Mørketall

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

9,4% av kvinner i Norge oppgir i en undersøkelse å ha blitt voldtatt. Bare 1 av 10 av disse velger å anmelde forholdet, og av disse blir 8 av 10 henlagt. De aller fleste oppgir å ha blitt voldtatt av en de kjenner. Det er anslått å være enorme mørketall. Kvinnefronten ønsker å gi kvinner som er utsatt for voldtekt og overgrep en plattform og ei mulighet til å bidra i forebyggende arbeid. Dette var bakgrunnen for at vi startet kampanjen “Jeg er et mørketall” tidlig i 2017, og det er bakgrunnen for at vi nå ønsker å nå lenger og breiere ut ved å rette kampanjen mer spesifikt mot yngre kvinner.

Målsetting for prosjektet

Vi ønsker å forebygge voldtekt og de skadene som følger av voldtekt; Vi ønsker å synliggjøre voldtekt som et strukturelt samfunnsproblem ved å spre informasjon.. Vi ønsker å bidra til å forebygge psykiske plager i etterkant av voldtekt gjennom å løfte engasjementet og erfaringene til voldtektsofre.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet vil primært være unge jenter i skolealder, altså fra 13-19 år. I tillegg vil målgruppa for konferansen være kvinner i alle aldre.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi vil utarbeide infomateriell om voldtekt som vi ønsker å spre til alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. Dette mener vi vil være et viktig forebyggende tiltak – informasjon er makt. Vi ønsker også å lage en konferanse rundt temaet hvor kvinner kan lære av hverandre og eksperter på tema. For å nå enda breiere ut ønsker vi også å få vist kampanjefilmen vår på kino, i forkant av filmer med (unge) kvinner som målgruppe. For å gjennomføre dette ser vi for oss å sette ned ei arbeidsgruppe bestående av nåværende Mørketalls-redaktør, organisasjonssekretær(er), engasjerte medlemmer av Kvinnefronten (deriblant kvinner som har opplevd voldtekt/overgrep og gjerne helsepersonell), representant(er) fra Mental Helse og eventuelt andre interesserte. Størrelse på gruppa og hyppighet på møter vil avhenge av hvem som er interessert i å bidra og hvordan arbeidet utarter seg. Dette er en arbeidsmåte vi har gode erfaringer med fra mange tidligere prosjekter o.l. i Kvinnefronten.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi ser for oss oppstart av prosjektet i desember med oppnevning av arbeidsgruppe, prosjektleder osv. Vi håper å få jobbet med og gjort klart infomateriellet i løpet av våren for at skolene skal ha det klart til skolestart høsten 2019. En mer detaljert fremdriftsplan som inkluderer konferanse og Mørketall på kino finnes i vedlegget.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Gjennom prosjektet Mørketall ønsker vi å forebygge voldtekt og de psykiske skadene som kommer som følge av voldtekt. Vi søker å synliggjøre voldtekt som et strukturelt samfunnsproblem gjennom informasjonsarbeid og å fremme stemmene til voldtektsutsatte. 9,4% av norske jenter og kvinner har blitt voldtatt, men en tredjedel av oss forteller det ikke til noen. Tausheten har psykiske konsekvenser for voldtektsofre og gjør at voldtekt som samfunns- og folkehelseproblem underkommuniseres. Vi ønsker å spre kunnskap om statistikk om vold og voldtekt, fokus på skyld/skam i etterkant av voldtekt, og hva en voldtekt faktisk er. Prosjektets målgruppe er kvinner generelt, og unge kvinner spesielt. Grunnen til at vi retter oss inn mot kvinner spesifikt, er at kvinner statistisk sett er mer utsatt for overgrep og voldtekt enn menn. Likevel vil gutter og menn også være blant de som var på konferanse, så Mørketall-filmen som kinoreklame og har lest brosjyren.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Forebyggende arbeid har ofte ikke et konkret resultat å vise til. Men vi har bidratt til å bygge ned fordommer og feilinformasjon om vold og voldtekt, og til å sette et stort samfunnsproblem på dagsorden. Tusenvis av unge kvinner over hele Norge har lest informasjonsmateriellet vårt og forhåpentligvis funnet styrken til å bryte tausheten om voldtekt og seksuelle overgrep. Vi kan delvis måle effekt ved hvor mange som har deltatt på aktivitetene vi arrangerer, og hvor mange som viser engasjement i det vi deler på sosiale medier. Til sammen har vi nådd ut til ca 150 000 mennesker med et viktig opplysningsarbeid, mens effekten over tid ikke er mulig for oss å måle.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150000

