Mer Glød&Glede

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Friskis&Svettis er innvilget støtte fra Extrastiftelsen i 2012-2013 til prosjekt Glød&Glede – bevegelseglede til musikk for personer med psykisk utviklingshemming. Prosjektet er en stor suksess, både med tanke på implementering i egen organisasjon og tilslutning fra målgruppa og støtteapparatet som omgir dem. Vi vil allerede høsten 2013 ha nådd målene som er definert for prosjektet, med 10 F&S-foreninger som tilbyr Enkeljympa og 150 nye medlemmer med utviklingshemming til F&S. Vi ser et stort potensial for videreutvikling av prosjektet. Flere F&S-foreninger ønsker Enkeljympa og målgruppen velkommen, og vi ønsker å teste ut hvordan RØRIS (et bevegelsesprogram ment for barn) kan skape aktivitet i boligfellesskap, på arbeidsplasser, i skolen eller på fritiden på steder der F&S ikke er etablert og vi følgelig ikke kan tilby Enkeljympa. For å sikre forankring av Enkeljympa ser vi et behov for ekstra tid og ressurser utover prosjektperioden 2012-2013. Vi ønsker å forsterke samarbeidet rundt Enkeljympa, både internt i organisasjonen og gjennom et utvidet samarbeid med kommune og støtteapparatet.

Fra januar 2013 er det ansatt prosjektleder i Friskis&Svettis Norge i 50% med ansvar for inkludering. Prosjektleder vil ha en sentral rolle i oppfølging av prosjekt “Mer Glød&Glede”

– som hun har hatt det i Glød&Glede prosjektet 2011-2012. Finansiering av trenerkurs for nye frivillige instruktører er den største utfordringen for videreutvikling av prosjektet.

Målsetninger:


Overordnet mål: Utnytte potensialet for Enkeljympa i F&S-foreninger i hele landet, og sikre at treningstilbudet består på lang sikt. Teste ut om Røris er et egnet bevegelsesverktøy for målgruppen.
Mål 1: Etablere et fast tilbud om Enkeljympa i 6 nye F&S-foreninger i løpet av prosjektperioden
Mål 2: Rekruttere 200 nye medlemmer med psykisk utviklingshemming til F&S i løpet av prosjektperioden.
Mål 3: Gjennomføre 6 RØRIS-kurs for støtteapparatet rundt utviklingshemmede primært i kommuner der det ikke finnes F&S-forening.
Mål 4: Arrangere årlige møteplasser for funksjonærer i F&S som er tilknyttet Enkeljympa.

Målgruppe: Personer med psykisk utviklingshemming over 13 år og støtteapparatet som omgir dem i hele landet.
Gjennomføring: Vi vil bygge videre på svært gode erfaringer og resultater fra pågående prosjekt. Prosjektleder har stort, etablert kontaktnett mot støtteapparat og NIF, og vil være sentral koordinator i prosjektet. Tilbud om RØRIS til målgruppen vil skje i nært samarbeid med kolleger i F&S Norge og ekspertise i RIKS – moderorganisasjonen i Sverige.

Prosjektets betydning:


Den enkelte deltaker vil få økt livskvalitet, både på grunn av forbedret fysikk og utvidet sosialt nettverk. Det er mange med psykisk utviklingshemming som er glade i å bevege seg til musikk, og som ønsker et alternativ/supplement til håndball og fotball.
NIF vil med dette prosjektet få en tilvekst til de tradisjonelle aktivitetene som finnes i et idrettslag.
Offentlige tjenester: Økt livskvalitet og forbedret fysisk helse hos deltakerne kan redusere behovet for offentlig helse og sosialtjenester.

Prosjektet kan gjøre det enklere for kommunen å rekruttere treningskontakter.
Skoler, arbeidsplasser og bofellesskap vil få et lavterskel bevegelsesprogram (RØRIS) tilrettelagt for målgruppa som kan brukes når som helst og hvor som helst.

Framdriftsplan:
År 1(2014): Fokus våren 2014 på å utdanne frivillige instruktører, dialog med kommuner og støtteapparat samt markedsføring av Enkeljympa. Gjennomføre 2 RØRIS-kurs, Oslo og Trondheim. Høsten: Oppstart Enkeljympa i 3 nye foreninger på høsten. Ett RØRIS-kurs. 2 møteplasser Enkeljympa for nettverket rundt Enkeljympa i løpet av 2014.
År2 (2015): Utdanning av instruktører på våren, oppstart av tre nye Enkeljympa-tilbud høsten 2015. Gjennomføre 3 RØRIS-kurs og en møteplass Enkeljympa i løpet av året. Fokus på samarbeid lokalt med støtteapparat/kommuner og rekrutteringsarbeid generelt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport- Mer Glød&Glede.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Mer Glød&Glede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 180 000, 2015: kr 162 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
30.12.2016
Status
Avsluttet