MOOVES – tilpasset gruppeaktivitet for de som faller utenfor

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Mooves, etablert 2021, er et samarbeidsprosjekt mellom Møtestedet (kafe for de med rusutfordringer) og Bo-team (de med lav bo-evne). Vi har sett en økning i ensomhet og isolasjon og et økt behov for mer sosial og fysisk aktivitet. Gründeren av dette prosjektet er Inger Grefstad fra Bo-team. Hun er adjunkt innenfor spesialpedagogikk og benytter sin bakgrunn fra drama. Verktøy er Mindmapping av Tony Busan og benyttes både i planlegging og under gjennomføring. Dette skiller seg fra LØFT fordi aktivitet har høyere fokus. Deltakerne har større grad av praktisk deltagelse og får alltid noe faglig påfyll. Avholdes kveldstid. Deltakerne opplever gruppetilhørighet som er starten på å bygge et nettverk. Vi ønsker å: 1) Videreutvikle og systematisere Ingers tanker og ideer til et fast konsept som også kan benyttes i andre byer. Da vil vi kunne hjelpe en gruppe som er vanskelig å aktivisere. Ringvirkningene av å utvikle/hjelpe denne gruppen er stor. 2) Utvide og stabilisere tilbudene slik at både Kirkens Bymisjons ANSATTE og våre DELTAKERE opplever: – kvalitet i tilbudene – kan planlegge over tid – inkludere flere mennesker som er vanskeligstilte Prosjektet heter Mooves. Det betyr bevegelse – og det er det vi ønsker å få til! Bevegelse bort fra en situasjon og over til en annen.

Aktivitet/tiltak/metode

A) Innholdet i Mooves er basert på målgruppens behov omgjort til en felles aktivitet. Det er høy grad av brukermedvirkning ifm planlegging. Det er og lokal forankring. Faste Mooves aktiviteter for 2023 (1-4 g pr mnd, kan avvike noe): 1. Biodansa (veiledet dans) 2. Positive Hjørne (samtale/hobby) 3. Hverdagssterk (trim) 4. Minikokkekurs (mat) 5. Flytende maling 6. Konsert/Teater/Kino Pop-up aktiviteter fordelt utover året feks: 1. Gongbad (avspenning vha lyd) 2. Latteryoga 3. Afrikansk tromme (dans) 4. Linedance Til jul vises fotoutstilling «Julen tar ikke ferie». B) Målgruppen er voksne mennesker med sammensatte utfordringer innen rus/psykisk helse, som IKKE NYTTIGGJØR SEG EKSISTERENDE AKTIVITETSTILBUD, altså en gruppe som faller utenfor i mange tilfeller. Her trenger man IKKE forkunnskaper, treningstøy eller eget utstyr for å delta. Noen instruktører er innleide, men ofte er disse aktivitetene basert på egne ressurser og/eller gaver og har hatt svært lav kost, det ønsker vi å fortsette med, men med flere midler kan prosjektet tilpasses gruppene i større grad, man kan ha flere aktiviteter og man kan tilrettelegge utfordringer og vokse raskere psykisk. Med flere midler kan man planlegge – gir ro og forutsigbarhet i gruppen for deltakere + de som jobber med dette. C) Prosjektet evalueres for måloppnåelse med en spørreundersøkelse pr 3 mnd. Aktivitetene justeres etter deltagernes tilbakemeldinger. Se også punkt 2.2. D) Vi tar sikkerhets- og personverns hensyn jfr GDPR reglene. Deltakerne undertegner taushetserklæring og de blir IKKE registrert i system. Prosjektleder har navnelister for å nå deltagerne. Når aktiviteten er avviklet så slettes listene. E) Utfordringene ligger i å få deltakerne til å møte opp første gang. Deretter å ha aktiviteter som ikke er for vanskelig og heller ikke er kjedelig. Det er en risiko for at deltagerne trekker seg ut ved litt motstand, det er tett og profesjonell oppfølging og få som slutter når de først er i gang.

Antall deltakere

150

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet jobber ut ifra prinsipp om motsatt integrering. Altså; man finner personer som er kompatible og kan gi hverandre noe selv om begge er i en sårbar situasjon. Det er mye arbeid i å finne triggere som faktisk vipper deltagerne over til å faktisk bli med og ikke minst at de fortsetter å delta. Ved tett oppfølging av den enkelte finner man ressurser hos en person som kan være til nytte hos en annen person. Vi sier at Mooves er motkraften til depresjon og isolasjon! Deltakerne: – kort sikt: en trigger til å delta sosialt/fysisk selvom det virker vanskelig og at man tenker «det er ikke noe for meg» eller at man har «prøvd alt» – lang sikt: ut av isolasjon, avverger depresjon – får et bedre liv! Positiv spiral. Befolkning/samfunn: – kort sikt: bygge opp under arbeid og tjenester som blir ytt fra andre og forhindre at personen unødig benytter andre ressurser i det offentlige. – lang sikt: vi er i en posisjon til å yte en annen type tjeneste enn det offentlige, og Kirkens Bymisjon er en nasjonal organisasjon som fungerer som et sikkerhetsnett og bindeledd for deltakere. Mange står i fare for å bli alvorlig syke. På lang sikt er vårt samarbeid med det offentlige meget viktig slik at vi sammen kan veilede godt inn mot hverandres tjenester. Vi ser det er en positiv trend på samhandling med både privat og offentlige instanser for alle våre tiltak i Kirkens Bymisjon.

Plan for gjennomføring

Utvikling av tiltak Prosjektet «Mooves» er utviklet av Inger Grefstad og er en videreutvikling/videreføring av prosjektet «Bli Med». Hun har lang erfaring og pedagogisk bakgrunn og vil utvikle tiltaket videre med oppstart desember 2022. Prøveperiode i oktober og november 2022. Rekruttering av deltakere skjer via Kirkens Bymisjons andre tiltak, spesielt møtestedet rus kafe og bo-team. Rekruttering skjer også via kontakter/venner av deltakerne. Gjennomføring av aktiviteter. Aktivitetene utføres i Kirkens Bymisjon Vestfold sine lokaler; fritidshuset (tilgang til kjøkken) og bedehuset (møtestedet) eller i storsalen i kontordelen. Rapport/deltakerundersøkelse utføres hver 3 mnd/halvårlig.

Prosjektleder

Gunn Katrine Ryde

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
MOOVES – tilpasset gruppeaktivitet for de som faller utenfor
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 45 000, 2023: kr 180 000, 2024: kr 170 000
Startdato
19.12.2022
Sluttdato
18.12.2024
Status
Under gjennomføring