Mestringskurs for voksne med senfølger etter covid-19

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

WHO anslår at opp mot 20 % av de som har hatt covid-19 lider av senfølger. Oppfølgingen av denne målgruppa er svært mangelfull; det finnes ikke et nasjonalt, kunnskapsbasert tilbud og digitale løsninger er ikke testet ut. Dette prosjektet skal utvikle og implementere et kurskonsept som kan tilpasses lokale behov, forhold og ressurser. Hensikten er å lage et kunnskapsbasert tilbud som støtter opp under pasientsikkerhet og likeverdige tjenester, og som bidrar til å redusere belastning på individ-, tjeneste- og samfunnsnivå. Dette er et kvalitetsutviklingsprosjekt med brukermedvirkning. Internasjonale og nasjonale anbefalinger ligger til grunn sammen med erfaringer fra kurs ved bydel Søndre Nordstrand og Godthaab Helse og Rehabilitering. LHL og Norsk Covidforenings erfaringer og NK LMHs erfaring fra å utvikle og implementere nasjonale lærings- og mestringstilbud står sentralt. Brukerrepresentanter og fagpersoner fra disse miljøene utgjør prosjektgruppa for prosjektet som ledes av NK LMH. Det skal utvikles et mestringskurs for voksne (20-66 år) med senfølger av covid-19. Deltakerne møtes ukentlig til temabaserte samlinger over 8–12 uker. Hver samling har som mål å styrke deltakernes kunnskaper, holdninger og ferdigheter til å bedre håndtere symptomer og belastning. Her inngår undervisning fra medisinske eksperter, erfaringsutveksling og psykososial støtte, samt utprøving av verktøy og mestringsstrategier. Deltakernes ressurser og behov kartlegges på forhånd. Kurskonseptet testes i tre ulike formater før en håndbok med tilhørende kunnskapsgrunnlag, verktøy, mestringsstrategier og kursinnhold og -format ferdigstilles. I det fysiske kurset møter 8–12 deltakere opp når de er i form til det. Det digitale kurset gjennomføres med 12–24 deltakere via Teams. I det hybride kurset kan deltakerne enten møte opp fysisk eller delta digitalt på samlingene. Dette kurset gjennomføres på fire lokasjoner med 8–12 deltakere på hvert sted. Felles for kursformatene er at fasilitator følger opp hver deltaker med individuell samtale underveis (fysisk eller digital). Pilotstedene tilbys en kompetanseheving før kursstart. Intensjonsavtaler om pilotgjennomføring er etablert med Bydel Søndre Nordstrand, Alver, Drammen og Lillestrøm kommune og Helse Møre og Romsdal. For å ferdigstille kurskonseptets håndbok og tilhørende kunnskapsgrunnlag evalueres deltakernes utbytte med standardiserte verktøy, samtaler og fokusgrupper. Involverte i prosjektgjennomføringen inngår i en prosessevaluering. Data analyseres i samarbeid med prosjektgruppa. Alle kursdeltakerne samles digitalt tre måneder etter kursslutt. Her får de informasjon om kurset de har vært med på å utvikle, kan utveksle erfaringer, og bes om å spre informasjon om kurset til andre. Håndboka revideres etter pilotering og evaluering. Endelig versjon brukes ved videreføring og fremtidig implementering av mestringskurset.

Prosjektleder

Siw Anita Bratli

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Mestringskurs for voksne med senfølger etter covid-19
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2024: kr 398 000, 2025: kr 551 000, 2026: kr 551 000
Startdato
01.09.2024
Sluttdato
30.06.2026
Status
Under gjennomføring