Minoritetsspråklig astmaskole

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) har flere minoritetsspråklige astmapasienter som sogner til sykehuset

Bakgrunn: Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) har flere minoritetsspråklige astmapasienter som sogner til sykehuset. Språk og kulturelle forskjeller gjør ofte kommunikasjonsprosessen vanskelig, og LDS opplevde derfor at behandlingsopplegget ofte ikke ble fulgt av de minoritetsspråklige astmapasientene. Vi startet derfor pilotprosjektet ”Informasjon til urdutalende astmapasienter” hvor vi utarbeidet et tilrettelagt undervisningsopplegg for urdutalende ”Du kan leve bra med astma”. Som et resultat av dette prosjektet startet vi prosjektet ”Minoritetsspråklig astmaskole”.

 

Hovedmål: Kartlegge egendefinerte problemer hos tyrkisk- og arabisktalende pasienter. Utarbeide tilrettelagt skriftlig informasjon om astmasykdommen med hovedvekt på symptomer og egenbehandling. Utarbeide tilpasset treningsprogram ledet av fysioterapeut. Gjennom tilrettelagt informasjon til tyrkisk- og arabisktalende ønsket vi å øke kunnskapen om: Hvor medisinene virker i luftveiene, anfallsmestring, bruk av måleinstrument for å måle pusten, riktig inhalasjonsteknikk samt betydningen av å være røykfri eller redusere røykingen.

 

Gjennomføring: Ved å arrangere astmaskole med Nasjonal Plan for astmaskole (NPAS) sitt undervisningsopplegg i tillegg til å gjennomføre fokusgruppeintervju (gruppeintervju) og deretter evaluere dette, fikk vi erfaringer i hvordan vi kunne tilrettelegge undervisningen. Eget treningsprogram ble lagt opp etter gjennomføring av gangtest og lungefunksjonsmålinger. Et samarbeid med helsepersonell som jobber med barn ga oss informasjon om hvordan veiledningen skulle være.

 

Resultat: Fokusgruppeintervju ga oss informasjon om hva de minoritetsspråklige kunne om astma og dens behandling samt hvordan religion og kultur virket inn på astmabehandlingen. Evaluering av astmaskolen på deres eget morsmål fortalte oss at de fikk økt kunnskap om sin astma og bruken av astmamedisiner. Egenkontrollen på astma økte, og de følte seg tryggere på astmabehandlingen. Av de som røykte var det få som reduserte dette. Livskvaliteten ble derimot ikke økt. Grunnen til dette kan bl.a. være at mange fra disse kulturene i tillegg sliter med flere problemer enn astma. Vi antar likevel at et eget tilpasset undervisningsopplegg er til stor hjelp for minoritetsspråklige astmapasienter. Heftet og flippover ”Du kan leve bra med astma” ble derfor tilpasset tyrkisk- og arabisktalende pasienter. Til undervisningsmaterialet følger en brukermal som veiledning til helsepersonell i arbeid med minoritetsspråklige. Undervisningsmaterialet er ment som et hjelpmiddel for helsepersonell for å hjelpe astmatikere som snakker tyrkisk og arabisk til bedre egenkontroll. Flere pasienter var i utgangspunktet interessert i treningstilbudet, men kun to fullførte. De opplevde treningstilbudet som positivt og ønsket at tilbudet skulle fortsette.

 

Videre planer: Heftet, flippover og brukermal blir delt ut gjennom NPAS slik at helsepersonell andre steder kan bruke dette materialet. LDS kommer til å videreføre tilrettelagt undervisning for minoritetsspråklige astmapasienter. Nytt prosjekt med treningsgrupper vil bli startet ved LDS. Det mangler systematiske undersøkelser på minoritetsspråklige barn med astma, og det bør tas opp til vurdering når videre planer legges.

Prosjektleder/forsker

Christine Råheim Borge

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Minoritetsspråklig astmaskole
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Medisinsk avdeling
Beløp Bevilget
2002: kr 320 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.06.2004
Status
Avsluttet