Menneskerettighetskurs for asylungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Med vanskelige livs- og flukt-erfaringer er situasjonen for flyktningungdom, inkludert enslige mindreårige asylsøkere (EMA) på mottak utfordrende. For å unngå lediggang og negative tanker, bør de unge få positiv stimulans. Kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er en slik verdifull ressurs som er viktig i mottakstiden, men også senere, enten de blir i Norge eller returnerer til hjemland. Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med EMA-mottak på Sjøvegan og Dale vil organisere to fem-dagers kurs i ovennevnte temaer for mindreårige asylsøkere og norske ungdommer. I tillegg vil partnerne organisere egne tre-dagers kurs for flyktningjenter på de ovennevnte mottak, samt på mottakene Hol og Leira. Asylsøker-jenter kommer ofte fra land der respekten for kvinners rettigheter er mangelfull. Det å lære om kvinners rettigheter vil være viktig for dem, enten de blir i Norge eller de returnerer.

2. Prosjektets målsetting
Mål for begge kurs – både fem-dagers kursene for flyktningungdom

og norske ungdom og tre-dagers kursene for flyktningjenter – er å gi kunnskap og skape positive holdninger. Menneskerettighetenes verdigrunnlag, menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet, oppfordrer til demokratisk tenkning, deltakelse og respekt for andre. Det er viktig at de unge blir klar over at de har rettigheter og læres opp til å respektere andres. Kunnskapen bygger solidaritet og demokratisk sinnelag. Fordi flyktningungdom og norsk ungdom har ulike livserfaringer, oppstår sjeldne muligheter for læring når deltar på kurs sammen. Fordi de tilhører samme lokalmiljø, kan kursene virke integrerende. Mht. jentekursene vil fokuset være på kvinners rettigheter. Det er viktig at flyktningjenter blir klar over at de har rettigheter på lik linje med menn og at Norge og andre land, når de forplikter seg til menneskerettighetene, plikter å arbeide for likestilling. Alle kursene vil ha positive psykososiale og helsefremmende effekter for de unge. Fordi kursene har et fremtidsrettet fokus og fremhever positive utviklingstrekk, kan (særlig) asylsøkerne utvikle en tro på at det går an å arbeide for et bedre samfunn, til tross for egne negative livserfaringer. Gjennom den aktive undervisningsmetodikken vil de unge utvikle empowerment og økt selvtillit. Følelsen av mestring er særlig viktig for asylsøkerne. For dem som blir i Norge, vil kunnskapen styrke forståelsen om det norske demokratiets verdier. Kompetansen er også viktig for dem som skal returnere. Flyktningproduserende stater trenger borgere med ovennevnte kunnskap. For de norske er det verdifullt å møte ungdom med en annen bakgrunn enn de selv.

3. Prosjektets målgruppe
Alle kurs vil ha opp mot 25 deltakere. På kurs for flyktninger og norsk ungdom vil 2/3 være flyktninger og 1/3 norske.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Kursene skal som hovedregel foregå på mottaket, som vil ha ansvar for det praktiske. MRA skal undervise. Representanter fra Redd Barna vil bli invitert til deltakelse og observasjon. Tiltakets omfang, deltakere, samt den deltakende pedagogikken, krever to kursledere. Fordi mange flyktningungdommer ikke behersker norsk og at de har forskjellige språk, er to tolker nødvendige. Deltakerne skal evaluere kursene. Partnerne vil skrive sluttrapport. Kursene vil være åpne for observatører. Partnerne vil informere medier.

5. Prosjektes betydning
Deltakerne vil få viktig kunnskap og utvikle positive holdninger. Flyktningjentene vil bli bevisstgjort på kvinners rettigheter og viktigheten av likestilling. Kurset vil ha langsiktig effekt ved at de unge bringer med seg kunnskap og verdier videre i livet. For mottaket vil prosjektet virke inspirerende, og fordi andre mottak kan observere, vil de bli oppmuntret til lignende tiltak. Kursene kan virke positivt for integreringen. Prosjektet kan få betydning utenfor Norge ved at flyktningungdom som returnerer kan bli ressurspersoner i hjemlandene.

6. Framdriftsplan
Ved positiv beslutning, skal kurstidspunkter planlegges. Mht. kursene for flyktningungdom og norsk ungdom vil vi kontakte relevante skoler for å rekruttere unge norske. Kursene skal gjennomføres vår og høst 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0097.pdf

Sluttrapportsammendrag

I samarbeid med Redd Barna mottok Menneskerettighetsakademiet (MRA) kr. 382 000, – midler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering for å gjennomføre fire tre-dagers kurs i menneskerettigheter for unge asylsøkerkvinner, samt to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktning- og asylungdom og norske ungdommer i 2012.
Unge asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere er i en vanskelig og sårbar situasjon. Alene i i Norge og med problematiske flukterfaringer er ventesituasjonen på mottakene en utfordring. For å unngå lediggang og synke hen til negative tanker, bør ungdommene få positiv og relevant stimulans. Kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse representerer en slik verdifull ressurs. På denne bakgrunn ønsket MRA og Redd Barna å gjennomføre prosjektet og organisere kurs for denne sårbare målgruppen.
Vi ønsket å oppnå disse målene:
1. At kursdeltakerne skulle få kunnskap og menneskerettigheter og flerkulturell forståelse
2. Positiv holdningsskaping med vekt på respekt og forståelse for andre samt demokratisk kompetanse
3. At kursene skulle virke helsefremmende og ha positive psykososiale konsekvenser, særlig for de enslige mindreårige asylsøkerne
4. At kursene kunne virke positivt i forhold til integrering i lokalsamfunnet
Kursene for de unge asylsøkerkvinnene fant sted: på Sjøvegan i Troms (7-9 mai), på Leira mottak i Levanger (20-22 juni), på Dale mottak i Sandnes (2-4) oktober samt på Røde Kors huset på Skedsmo (6-8 november). Kursene for asyl- og flyktningungdom, sammen med norsk ungdom, fant sted på Sjøvegan i Troms (22-24 oktober) og på Jæren folkehøgskule på Bryne (26-30 november).
MRA er meget godt fornøyd med gjennomføringen. Samarbeidet med mottakene har stort sett fungert bra. Kursene har hatt god deltakelse og ungdommenes skriftlige og muntlige tilbakemeldinger har vært svært gode. Kursene får høye gode karakterer og de unge gir uttrykk for at den nye kunnskapen og det flerkulturelle møte mellom deltakerne har vært viktig for dem. Tilbakemeldingene er i tråd med partnernes positive inntrykk. Vi mener derfor at det er stor sannsynlighet for at målene er nådd. MRA, Redd Barna samt de samarbeidende asylmottakene, ønsker å videreføre kursene som er et unikt tilbud som deltakerne ellers ikke ville fått.

Prosjektleder/forsker

Lillian Hjorth

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Menneskerettighetskurs for asylungdom
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2012: kr 382 000
Startdato
15.01.2012
Sluttdato
20.12.2012
Status
Avsluttet