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennom hele prosjektet hadde vi tett kontakt og dialog med Aud Karin Bjørn i Mental Helse, som satt i prosjektstyringsgruppen. Prosjektet ble gjennomført med en arbeidsgruppe med 15 frivillige, under ledelse av prosjektsekretær. Blant de frivillige var flere voldtektsutsatte som fikk bruke sine erfaringer og engasjement for å forebygge voldtekt. I tillegg til prosjektsekretærens stilling på 50% ble minst 200 timer frivillig arbeid lagt ned i prosjektet. Denne frivillige aktiviteten hadde ikke vært mulig uten å ha en lønnet deltidsstilling til prosjektsekretær, som gjorde at vi fikk benyttet oss av de store ressursene i Kvinnefronten i Oslo. Informasjonsmateriellet ble utviklet i tett dialog med Rannveig Funderud, daglig leder i Dixi – ressurssenter for voldtektsutsatte. Sammen med frivillige fra arbeidsgruppen med helsefaglig kompetanse og erfaring fra psykiatri gjør dette at informasjonsmateriellet er solid faglig forankret.

Resultater og resultatvurdering

Mørketall-filmen ble vist som kino-reklame på ODEON Kino Oslo og AURORA Kino Tromsø via CAPA for minst 79556 publikummere. Omtrent 100 unike besøkende kom på Mørketall-konferansen på Litteraturhuset og vi hadde 235 deltagere via streaming. Se vedlegg for fullstendig program. Informasjonsmateriellet (utbrettsbrosjyren) «Hemmeligheter gjør oss syke» ble trykket opp i 40000 eksemplarer. Disse ble distribuert til helsestasjoner for ungdom, helsesykepleiere, foreninger for unge jenter, Subjectaid.no og via Dixi – ressurssenter for voldtektsutsatte og Kvinnefrontens lokallag i hele Norge. Per dags dato har vi distribuert om lag 14 000 brosjyrer over hele landet. Informasjonsmateriellet har blitt distribuert i hele Norge, men vi skulle gjerne hatt mer midler til distribusjon via Subjectaid.no, en nettside der lærere og helsepersonell kan bestille materiell gratis. Lageret deres ble tomt for brosjyrer i løpet av to uker, som viser behovet for materiell med denne tematikken.

Oppsummering og videre planer

Med midler fra Stiftelsen Dam har vi gjort et viktig arbeid for å synliggjøre voldtekt som et samfunns- og folkehelseproblem, samt forebygget psykiske senskader etter voldtekt og formidlet kunnskap om tema. Vi har også skapt møteplasser for fagmiljøer, aktivister og voldtektsutsatte. Vi fortsetter distribusjonen av informasjonsmateriellet. Mørketall skal lage informasjonskampanje om samme tematikk i 2020/2021. I starten av 2020 søkte Mørketall støtte fra Udir og Stiftelsen Dam for å utvikle undervisningsmateriell for elever i ungdomsskolen og videregående om voldtekt og seksuelle overgrep.

Prosjektleder

Kristine Sundvor Solvin

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Mørketall
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2019: kr 275 000
Startdato
15.01.2019
Sluttdato
02.06.2020
Status
Under gjennomføring