Multimedia helseinformasjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Behovet for informasjon og kunnskap knyttet til ervervede hjerne – og ryggmargskader er stort og dekkes ikke tilstrekkelig med

Behovet for informasjon og kunnskap knyttet til ervervede hjerne – og ryggmargskader er stort og dekkes ikke tilstrekkelig med dagens løsninger. Dette er bl.a. påvist i ”Men du ser jo så frisk ut ….” rapport fra prosjektet KReSS – Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus”.

 

SunHF og LTN Norge ønsker å bidra til å dekke noe av dette informasjonsbehovet. Vi søkte derfor EXTRA midler til prosjektet ”Multimedia helseinformasjon”. Målet med prosjektet var å gjøre informasjon og kunnskap om hjerne- og ryggmargsskade lettere tilgjengelig for LTN sine brukere og pårørende.

 

SunHF, LTN og NST har i perioden 1.1.2005-28.2.2007 gjennomført prosjektet. Prosjektet er en videreføring av resultatene og erfaringene fra HØYKOM hovedprosjekt (2002-2003), Prosjekt 284 ”Nettbasert informasjon og rehabilitering” (2001) og KReSS prosjektet (1994-2003). Det er gjort videoopptak av intervju med ulike fagpersoner. Nytt og tidligere materiell er kvalitetssikret og lagt ut på helsenett, og deler er lagt ut på internett. I tillegg finnes materiell på videotape og DVD. I løpet av prosjektperioden er det bygget opp verdifull kompetanse og erfaring, som vi vil bruke videre i en videreføring av prosjektet i større skala.

 

Prosjektgjennomføringen har bidratt til å sikre videreføring av tidligere resultater, kompetanse og erfaringer, samt oppbygging av ny kompetanse. Det er laget en mal og rammeverk for hvordan vedlikeholde tidligere informasjon, legge til ny informasjon, samt hvordan presentere og formidle ulik type informasjon til brukere og pårørende. Prosjektresultatene og videreføringen av prosjektet er del av telemedisinsatsningen på SunHF. Vi planlegger videreføring av prosjektet i større skala med flere brukerorganisasjoner. Viktige samarbeidsparter i det videre arbeidet er brukerorganisasjoner, NST, Universitetet i Oslo ved Institutt for Informatikk (IFI)  og Institutt for Medier og Kommunikasjon (IMK).

Prosjektleder/forsker

Anne Merete Driveklepp

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Multimedia helseinformasjon
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus
Beløp Bevilget
2005: kr 300 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
28.02.2007
Status
Avsluttet