Mislykket ryggoperert – går ny vei, fase 2

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Dette er et oppfølgingsprosjekt av Mislykt ryggoperert -går ny vei, avsluttet 1.april 09, og finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet ga oss mange erfaringer om målgruppen, og deres store behov for et mer nyansert rehabiliteringstilbud. De er benevnt som “Failed Back Surgery Syndrome” pasienter (FBSS) i litteraturen. Det finnes ingen spesialisert rehabilitering for denne målgruppen i Norge, og det eksisterer heller ingen “gullstandard” for beste behandling av denne tilstanden i Norge eller internasjonalt. Data fra Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi angir at ca 6000 ble ryggoperert i 2007, hvorav 15-20% ikke var bra ved 1 års oppfølging.

Prosjektets målsetting:
Utvikle en kartleggings- og behandlingsmodell for FBSS pasienter som gjennom mer nyansert smerteforståelse tilrettelegger for en spesifikk og mer effektfull behandling.

Delmål:
1. Gjennomføre ett års evaluering av pasientene som gjennomførte rehabiliteringsforløpet i prosjektperioden 2008-2009, som et grunnlag for videreutviklingen av behandlingstilbudet nå.
2. Øke kunnskap i tverrfaglig behandlingsteam om ulike smertemekanismer, mulige årsaker og symptombilder, i forhold til:
a. Ulike strukturelle årsaker, muskulære forhold og nevropatiske smerter.
b. Betydningen av den psykiske belastning av å ha langvarige smerte.
3. Videreutvikle og systematisere en klinisk undersøkelsesmodell som gir det tverrfaglige teamet og pasienten en felles forståelse av pasientens smertemekanismer.
4. Videreutvikle og lage undervisningsmodeller, verktøy og veiledningsmateriale for pasienter, med formål om:
a. Å gi innsikt i ulike smertemekanismer og vurdere/forstå sitt eget smertebilde.
b. Å gi innsikt i betydningen av den psykiske belastning det er å gå med langvarige smerter og lære hensiktsmessige mestringsstrategier.
5. Prøve ut ulike behandlingsmetoder ut i fra individuelle behov og forståelsen av smertemekanismer.
6. Erfaringsbasert evaluering av undersøkelsesmodell og valgte behandlingstiltak, når det gjelder smerter, funksjon i hverdagen og generell livskvalitet.

Målgruppe:
Voksne i aldersgruppen 18-65 år, som har gjennomgått ryggkirurgi og fortsatt har langvarige invalidiserende ryggsmerter som bidrar til betydelige begrensinger i hverdagen (FBSS pasienter).

Prosjektets betydning:
En mer nyansert kartlegging og smerteforståelse vil kunne gi et bedre grunnlag for en mer spesifikk og effektiv behandling av ryggopererte med langvarige smerter. Det vil gi den enkelte en betydelig bedre funksjon i hverdagen og en bedret generell livskvalitet, i tillegg til at det vil kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst, både i form av mindre bruk for offentlige helsetjenester og redusert grad av uførhet.

Framdriftsplan:
Vi tenker oss en læringsprosess bestående av både hospiteringer, egne seminarer med eksterne foredragsholdere og interne arbeidsgruppedager.
Vi har ønske om å innhente kunnskap fra både Nevrofysiologisk lab ved Rikshospitalet, og ryggkirurgi-miljøet ved Sahlgrenska Universitetssjukhus, Gøteborg, samt kunnskap fra smerteklinikker både ved Rikshospitalet og ved Sentralsykehuset i Vestfold. Når det gjelder psykiske belastninger og mestringsstrategier, tenker vi å kunne hente kunnskap og inspirasjon både fra psykologer som arbeider med smertemestring, kognitiv adferdsterapi og fra idrettspsykologi.
På bakgrunn av opparbeidet kunnskap vil vi videreutvikle og systematisere en klinisk kartleggings-, undersøkelses-og undervisningsmodell, samt utvikle veiledningsmateriale.
Vi beregner å bruke første halvår til kunnskapsheving og utvikling av et utkast til klinisk undersøkelsesmodell, undervisning og behandling. Det neste halvår vil vi prøve ut både en spesifikk klinisk undersøkelsesmodell med tilhørende undervisning, og tilby en mer nyansert behandling i et rehabiliteringsforløp med flere korte opphold fordelt over 5-6 måneder. De pasienter som vil ha bedre effekt av annen behandling vil henvises til aktuelle miljø. Erfaringsbasert evaluering vil danne grunnlaget for det fremtidige behandlingstilbud for FBSS pasientene ved SSR, Stavern.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0038.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering har gjennom mange år mottatt pasienter med langvarige invalidiserende ryggsmerter etter gjennomgått ryggkirurgi. Mangelen på et spesialisert rehabiliteringsopplegg rettet mot denne gruppen førte til at sykehuset i perioden 2007-2008 utviklet et rehabiliteringstilbud til denne gruppen i et prosjekt i samarbeid med Ryggforeningen med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen. Dette prosjektet ga noen erfaringer som man ønsket å bygge videre på for ytterligere å forbedre og spesialisere et tilbud til en pasientgruppe hvor det finnes lite andre spesialiserte rehabiliteringstilbud. Man så en god korttidseffekt på psykisk helse, men lite endring med hensyn til smerter og fysisk funksjon. Pasientene presenterte et omfattende smertebilde, og man opplevde derfor et behov for en mer nyansert kartlegging og utredning og gjennom dette oppnå bedre forståelse av årsaker og sammenhenger til opplevde smerter og påvirkning på livssituasjonen. Man valgte å sette i gang et nytt prosjekt for å gjennomføre og teste ut nye tilnærmingsmåter. Mål: Videreutvikle en kartleggings- og behandlingsmodell for FBSS-pasienter som gjennom mer nyansert smerteforståelse tilrettelegger for en spesifikk og mer effektfull behandling. Gjennomføring: Den første delen av prosjektet ble brukt til å jobbe mer med kunnskapsutvikling og kompetanseheving basert på erfaringene fra første prosjekt. Blant annet gjennomførte hele teamet grunnkurs i NLP for å styrke veiledningskompetansen. Andre del av prosjektet ble brukt til gjennomføring og utprøving. Deltagerne deltok fra 1 – 3 opphold etter behov. Veiledningsopphold. Hensikten er å gi økt kunnskap og forståelse om ryggens oppbygning, funksjon og om smertemekanismer. Videre er det ønske om å iverksette en refleksjon over egen situasjon og sette i gang en endringsfokusert prosess.Rehabiliteringsopphold. Hensikten er evaluering av hjemmearbeid etter første opphold, samt muligheter for justeringer og utprøving av andre tiltak og metoder for det videre rehabiliteringsforløpet.Oppfølgingsopphold. Dette oppholdet legger stor vekt på refleksjon i forhold til deltagernes mål, evalueringer etter perioden hjemme og fokus på veien videre.
Gjennom perioden har vi opparbeidet kunnskap om kartleggingsverktøy, pasientgruppen og egnede veiledningstiltak. Pasienttilfredshet og behandlingseffekt viser positive resultater som vi kan bygge videre på i tilbudet til denne pasientgruppen.

Prosjektleder/forsker

Tone Berge Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Mislykket ryggoperert – går ny vei, fase 2
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern
Beløp Bevilget
2010: kr 660 000
Startdato
15.04.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet