Min musikalske livshistorie

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Musikkterapi brukes i dag i hele verden for eldre med demens, for å øke livskvalitet og redusere psykiske symptomer. Verdien av behandling på institusjon er likevel begrenset uten adekvat overføring til hjemmet, og pr i dag finnes det få muligheter for oppfølging for hjemmeboende eldre. Prosjektet tar sikte på å utvikle musikkterapeutiske behandlingsmodeller og tjenester for hjemmeboende med demens, for å øke mestring og livskvalitet, samt for å forebygge psykiske symptomer som kan redusere dagliglivets fungering. Prosjektsøknaden er et samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Målsetting

1)Utvikling av terapeutisk opplevelsesteknologi for personer med kognitiv svikt/demens og et nytt format for musikkterapeutisk behandling/oppfølging 2) Utvikling av tjenestetilbud for hjemmeboende eldre med kogntiv svikt/demens gjennom deltakelse i POLYFON nettverk

Målgruppe

Hjemmeboende eldre med kognitiv svikt (fra mild kognitiv svikt til moderat demens).

Antall personer i målgruppen

6500

Beskrivelse av gjennomføring

1) Fagpersoner fra NKS Olaviken og brukere vil samarbeide med Soundio AS for å utvikle løsningen. Det blir utarbeidet et utkast basert på intervjuer, workshop og deltakelse i terapisesjon. Løsningen vil bli designet for nettbrett, og brukeren kan trykke på gjenkjennelige symboler for å starte musikk og bilder fra ulike livsfaser. Musikken og bildene vil bli basert på en kartlegging gjennomført av musikkterapeuten, og det vil bli laget en plan for videre oppfølging. Prototypen testes med brukere, og evalueringer fra brukere (3-4) og deres pårørende vil bli oppsummert med tanke på videre bruksområder. 2) Prosjektgruppen vil delta i POLYFON nettverk for musikkterapeutisk tjenesteutvikling og ha ansvar for arbeidsgruppen for eldrehelse. Arbeidsgruppen vil fokusere på prosjektarbeid for å utvikle og teste samarbeidsmodeller mellom spesialisthelsetjeneste og kommune for å sikre kontinuitet i behandling etter innleggelse i institusjon. Nettverket vil fungere som et møtepunkt mellom institusjoner og tjenestenivåer for samarbeid og videreutvikling av tjenester til en voksende målgruppe, samt danne grunnlaget for et fremtidig forskningsprosjekt for testing av løsningen i et randomisert kontrollert forsøk.

Fremdriftsplan

1) Løsningen vil bli utviklet i tredje kvartal av 2017, og prototypen blir testet med brukere. I fjerde kvartal av 2017 blir brukernes evalueringer oppsummert, og det blir utviklet en prosjektbeskrivelse for hovedprosjekt, som tar sikte på mer grundig og systematisk testing av løsningen. 2) Prosjektgruppen vil delta i nettverksseminarer i prosjektperioden (2017-2019) og levere skriftlige rapporter for sitt arbeid to ganger pr år.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Terapeutisk opplevelsesteknologi: Arbeid med ideutvikling begynte i høst 2017 med møter mellom NKS Olaviken, Bergen Teknologioverføring og Soundio AS, som er en kreativ teknologistudio med fokus på samhandling gjennom musikk. Prototypen fikk navnet «Alight» og inkluderer en webbasert applikasjon som gir terapeuten en mulighet til å sende digitale musikkterapiøkter som inkluderer videoer, bilder og musikk. Prototypen ble testet med fire pasienter i vår/sommer 2018. Utvikling av tjenestetilbud: Medlemmer av prosjektgruppen deltar aktivt i POLYFON-nettverk. Fagpersoner fra NKS Olaviken har, i samarbeid med andre deltagere i nettverket, bistått i utvikling av modeller for bruk av musikk i eldreomsorg. En modell for musikkterapeutisk behandling for hjemmeboende med demens testes i i et PhD-prosjekt som nå er i sluttfase.

Antall personer i målgruppen

500

Oppsummering

Alight kan være et nyttig hjelpemiddel for eldre med psykiske helseproblemer eller personer med kognitiv svikt eller nevrologiske tilstander. En ny versjon er under testing i to studier. Alight, som digital musikalsk minnebok, er inkludert i live@home.path -studien, som er en innovativ og tverrfaglig studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens. Alight som terapeutisk hjelpemiddel for hjemmeboende med Huntington sykdom blir testet i DysfaSing –studien,med enten høy- eller lavdose musikkterapi for bedre livskvalitet, psykisk helse og forebygging av svelgvansker.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport extra.pdf

Prosjektleder/forsker

Minna Hynninen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Min musikalske livshistorie
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Beløp Bevilget
2017: kr 370 000, 2018: kr 90 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
01.08.2019
Status
Avsluttet