Møteplasser for eldre i Gloppen kommune

Søknadssammendrag

Bakgrunn; mange eldre er einsame som følgje av koronapandemien. Vi ønskjer at dei skal få meir kontakt med andre menneske og ser besøksvenn som eit godt verkemiddel. Vi ønskjer også å legge til rette for at besøksvenn-par kan delta på organiserte møteplassar.
Målsetting: fleire glopparar skal ha besøksvenn
Målgruppe; einsame eldre i Gloppen som bur heime eller på institusjon
Deltakarar; einsame eldre og frivillige, pensjonistlag og andre organisasjonar, frivilligsentral
Metode;

 • Frikjøp av tilsett på frivilligsentralen for å utvikle besøksvenordning
 • informasjonsarbeid via møter, lokalavis, heimesider og sosiale medier
 • formalisert samarbeid mellom ulike aktørar i Gloppen som tilbyr besøksven
 • rekruttering av dei som ønskjer besøksvenn og frivillige; samarbeid med helsetenesta, via direkte kontakt, sosiale medier, heimesider,
 • opplæring av frivillige; fysiske kurs
 • kobling mellom dei som ønskjer besøksvenn og frivillige
 • oppfølging av frivillige individuelt og samlingar
  Tidsplan:
 • Mars: Informasjonsarbeid og samarbeidsmøte lag
 • Heile perioden: Rekruttering og kobling
 • April, mai og september: Opplæring av besøksvener
 • Heile perioden: Individuell oppfølging av besøksvener
 • Juni: erfaringssamling besøksvener
 • Heile perioden: tilrettelegging for at besøksvenpar deltek på møteplassar og arrangement
  Forventa resultat: færre einsame eldre i Gloppen

Senioruniversitet i Gloppen
Vi skal etablere senioruniversitet i Gloppen der ein gjennom foredrag og enkeltprogram tar opp ulike emne, utan at det skal føre til formell kompetanse. Retta mot seniorar i alle aldrar, men også for andre interesserte. Vi vil skape ein ny møteplass i kommunen der ein kan få kunnskap og vere i lag med andre sosialt. Oppstart i mars 2021 og 6-8 foredrag gjennom året. Vi reknar med at med dette nye tilbodet vil fleire eldre verte aktive, knyte nye kontakter og oppleve sosialt fellesskap på ein ny arena.

Prosjektleder/forsker

Jon Gimmestad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Møteplasser for eldre i Gloppen kommune
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 180.000
Startdato
23.02.2021