Migrasjon og helse

Søknadssammendrag

Primærmedisinsk verksted (PMV) er et senter for helsefremmende arbeid i et flerkulturelt miljø. Senteret eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Siden 1998 har PMV arbeidet for å fremme helse, dialog og utvikling, og gjennomført en rekke større og mindre prosjekter.

En stor del av arbeidet har vært sentrert rundt sensitive og til dels sterkt tabubelagte emner som ekteskapstradisjoner, samlivsproblematikk, omskjæring av jenter og kvinner, tuberkulose, hiv/aids osv.

Minoritetsperspektivet i helse tas på alvor av helsemyndighetene. I Utviklingstrekkrapport 2009, Migrasjon og helse, foreslås en rekke tiltak for å styrke arbeidet på feltet. Det dreier seg blant annet om økt bevissthet om minoritetsperspektivet i saker som angår folkehelse og tjenester til befolkningen, god kommunikasjon med og tilrettelagte helsetjenester for mennesker med innvandrerbakgrunn.
Helseundersøkelsen i Oslo i 2002 viste at det var store ulikheter mellom enkelte innvandrergrupper og flertallsbefolkningen. Rapporten dokumenterte noen risikofaktorer mht fedme og ernæring, høyere forekomst av diabetes og høyt blodtrykk blant sørasiater, og mer psykiske lidelser blant innvandrerkvinner.

Etter en grundig intern drøfting av det helsefremmende arbeidet på PMV, har vi kommet til at senteret trenger en mer behovsbasert og helhetlig satsing på flere områder med et langsiktig og systematisk arbeid, som ikke bare fokuserer på enkeltmøter eller tiltak. Vi søker Stiftelsen Helse og Rehabilitering derfor om 2 046 714,- kroner over to år til et prosjekt om migrasjon og helse.

Prosjektet skal heve kunnskapsnivået og bevisstheten rundt forskjellige helsetema hos naturlige hjelpere, gruppeledere og brukere på PMV, gi veiledning overfor minoritetsgrupper og øke samarbeidet med allerede etablerte helsefora i nærmiljøet..

Prosjektet skal gjennomføres gjennom et tett samarbeid mellom en prosjektleder med helsefaglig bakgrunn og de naturlige hjelperne på PMV over to år. De skal sammen jobbe gjennom de fire fora for informasjonsspredning som PMV vanligvis bruker: Arbeidsgrupper, informasjonsmøter, workshops og informatøropplæring.

Dette arbeidet vil også innebære å gi gruppeledere veiledning og økt kunnskap. De naturlige hjelperne vil få fast tematisk veiledning i prosjektperioden, samtidig som de meldes på diverse kurs og videreutdanning og fagsamlinger.

Det er en forventning at dokumentasjon av metoder og erfaringer om ulike helsetema fra prosjektet skal brukes av helsepersonell og minoritetsaktører og skal også ha overføringsverdi for forebyggende helsearbeid i mange kommuner og de allerede etablerte helsefora i nærmiljøet..
Prosjektet skal avsluttes med en fagkonferanse hvor det blir formidlet kunnskap om erfaringer og metoder til fagpersoner, myndigheter og minoritetsorganisasjoner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0684.pdf

Sluttrapportsammendrag

  • Helseundersøkelsen i Oslo i 2002 viste store ulikheter mellom enkelte innvandrergrupper og flertallsbefolkningen. En grundig drøfting på PMV i 2010 konkluderte med at senteret ønsket å styrke det systematiske helsearbeidet, som et eget prosjekt, ledet av en koordinator med helsefaglig kompetanse. Man søkte også om ressurser til miljøarbeidere i prosjektet. Prosjektet skulle bidra til fornyet helseinnsats, med lavterskelpreg, og involvere fagfolk på PMV. Målsettingene var følgende (noe forkortet her):
  • Heve kunnskapsnivå og bevissthet rundt helsetema hos miljøarbeidere og gruppeledere
  • Gi veiledning, rådgivning og forebyggende helseinformasjon til målgruppen
  • Øke evnen til å ta kontroll over egen helse, i målgruppen
  • Gi fagfolk/myndigheter innspill og tilbakemelding om minoritetshelse
  • Øke samarbeid med allerede etablerte helsefora i nærmiljøet
    Prosjektgjennomføringen har vært praktisk orientert, med hovedfokus på helsefremmende aktiviteter. Et mål for PMV er empowerment – å sette kvinnene i bedre stand til selv å fremme egen helse. Arbeid med grupper er sentralt i PMVs metode og i prosjektet. PMVs miljøarbeidere har spilt en viktig rolle i prosjektet, som rekrutterere og informatører. Overfor målgruppen har prosjektets innsats vært tosidig – veiledning av helsetemaer kombinert med fysiske aktiviteter. Individuell klientoppfølgning og henvisning har også vært ivaretatt ved behov. Faglig ressursgruppe for prosjektleder har vært svært nyttig. Fagfolk i helsenettverket har stilt opp for prosjektet, med råd og veiledning og med kontaktskaping. Det har vært gjennomført en rekke fellesaktiviteter overfor målgruppen, samt informasjonsmøter i nettverket. Prosjektet har også informert myndighetene – på Stortinget, i Helsedirektoratet og hos Oslo Kommune.Resultatene av prosjektet er oppløftende, selv om det ikke har vært foretatt jevnlig evaluering. Formidlingen av helserelaterte temaer og empowerment vurderer vi som vellykket, og flere av tiltakene fortsetter. PMV hadde et godt og aktivt nettverk, før prosjektet startet, og dette er styrket og utviklet. Tilstedeværelsen av en helsearbeider hos PMV har gitt et kontaktpunkt mellom PMV og de etablerte helsefora i området. Kirkens Bymisjon har opprettet fast stilling for helsearbeider ved PMV, når prosjektet nå avsluttes. Prosjektet har gitt anledning til å utvikle praktisk samarbeid om helsetiltak, og flere av disse består og videreutvikles når prosjektet avsluttes.
Prosjektleder/forsker

Kari Schätzer Coll

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Migrasjon og helse
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2011: kr 992 000, 2012: kr 1 054 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet