Mestring og innsikt – informasjonsopphold

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet; I vårt arbeid får vi stadig henvendelser fra skoler som trenger veiledning om hvordan de skal takle hverdagen for elever med TS og eventuell komorbidiet (følgetilstander) Foreldre tar kontakt om det samme med motsatt fortegn. Vi har mange henvendelser fra fortvilte foreldre der deres barn ikke er ønsket på skolen, da barnet fungerer dårlig på grunn av sin TS med eventuell komorbiditet og sosiale vansker. Vi har kjørt flere kurs med barn, ungdommer og foreldre der denne problematikken går igjen. Barna/ ungdommene føler seg ikke forstått med sine helhetlige problemer. Elevene oppfattes ofte som sære og vanskelige, gjerne med aggresjons problematikk. De klarer ikke å følge med i undervisningen, sliter med tidsperspektivet, planlegging over tid, gruppearbeid og framføring med mer.
Læringsstrategier, hjelpemidler, tilrettelegging og kunnskap er ikke godt nok kjent for PPT og ansatte i skolen. Med dette prosjektet håper vi å kunne endre dette noe.

2. Prosjektets målsetting;
-gi innsikt, informasjon og kunnskap om Tourettes syndrom og komorbide tilstander
-vise både PPT ansatte og skole ansatte muligheter, hverdagslige tiltak, trygghet, og mestringsfølelse


-gi opplæring i bruk av IKT i læringsarbeidet
tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom deltakerne
-gi opplæring i læringsstrategier
-gi begge gruppene ?opplevelser? knyttet til mestring og muligheter, med fokus på samarbeid
-gi informasjon om rettigheter i forhold skole og yrkeshverdagen, og elevenes hverdag. Hjelp i fritiden individuelle rettigheter, lovfestede tilbud og helsevesenet
-arrangere aktiviteter med fokus på mestring, muligheter og samhold
-gi informasjon og erfaringsutveksling fra brukersiden, og fra unge voksne som selv har diagnosen
3. Prosjektets målgruppe; Dette prosjektet har målgruppen PPT ansatte og skoleansatte. Vi ønsker å kjøre 3 kurs for grunnskolen, ungdomsskoletrinnet og for videregående skole.

Det vil bli invitasjon, og søknadsskjema. Her vil vi legge vekt på behovet, hvor mange elever denne opplæringen kommer til gode, interessen for IKT, læringsstrategier, informasjon om diagnosen og komorbiditet, og interessen for skolehverdagen og fritiden for elever med ekstra utfordringer i skolen.
4. Prosjektet betydning; Med dette kurset ønsker vi å styrke både skolene, barna og ungdommene, slik at de sammen senere lettere vil takle utfordringene i hverdagen som kommer. Informasjonen er like viktig på alle nivåer. Hvert alderstrinn har sine særegenheter slik at informasjonen må gis gjennomgående, slik nat faginstansene rundt eleven har mulighet til å treffe de riktige og nødvendige tiltak.

Den samfunnsmessige verdien ligger i å skape mestring for elevene og, skape en bedre arbeidsdag for seg selv og for kollegaene. Med riktig informasjon og opplæring til målgruppen vil elevene som lider av TS med eventuelle følgetilstander, få en helt annen hverdag. Elevene vil kunne søke hjelp på skolen, der kompetansen burde ligge, og dermed spare både seg selv, sine nærmeste og institusjoner for mye tid/ ressurser. Ved å gi målgruppen for prosjektet innsikt i mulighetene, gi trygghet innen IKT, læringsstrategier, informasjon om diagnosen og tiltakene, vil elevene kunne få et bedre liv.
5. Fremdriftsplan; Kursoppholdet skal gjennomføres i løpet av 2009. Det vil bli avholdt på Haraldvangen.
Arrangørene kjenner godt målgruppen og ser et stort behov for et slikt informasjonskurs.
Med god og grundig planlegging, samarbeid mellom fylkeslaget og Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) og støtte fra HR vet vi at vi vil kunne lykkes godt med både gjennomføringen og nå målene vi har satt for oppholdet. Dette er et pilotprosjekt som vil gi lærerne kunnskap til å hjelpe elevene med denne og lignende problemer. Prosjektet kan derfor bli meget nyttig på flere nivåer.
Kunnskapen som kursdeltakerne får vil være nyttig for alle typer elever, men spesielt for elever med oppmerksom og adferdsproblemer. Tilretteleggingen øker arbeidslysten og gir løft i skolehverdagen for alle typer elever.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0497.pdf

Sluttrapportsammendrag

Å være elev med Tourettes syndrom (TS) kan by på en del utfordringer. Det er en tilstand som kan gi seg utslag i lett synlige atferd, men av ulik styrke, noe som gjør at omgivelsene kan reagere om de ikke vet hva TS er.
I vårt arbeid får vi stadig henvendelser fra skoler som ønsker veiledning om hvordan de best mulig skal imøtekomme elever med TS, med eventuelle komorbide tilstander. Foreldre tar kontakt, da de er fortvilte over hvordan deres barn har det i skolen. De melder tilbake om manglende kunnskap om TS i skolen, samt manglende veiledningskompetanse fra PPT, da innen diagnosen og tilrettelegging.
Læringsstrategier, hjelpemidler, tilrettelegging og kunnskap om TS og eventuelle følgetilstander er etter vår erfaring, ikke godt nok kjent for skole- og PPT ansatte. Med dette prosjektet håper vi at vi har fått endret noe på dette, slik at det i dag er flere elever som blir sett og forstått, samt får den hjelp og tilretteleggingen som de har krav på. Det å bli sett med sine mange muligheter og ressurser, og ikke bare begrensninger er så viktig.
Med dette prosjektet ønsket vi å belyse mulighetene som finnes i hverdagen for de elevene som trenger ekstra tilrettelegging/ hjelp, for å komme seg gjennom skolehverdagen, og for at de skal lykkes bedre i livet. Vi har tro og håp på at prosjektet ville bidra til i større grad å øke livskvaliteten og bedre levekårene for barn og unge med TS.
Kurset anses som særdeles verdifullt, siden mange misforståelser rundt TS er rettet opp. Kursdeltakerne er tilført kompetanse som igjen fører til større forståelse for personer med TS, og ikke minst fører til at elever som har utfordringer i skolen med en udiagnostisert TS diagnose, nå kan få hjelp. Det var flere som skulle hjem å se litt ekstra på “den” eleven, eller ta en prat med noen foreldre, da det var noen elever som man nå forsto “måtte” få hjelp og utredning i forhold til TS. Mange av deltakerne innrømmet at de hadde fått seg noen a-ha opplevelser, og at kursets innhold satte fokus på mer en bare TS og komorbiditet. Evalueringene viste at kursinnholdet var så relevant for mange andre utfordringer i skolen også. Samt at det var positivt å få møte andre yrkesgrupper slik at man kunne diskutere problemstillinger tverrfaglig, da det dessverre er sjelden man får mulighet til dette i hverdagen. Tilbakemeldingene som helhet var svært gode, og måloppnåelsen vi hadde satt oss er nådd..

Prosjektleder/forsker

Aud M. Bredesen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Mestring og innsikt – informasjonsopphold
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2009: kr 835 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet