Morild – Barneperspektivet inn i voksenpsykiatrien

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Morildprosjektet har vært et treårig forebyggingsprosjekt med fokus på endring i det eksisterende hjelpeapparatet, slik at bar

Morildprosjektet har vært et treårig forebyggingsprosjekt med fokus på endring i det eksisterende hjelpeapparatet, slik at barn som har foreldre med psykiske lidelser blir ivaretatt og får hjelp. Endring må skje på to plan, holdninger og praktisk arbeid. I det praktiske arbeidet trengs redskaper, metoder og rutiner. På holdningsplanet trengs kunnskaper og forståelse, slik at vi kan bli i besittelse av det motet som kreves for å se barna.

 

Det praktiske arbeidet: Vi har utarbeidet et nytt skjema for kartlegging av situasjonen rundt innlagte foreldres barn. Skjemaet er i bruk på psykiatrisk avdeling ved Vest-Agder sykehus HF, både i Kristiansand og ved Lister sykehus og i distriktspsykiatrien. Lignende kartleggingsprosedyrer er også innført i poliklinikkene og deler av førstelinjetjenesten. Vi har laget en modell for barnegruppevirksomhet som driver som et lavterskeltilbud i kommunen.

Ved psykiatrisk avdeling Vest-Agder sykehus er det opprettet en interngruppe for å ivareta barneperspektivet etter prosjektslutt. I tillegg skal gruppa fungere som et uformelt forum der vanskelige saker kan drøftes og personalet kan få faglig påfyll og støtte. I distriktspsykiatrien er denne funksjonen ivaretatt gjennom organisering av en barnefokusgruppe. I hver enhet er det oppnevnt en eller to barnekontakter, avhengig av størrelse på enheten, som skal møtes to ganger i året for faglig påfyll, veiledning og erfaringsutveksling.

 

Vi har laget tiltaksmateriell, barnebrosjyre, brosjyre til voksne og til rekruttering til barnegruppe, barneperm til bruk i første- og andrelinjetjenesten, samt skoleperm. Årlige rapporter fra prosjektet er spredd i stort opplag.

 

Holdningsplanet: Undervisning, informasjonsarbeid, hospitering, veiledning, samarbeidsmøter og kartlegging av hjelpeapparatets behov er stikkord for noe av innsatsen på dette feltet. Vi har snakket med utrolig mange folk, både i store forsamlinger og ansikt til ansikt. Vi har lagt vekt på å formidle kunnskap som treffer folk i magen og hjertet, ikke bare i hodet. Vår overbevisning og erfaring er at forståelse for barnas og familienes smerte er helt nødvendig for at kunnskap skal gi mot til å se barna og føre til handling.

 

Våre erfaringer er gjort gjennom arbeid med systemer som har universelle, nasjonale preg, selv om lokale forskjeller selvsagt er til stede. Hele landet kan bruke vår nettside www.morild.org og utvikle eget tiltaksmateriell eller bestille dette hos Redd Barnas rettighetssenter, Postboks 6902, St. Olavs plass, 0130 Oslo, telefon 22990900 eller e-post: post@reddbarna.no. I tillegg formidler sluttrapporten kunnskaper og kan forhåpentligvis fungere som en inspirasjonskilde.

 

Morild er de små lysglimtene vi noen ganger ser i sjøen når vannet er i bevegelse. Morild er små levende organismer. De ungene vi skal tjene er også levende. Vi håper at vi har klart å lage masse bevegelse, sånn at flere av barna kan bli synlige og få den hjelp og støtte de evt. trenger. Barn er ikke usynlige, det er vi voksne som vegrer oss mot å se dem. Det er vanskelig å se barn, bl.a. fordi det er så vanskelig å vite hva vi kan gjøre for dem, og fordi det er så mye lettere for oss voksne å se og identifisere oss med andre voksne. Det motsatte av å være usynlig er å bli sett, å bli lyttet til og snakket med. Dette er det viktigste, det enkleste og det vanskeligste som vi kan gjøre for barn med psykisk syke foreldre.

Prosjektleder/forsker

Kari Vik

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Morild – Barneperspektivet inn i voksenpsykiatrien
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune
Beløp Bevilget
1999: kr 800 000, 2000: kr 400 000, 2001: kr 400 000, 2002: kr 800 000
Startdato
09.08.1999
Sluttdato
31.08.2002
Status
Avsluttet