Menneskerettighetskurs for asylungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Alene i Norge og med vanskelige livs- og flukt-erfaringer er situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) på mottakene utfordrende. For å unngå lediggang og negative tanker, bør disse unge få positiv stimulans. Kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er en slik verdifull ressurs som er viktig i mottakstiden, men som også kan få betydning senere, enten de blir i Norge eller returnerer til hjemlandene. Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med HERO Norge AS og Skien mottak/avdeling for EMA, ønsker derfor å organisere to fem-dagers kurs i de ovennevnte emner på mottaket for de enslig mindreårige asylsøkerne og norske ungdommer i 2011.

2. Prosjektets målsetting
Målet er å gi deltakerne kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, og skape positive holdninger. Rettighetenes verdigrunnlag ? menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet ? oppfordrer til demokratisk tenkning, deltakelse og respekt for andre. Det er viktig at de unge blir klar over at de har rettigheter. Samtidig læres de opp til å respektere andres rettigheter. Kunnskapen bygger solidaritet og demokratisk sinnelag.

Det er vesentlig at asylsøkere og norsk ungdom deltar sammen. Når unge med så ulike livserfaringer møtes, oppstår sjeldne muligheter for læring. Tilbakemeldinger fra lignende tiltak MRA har organisert, viser at de unge setter pris på møtet og at kursene motvirker diskriminering og rasisme. Siden de unge tilhører samme lokalmiljø, kan kursene virke integrerende.

Prosjektet har positive psykososiale og helsefremmende effekter. Fordi kursene har et fremtidsrettet fokus og fremhever positive utviklingstrekk, kan asylsøkerne utvikle en tro på at det går an å arbeide for et bedre samfunn, til tross for egne negative livserfaringer. Gjennom den aktive undervisningsmetodikken, vil de utvikle ?empowerment? og endog økt selvtillit. Følelsen av mestring er særlig viktig for asylsøkerne. For de EMA som blir i Norge, vil kunnskapen styrke forståelsen om det norske demokratiet og dets verdier. Kompetansen er også viktig for dem som skal returnere. Er det noe flyktningproduserende stater trenger, er det borgere med ovennevnt kunnskap. For de norske er det verdifullt å møte ungdom med en helt annen bakgrunn.

3. Prosjektets målgruppe
Hvert kurs vil ha ca.25 deltakere (2/3EMA, 1/3 norske). Mottaket har rundt 35 mindreårige beboere, så alle vil få tilbudet.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Kursene skal foregå på mottaket, som vil ha ansvar for det praktiske. MRA vil være ansvarlig for undervisningen. Tiltakets omfang, deltakere, samt den deltakende pedagogikken, krever to kursledere.

Fordi mange av asylsøkerne ikke behersker norsk og fordi de har forskjellige språk, er det nødvendig med to tolker. Mottaket stiller med én av sine ansatte som tolk, slik at det bare trengs én ekstern tolk. Etter endt kurs skal deltakerne evaluere tiltaket. Partnerne vil så skrive sluttrapport. Kursene vil være åpne for observatører. Partnerne vil informere medier og MRA vil skrive en artikkel som skal søkes publisert internasjonalt.


5. Prosjektes betydning
Prosjektet vil ha betydning for deltakerne som vil få kunnskap og utvikle positive holdninger. Kursene vil ha langsiktige virkninger, ved at de unge bringer med seg kunnskap, verdier og holdninger videre i livet.
For mottaket kan prosjektet virke inspirerende, og fordi andre mottak kan observere, kan de bli oppmuntret til lignende tiltak. Kursene kan virke positivt for integreringen.

Prosjektet kan få betydning utenfor Norge ved at de asylsøkerne som returnerer kan bli ressurspersoner i hjemlandene.

Opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for asylsøkere og hjemlandets ungdom er ganske unikt, også internasjonalt. Ved at MRA søker å publisere informasjon internasjonalt, kan dette inspirere til slike tiltak ute.

6. Framdriftsplan
Ved positiv beslutning, vil vi kontakte skoler for å rekruttere norske ungdommer og bestemme kurstidspunkter. Tiltakene skal gjennomføres vår og høst 2011. Partnerne har et langsiktig perspektiv og signaliserer at vi ønsker å komme tilbake med en ny søknad neste år.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0635.pdf

Sluttrapportsammendrag

I samarbeid med Redd Barna mottok Menneskerettighetsakademiet (MRA) midler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering for å gjennomføre to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslige mindreårige asylsøkere og norsk ungdom i 2011. Målet var å gi deltakerne kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, samt skape demokratisk kompetanse og positive holdninger basert på respekt og forståelse for andre. Målsettinger var også at kursene kunne ha positive psykososiale og helsefremmende effekter på de unge, særlig da i forhold til asyl- og flyktningungdommene. Gjennom det menneskerettslige temaet, de aktive undervisningsmetodene og det positive fremtidsrettede fokuset, ville vi bidra til «empowerment» og økt selvtillit, samt at ungdommene kunne få en tro på at det nytter å arbeide for et bedre samfunn, til tross for eventuelle egne negative livserfaringer. Det var også et mål at kursene kunne bidra positivt i forhold til integrering i lokalmiljøet.
De to kursene ble gjennomført på Sjøvegan i Troms med Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere og Sjøvegan videregående skole som partnere. Det første kurset foregikk fra 20. juni til og med 24. juni med 23 deltakere, mens det andre ble organisert fra 26. til 29. september med 31 deltakere. Begge kursene fikk meget gode evalueringer av ungdommene som uttalte at kunnskapen var viktig. De understreket også at kursets flerkulturelle aspekt var vesentlig og at tiltak som dette kan bidra til større forståelse mellom mennesker og reduksjon av fordommer. Partnerne mener at prosjektets målsettinger ble oppnådd. Kursene ble dekket i NRK radio og fikk flere oppslag i regionalavisen.
MRA mener at slike kurs bidrar til positiv holdningsskaping hos deltakerne, og også kan ha en positiv effekt på lokalsamfunn og storsamfunn. MRA har derfor, i samarbeid med Redd Barna, søkt og fått bekreftet mottatt, midler fra Stiftelsen Dam til å videreføre prosjektet i 2012. Aktiviteter som skal gjennomføres er to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturelle forståelse for nye enslige mindreårige asylsøkere og norsk ungdom på Sjøvegan, samt på Dale mottak utenfor Sandnes. Vi skal også gjennomføre fire tre-dagers kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkerjenter på mottakene på Dale, Sjøvegan, Hol og Leira.

Prosjektleder/forsker

Lillian Hjorth

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Menneskerettighetskurs for asylungdom
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Menneskerettighetsakademiet
Beløp Bevilget
2011: kr 107 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
10.12.2011
Status
Avsluttet