygghet og tillit i gruppa. A-larm følger lov om personvern og etiske retningslinjer. Evaluering gjennom Enalyzer og spørreundersøkelser.

Antall deltakere

30

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

1. Tilbud til ungdom som står i faresonen for rusutfordringer/ kriminalitet som kan forhindre dem i ytterlige rus -og motvirke ensomhet og isolasjon. Vi forventer en sterk forebyggende effekt da gruppeleder, frivillige har egenerfaring fra rus og soning og når inn til ungdommene på en viktig måte. Disse har god kunnskap om å skru på alt fra gressklipper til traktor. Å kunne samles om mekking er følelsesmessig “ufarlig”. Gode relasjoner og tilhørighet til “gjengen” er målet å få til. 2. Mindre behov for andre kommunale tjenestetilbud i kommunen, gjennom at brukere og pårørende får tilbud om en felles arena hvor de møter andre i tilsvarende situasjon. Tiltaket bidrar til å forhindre drop-out og i samarbeid med kommunen kan vi fange opp de som ikke har tilhørighet andre steder, og som sliter. Ungdom kan bli fanget opp tidlig før de store kostnadene for samfunnet påløper.

Plan for gjennomføring

A-larm vil sammen med Lindesnes kommune finne egnede lokaler. Dette har vi allerede noen aktuelle steder som kan forhandles om. Gruppeledere er allerede engasjert med andre oppgaver i organisasjonen slik at disse er ” kvalitetsikret” og vil passe godt til oppgaven. De vil sammen med prosjektleder delta med å få på plass det vi vil trenge av nødvendig materiell/ verktøy. Innkjøp av verktøy vil være det første sammen med etablering av lokaler slik at det da vil bli høyere kostnader første kvartal.

Prosjektleder

Unni Stålesen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Mekkeriet i Mandal
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
02.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring