Musikk for døve ører – et forprosjekt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG

1. Bakgrunn for prosjektet
Ideen bak dette prosjektet er den voksende gruppe med CI-opererte, døve og hørselshemmede som viser seg å ha glede av musikk. Denne gruppen har et ?nytt? behov for å fungere i en ny hverdag på tvers av kultur, språk og miljøer. Ideen er å finne en felles plattform, et felles utrykk og starte samarbeid tvers av kultur, språk og hørselstap. Er det mulig at døve med tegnspråk som morsmål og tunghørte og døvblitte med norsk talespråk som morsmål kan samarbeide gjennom et felles prosjekt, slik som her i et musikkprosjekt?

I Danmark, USA, England og Tyskland har musikk vært en viktig del av undervisningen av døve og hørselshemmede siste 50 år. Det er dessverre ikke tilfelle i Norge. Jeg har i flere ti-år følt meg som kjerringa mot strømmen. Jeg var integrert på vanlig skole, og fikk oppfølging fra døveskolen i Bergen i oppveksten. Der ble jeg tatt ut av musikkundervisingen, og ble gitt støttetimer i matematikk og norsk i stedet. Jeg tok privattimer i musikk og gikk senere på musikkskolen i Bergen. Og senere ble det musikkstudier.

Prosjektleder er utdannet som cand philol med hovedfag i musikk -og teatervitenskap (tverrfaglig), og har vært sterkt tunghørt siden fem års alder, og døv siden 30 års alder. Har bakgrunn som pianist, sanger. og skuespiller. Har de siste fire årene arbeidet på Grusomhetens Teater, som er et fysisk og visuelt teater, der jeg har hatt ansvar for musikken. Jeg arbeider med å visualisere musikk og poesi og har arbeidet med flere store prosjekter. Har turnert med teatret i innland og utland. Har også bakgrunn som manusforfatter for film og TV.

2. Prosjektets målsetting
Musikk binder sammen ulike instrumenter, stemmer og miljøer som samlet gir eget preg. Musikk er en brobygger mellom ulike miljøer. Musikk er en vei ut i verden som gir nye muligheter og kontakter. Visualisering med døve er et forsøk på å utvide musikkbegrepet. Er musikk

mer enn lyd?
Det er

et tverrkulturelt musikkprosjekt for profesjonelle kunstnere som inkluderer døvekultur, TSS og TS og vanlig tale. En komponist får oppgave å lage musikk til prosjektet.

Tanken er å lage en opera med lyd, tegnsatt, visualisere musikken og gjøre den tilgjengelig for tunghørte og døve. Teksten skal skrivetolkes.
Kan døve skuespillere tilføre musikken en ekstra dimensjon med tegn og poesi? Kan musikken

nå frem til døve og hørselshemmede? Ideen er et innhold med utgangspunkt i et universelt tema, og prøve ut muligheten for et samarbeid med ulike kunstnere.

3. Prosjektets målgruppe
Ti hørselshemmede og hørende kunstnere deltar på workshop i samarbeid med ca fem musikere, komponist, prosjektleder, koregraf, filmfotograf, Teater Manu og Ny Musikk.

På basis av workshop velges de som skal delta i en planlagt forestilling/konsert.


Publikumsmålgruppe er bredden som inkluderer hørselshemmede, døve og hørende.

4. Beskrivelse av gjennomføring
-Jan 2011. Første samling med komponist, prosjektleder, koreograf og deltakere. Prosjektet presenteres.
-Febr-juni. Utvikling av musikk og manus. Komponistens og prosjektleders arbeide. Finne kandidater til workshop. Etablere samarbeid med kulturinstitusjon.
-Aug-sept

2. samling. Møte med alle workshop-deltakere. Presentere og gjennomgå musikk og manus som er utviklet. Workshopdeltakere får manus to til tre uker før workshop.

Musikere får notemateriale som foreligger.
-Okt. Workshop gjennomføres med alle deltakere. Filme og dvd innspilling.
-Nov-des. Evaluering og rapport av hele prosjektet.

Hvem skal delta i forestilling på kulturinstitusjon?

Søke om videre støtte til det.

5. Prosjektets betydning
– Evaluering skal gjenspeile et samarbeidsmønster på tvers av kultur og hørselshemning.
– Resultere i en forestilling el konsert på en profesjonell kulturinstitusjon.
– Åpne nye dører til musikken verden for hørselshemmede.
– Ideen er at hørselshemmede skal gi musikken en ekstra dimensjon gjennom visualisering og kompensasjonsstyrke.
– Skrivetolking av konsert og teaterforestillinger.

6. Fremdriftsplan
Viser til Gjennomføring.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0088.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Ideen har vært å utvikle et samarbeide mellom døve/hørselshemmede scenekunstnere og profesjonelle musikere der målet er å sette opp en musikk-teaterforestilling. Ideen har vært å finne et felles utrykk og prosjekt og starte samarbeid på tvers av kultur, språk og hørselstap på et høyt kunstnerisk nivå.
Målsetting: Rekruttere døve og ikke-døve kunstnere. Finne kulturinstitusjon som vil samarbeide. Utvikle innhold med tekst og musikk. Skape ny musikk mellom i krysningspunktet mellom hørende og ikke-hørende. Brobyggingsprosjekt mellom døve og ikke-døve scenekunstnere og musikere, et samarbeid på tvers av ulike kulturer og språk.
Gjennomføring: Det har vært stor aktivitet på administrasjonsnivå med hyppige møter mellom kunstnerisk leder, prosjektleder og styringsleder, samt korrespondanse med de ulike prosjektdeltakere og utad med kulturinstitusjoner. Gjennom workshops og auditions er det rekruttert en kjernegruppe bestående av syv musikere og scenekunstnere. Fire av dem er blant landets fremste døve scenekunstnere, to skuespillere, en danser og en pianist (prosjektleder). Tre av musikerne er fra musikkgruppen AKKU; to sangere og tubaist. Det er også rekruttert en erfaren koreograf og en kjent komponist, samt produsent og lydkunstner. Ulike kulturinstitusjoner ble kontaktet. Vi jobbet intensivt med utvikling samt møter med ulike kulturinstitusjoner. Det kritiske punktet har vært økonomien i prosjektet. Hvordan skulle en musikkteater-forstilling finansieres? Dette førte til et omfattende arbeid med å søke om finansiering fra ulike hold. Forestilling på en kulturinstitusjon er kostbart.
Resultat: Vi har inngått kontrakt med kulturinstitusjon (Den Norske Opera og Ballet), der det skal holdes forestilling i 2013. Vi har inngått samarbeid og intensjonsavtale med NOTAM – senter for teknologi i musikk og kunst, som skal bidra i produksjon av scenografi og kostymer, samt tilrettelegge musikk/lyder for hørselshemmede/døve på en kunstnerisk måte. Vi har inngått intensjonsavtale med prosjektdeltakere. Vi har mottatt del-finansiering fra Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde, Fritt Ord samt Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend til prosjektleder). Arbeidet gjennom workshopene og auditions har vært sentralt i utviklingen, samt utforsking av ulike måter å formidle og uttrykke musikken på. Dette har lagt et grunnlag for hvordan musikk skal komponeres, koreografi skal utvikles og hva forestillingen skal inneholde. Prosjektet videreføres som hovedprosjekt.

Prosjektleder/forsker

Rita Lindanger

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Musikk for døve ører – et forprosjekt
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Rita Lindanger
Beløp Bevilget
2011: kr 580 000
Startdato
02.01.2011
Sluttdato
30.06.2012
Status
Avsluttet