Menn som kjøper sex

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Jeg har foretatt en kvalitativ intervjuundersøkelse blant 20 menn som kjøper eller har kjøpt sex

Jeg har foretatt en kvalitativ intervjuundersøkelse blant 20 menn som kjøper eller har kjøpt sex. Informantene hadde ulik bakgrunn og forskjellige motiver for å kjøpe seksuelle tjenester. Majoriteten hadde imidlertid mange sexkjøpserfaringer. Enkelte forklarte sexkjøpene med at de hadde behov for sex eller spenning, mens andre fokuserte på at de var ensomme eller ønsket uforpliktende samvær med en kvinne. Mine to hovedproblemstillinger var:

 

1) Hvorvidt sexkjøp er en akseptert mannlig praksis, eller ett av de siste tabuer?

Undersøkelsen ga ikke et entydig svar på dette spørsmålet. Graden av aksept for sexkjøp varierer ut fra en rekke faktorer, blant annet hvem som kjøper sex, hvem mannen kjøper sex av, hvilken arena mannen kjøper sex på, i hvilken sosial sammenheng sexkjøpet foretas og hvem som tar moralsk stilling til sexkjøpet.

 

2) Hvilke kunnskaper og refleksjoner enkelte menn som kjøper sex har rundt lovgivningen som omfatter prostitusjon.

Informantene har få kunnskaper om lovgivningen. Til tross for at mennene selv kjøper sex, er enkelte paradoksalt nok positive til et lovforbud mot kjøp av sex. Majoriteten er derimot motstandere av en eventuell kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, og flere anser kriminalisering for å være et overgrep mot menn som kjøper sex. De er imidlertid positive til lovforbudet mot kjøp av sex fra unge under 18 år.

 

Men undersøkelsen berørte også en rekke andre temaer og problemstillinger. Flere av informantene hadde for eksempel erfaringer med salg av seksuelle tjenester. Forestillingen om absolutte skillelinjer mellom menn som kjøper og menn som selger sex viskes dermed litt ut. Både denne undersøkelsen og annen forskning på kunder viser at menn som kjøper seksuelle tjenester utgjør en uensartet gruppe, med ulike motiver for å kjøpe sex. Derfor er det viktig å møte dem som enkeltindivider, uten moralsk fordømmelse. Jeg etterlyser med dette også et samtaletilbud rettet mot kundene i prostitusjonen, som kanskje kan hjelpe enkelte menn til å slutte å kjøpe sex, eller å redusere antallet sexkjøp.

 

Publikasjoner:

Kippe, E. 2004, Kjøper ”ekte mannfolk” sex? En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester. Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet.

 

Det er også planlagt å skrive artikler på bakgrunn av undersøkelsen.

Prosjektleder/forsker

Elin Kippe

Hovedveileder

Kjersti Ericsson

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Menn som kjøper sex
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000
Startdato
01.10.2002
Sluttdato
31.10.2003
Status
Avsluttet