Motherhood – mor i nytt land

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kampen mot æresvold er en av vår tids store kvinnekamper, og Norske Kvinners Sanitetsforening står sammen med jenter og kvinner som lever under negativ sosial kontroll og æresvold. Vår organisasjon har inkludering, vold, helse og oppvekst som satsningsområder. Derfor er det naturlig å nå se sammenhengen mellom disse feltene, og bygge videre på vårt eksisterende forebyggende arbeid overfor mødre. Vi må ta oppgjør med farlige holdninger om unge menneskers frihet, uten å generalisere en hel minoritetsbefolkning.

Målsetting

Gjennom Motherhood ønsker N.K.S. å styrke mødre med minoritetsbakgrunn i foreldrerollen, slik at de lettere kan stå imot press i sine miljøer og kan støtte sine barn i å ta egne, selvstendige valg.

Målgruppe

Primærmålgruppe: * 10 kvinner i Motherhood Sekundærmålgruppe: * ca. 25 døtre og sønner av kvinnene som deltar i Motherhood * ca. 10 lokale sanitetskvinner

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

N.K.S. ønsker i første omgang å teste og tilpasse Motherhood slik at kurset blir meningsfylt for målgruppen. Å ta utgangspunkt i ICDP kan være hensiktsmessig og sikre positive synergier med flere instanser. Uttestingen skjer i samråd med Drammen sanitetsforening som bistår med å rekruttere mødre fra Språkvenn-gruppen i foreningen, og gjerne flere mødre utenom foreningene. Det er flere foreninger som har vist interesse for dette pilotprosjektet, og vi legger derfor opp til en prosjektperiode på 1,5 år. Slik er det rom for å kunne inkludere ytterligere en forening. Vi ønsker å engasjere en kursleder til implementeringen, vedkommende har fortrinnsvis kompetanse innen pedagogikk, psykologi og/eller endringsprosesser, i tillegg til kulturkompetanse.

Fremdriftsplan

1 Nedsettelse av fokusgruppe 2 Rekruttering av en kurskonsulent 3 ICDP-opplæring 4 Workshop for lokalforeninger på integreringssamling 2018 5 Tilpasning av metodikk, inkl. møter med fokusgruppen 6 Workshop for lokalforeninger på integreringssamling 2019 7 Teste kursrekken Motherhood på fokusgruppen 8 Teste kursrekken Motherhood på en ny gruppe 9 Plan for utrulling 10 Finansiering for utrulling

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har testet tre ulike metodikker for foreldreveiledning i dette pilotprosjektet, ikke bare én. Underveisevalueringer og sluttevalueringer har gitt oss argumenter for å gå bort fra å benytte ICDP som metode i vår organisasjon, og gitt innspill på hva som skal bli hovedinnholdet i vårt endelige Motherhood-produkt. Det har vært høy grad av brukermedvirkning underveis på hver samling, og i prosjektet som helhet. Med unntak av prosjektleder og innleid kurskonsulent har alt arbeid ved prosjektet vært drevet av frivillige.

Antall personer i målgruppen

49

Oppsummering

15. desember 2019 bevilget Stiftelsen Dam oss midler til å videreutvikle og spre Motherhood over de neste tre årene. Det har vært helt uvurderlig for oss å få teste forskjellige metodikker på tre ulike grupper gjennom denne pilotperioden, og erfaringsgrunnlaget vårt for videreutvikling oppleves å være veldig godt. Interessen for Motherhood er som nevnt stor i organisasjonen vår, og vi gleder oss til å presentere vårt endelige produkt.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Motherhood pilot sluttrapport – med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Linn Markussen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Motherhood – mor i nytt land
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 150 000, 2019: kr 360 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.07.2020
Status
Under gjennomføring