Min mathistorie

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

41 000 mennesker i Norge bor på sykehjem. De fleste er eldre, og opptil 60% er underernærte. De utgjør en sårbar gruppe, der de aller fleste er avhengige av ansatte for å få dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke. Ved å styrke sykehjemsbeboernes mulighet for deltagelse og medbestemmelse over måltidene de har krav på, tar prosjektet sikte på å forbedre beboernes levekår og sikre deres ernæringsmessige behov. Prosjektet bygger på en menneskerettslig tilnærming, der det skapes trygge rom hvor deltagerne kan dele og formidle sine erfaringer.

Målsetting

Utforme aktiviteter som styrker deltagernes mulighet for medbestemmelse og som skaper trygge rom for å bli hørt, fremme beboernes stemme i debatten om eldreomsorgen, og gjennom beboernes egne historier sette fokus på hvordan retten til mat og ernæring kan ivaretas i norske sykehjem.

Målgruppe

Eldre mennesker som bor på norske sykehjem.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet bygger på en fortellerverkstedsmetode som er forankret på menneskerettslige prinsipper, der medbestemmelse, ’empowerment’, deltagelse, og etiske hensyn står sentralt. Med en målsetting om å sikre retten til mat og ernæring, vil historiene som deles i verkstedet ta utgangspunkt i beobernes erfaringer knyttet til mat- og måltidssituasjoner. På bagkrunn av historiene som kommer fram, vil prosjektets samarbeidspartnere bistå deltagerne med å sette sammen en digital historie med hjelp av bilder, musikk, foto, matoppskrifter o.l. Etter samtykke fra hver enkelt deltager, de pårørende og sykehjemmet, er det ønskelig å bruke disse digitale historiene i allmenn opplysningsarbeid. Gjennom et fortellerverksted som bygger på beboernes egne premisser, og der de kan skape et produkt som utilslørt beskriver deres livssituasjon, kan disse historiene bidra til å skape et nyansert bilde av hverdagen på et sykehjem. Prosjektet tar også sikte på at det skrives en rapport med anbefalinger som er basert på de digitale fortellingene, der beboernes egne anbefalinger ligger til grunn for tiltak som foreslås for å forbedre ernæringssituasjonen på norske sykehjem. Denne rapporten vil bli rettet mot relevante myndigheter og beslutningstagere.

Fremdriftsplan

Tiden fram til september 2017 vil brukes til å inngå samarbeid med to norske sykehjem. Dette gjøres i stor grad på eget initiativ i forkant av evt. godkjent søknad, slik at vi stiller forberedt til prosjektstart. I løpet av høsten 2017, vil fortellerverkstedene bli avholdt og evaluert, og filmene settes sammen. Informasjonskampanjen lansereres på nyåret 2018. Rapporten vil utarbeides i løpet av våren 2018, med en påfølgende lansering.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har benyttet metoden digital historiefortelling for å løfte fram stemmene til sykehjemsbeboerne. Metoden bygger på menneskerettslige prinsipper og muntlig fortellerkunst. Prosjektet har vært tredelt, hvorav gjennomføring av fortellerverksted med beboerne utgjorde første del. Andre del handlet om å dele og fremme beboernes historier i debatten om eldreomsorgen; og tredje del omhandlet utarbeidelse av en rapport med anbefalinger om hvordan retten til fullgod mat og ernæring kan ivaretas på best mulig måte i sykehjem. Prosjektet ble avsluttet med en lansering av rapporten i desember 2018, der også de digitale fortellingene ble vist. Rapporten ble overrakt til byråden for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

Antall personer i målgruppen

6

Oppsummering

Det er med glede at vi kan konkludere med at prosjektet har vært vellykket. Selv om deltagergruppen har vært liten, har nedslagsfeltet vært stort og de digitale fortellingene har nådd ut til mange. Prosjektet anses som avsluttet, da de digitale fortellingene har blitt ferdigstilt og publisert, og rapporten «Min mathistorie – om retten til fullgod mat og ernæring på sykehjem» har blitt skrevet og lansert. Samarbeidet mellom FIAN Norge og N.K.S. har vært godt, og det kan være aktuelt å samarbeide igjen om lignende prosjekter. Samtlige fortellinger, og rapporten, er tilgjengelig på www.fian.no.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med vedlegg.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Min mathistorie
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
FIAN Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 250 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet