Mitt Språk – et kartleggingsverktøy

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1: Bakgrunn for prosjektet
Det er behov for å utvikle bedre verktøy for å kartlegge språkutvikling og finne eventuelle språkvansker hos minoritetspråklige førskolebarn. Det er nødvendig å utvikle materiell som også vurderer barnas morsmålsferdigheter.

2. Prosjektets målsetting
Å utvikle et elektronisk basert verktøy der testoppgaver leses opp på barnas morsmål og skåring foregår ved at barnet avgir svar ved å velge riktig bilde av flere alternativer som kommer opp på dataskjermen. Skåring foregår automatisk ved at barnet trykker på en tast på tastaturet, eventuelt ved å peke på en touch screen skjerm. Resutlatet kan så printes ut.

3. Prosjektets målgruppe.
Målgruppen er minoritetsspråklige førskolebarn som innkalles til obligatorisk språktesting på helsestasjonen. Denne testingen foregår pr. idag kun på norsk.

4. Prosjektets betydning
Det er sannsynlig at utviklingen av et slikt materiell vil kunne bidra til en bedre og mer likeverdig behandling av norske og minoritetsspråklige barn i forbindelse med språkkartleggingen på helsestasjonene. En tospråklig screening vil kvalitetssikre arbeidet overfor disse barna og føre til økt presisjonsnivå både når det gjelder diagnostisering av språkvansker og veiledning i forhold til tiltak.

5. Framdriftsplan
Januar/ februar: Faggruppe på Bredtvet arbeider med å utvikle testoppgaver
mars/april: Materiellet tegnes ut i papirformat og prøves ut ved hjelp av tolk i samarbeid med helsestasjonen
mai.: Papirutgaven danner utgangspunkt for samarbeid med teknisk fagmiljø for å produsere en elektronisk versjon

august-september-oktober: Den elektroniske versjonen produseres.

november: Utprøving og innsamling av erfaringer med materiellet i bruk. Samarbeid med helsestasjonen.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0655.pdf

Sluttrapportsammendrag

Helsestasjonene er pålagt språkkartlegging av alle barn ved 4 års kontrollen og også barnhagene opplever økende krav til bruk av formelle språkkartleggingverktøy.
Både barnehagene og helsestasjonene bruker i hovedsak standardisert materiell som er utviklet etter utprøving på norske barn i en enspråklig kontekst. Barn med flerspråklig bakgrunn utvikler to eller flere språk parallelt og kartlegging bare på norsk vil gi upresis informasjon om språkutviklingen.Også når det gjelder hensiktsmessig veiledning til hvordan foreldre med minoritetsbakgrunn kan støtte barnas språkutvikling ansees det som uheldig at kartleggingen bare foregår på norsk og dermed gir lite informasjon om relevant stimulering av morsmålet.
Prosjektet «Mitt språk» er et pilotprosjekt der det er utviklet et billedbasert materiale for vurdering av ordforråd. I materialet inngår også innleste lydfiler på foreløpig to minoritetspråk Kartleggingen tar ca 15 minutter og foregår ved at barna får se tre bilder, hører et ord lest opp på morsmål via PC og så skal velge riktig bilde ved å peke. Testprosedyren krever ikke at barnet sier noe og er mulig å administrere uten at man selv kan snakke barnets morsmål.
Prosjektet har prøvd ut materialet på barn mellom 2 og 5år. Formålet har vært å vurdere om det kan være egnet som et supplement eller alternativ til norskspråklig kartlegging og gi mer presis informasjon om språkutviklingen hos barn med flerspråklig bakgrunn.
Erfaringene så langt er gode og de foreløpige resultatene tyder også på at dette kan være et egnet verktøy for vurdering av ordforråd på morsmål for barn i 3-4 års alderen.
Videre arbeid både når det gjelder omfang av utprøvingen og eventuell oversettelse til flere språk vil være nødvendig før materialet eventuelt vil kunne distribueres og tas i bruk. I de opprinnelige planene for prosjektet var det vurdert mulighet til å utvikle et PC basert verktøy med blant annet elektronisk skåring. Billedmaterialet og lydfilene som er produsert i pilotprosjektet er utviklet med disse mulighetene for øye og vil derfor potensielt kunne realiseres ved en eventuell videreføring av pilotprosjektet.

Prosjektleder/forsker

Anne Cathrine Thurmann-Moe

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Mitt Språk – et kartleggingsverktøy
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Bredtvet kompetansesenter
Beløp Bevilget
2010: kr 182 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet