Musikk, helse og formidling: En konsertarena som sosial møteplass

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Musikk er en aktivitet som bygger på vår medfødte evne til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse. Derfor gir musikken tilgang til sosialt samvær, kommunikasjon og uttrykk av følelser. Hensikten med dette prosjektet er å bruke musikk for å etablere en sosial møteplass for personer med psykiske helse- og rusutfordringer hvor vi sammen skaper en plattform for personlig og kulturelt uttrykk og en vei tilbake til samfunnet. Prosjektet henter inspirasjon fra konsertarrangementet Rockovery, som arrangeres hvert år og markerer verdensdagen for psykisk helse. Konserten er en stor suksess hver år og bidrar til at mennesker i mange ulike kontekster møtes rundt det de har til felles; musikken. Målet å jobbe aktivt med å redusere stigma rundt psykisk helse og forebygge utenforskap og sosial isolasjon blant mennesker som har utfordringer med sin psykiske helse. Prosjektet baserer seg på frivillighet og premisser om likestilling mellom brukere og prosjektledere står sentralt. En grunnleggende tanke er at personene som bruker tilbudet skal være med å utvikle det slik de ønsker. Det søkes midler til å kjøpe inn konsertutstyr for å rigge til konsert hvert kvartal på byscener i Sandvika. Prosjektet er i regi av Rap Clinic, et brukerstyrt musikktilbud, som vil stå logistisk og faglig ansvarlig.

Aktivitet/tiltak/metode

Hensikten med dette prosjektet er å etablere en regelmessig sosial møteplass for personer med psykiske helse og rusutfordringer hvor de har muligheten for å fremføre egen musikk foran andre. For å legge til rette for denne møteplassen hvor målgruppen kan møtes på regelmessig basis er det behov for å kjøpe inn lyd- og lysutstyr. Prosjektleder har tilgang til flere lokaler med scene i Bærum kommune som vil benyttes til gjennomføring av prosjektet. På disse scenene vil det arrangeres konserter hvert kvartal hvor alle kan delta, enten på scenen eller som publikum. Målgruppen består av voksne og unge voksne personer med 1) musikalsk interesse, 2) utfordringer med sin psykiske helse. Prosjektet sikter seg inn på personer i Bærum kommune, men er åpen for personer fra andre kommuner å delta. For å evaluere prosjektet vil deltakerne kunne gi muntlige tilbakemeldinger underveis i prosjektet, og fylle ut et enkelt spørreskjema hvor de anonymt graderer tilfredshet med arrangementet fra 1-5. For å ivareta deltakerne vil det være viktig med forutsigbare rammer, tydelig tidsplan og at det er enkelt å ta kontakt med arrangør. Å fremføre musikk på en scene kan være en sårbar situasjon, så det vil være mulig å trekke seg uten konsekvenser. Når deltakere melder seg på, vil det være med en kontaktperson som på forhånd melder inn gruppens behov for å kjenne seg trygge. Prosjektgruppen består av personer fra flere ledd, nettopp for å styrke brukerstemmen i utviklingen av prosjektet, så vi får med så mange perspektiver som mulig. Brukere og erfaringskonsulenter i prosjektgruppen vil kunne bidra med sin forståelse til å møte deltakerne og skape et trygt miljø. Prosjektleder er utdannet musikkterapeut, og erfaringskonsulentene er vant med å bruke musikk i sin bedringsprosess, som kan bidra til å skape et trygt rom for utfoldelse blant deltakerne. En fotograf vil ta bilder under arrangementet, som deltakerne kan få om de ønsker. Ingen bilder blir publisert uten deltakerens samtykke.

Antall deltakere

150

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Musikkterapi er anbefalt i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer innen psykose, rusavvenning og rusavhengighet, med særlig henblikk på reduksjon av negative symptomer som tiltaksløshet, tilbaketrekning og engasjement. Disse retningslinjene gir dette prosjektet et solid grunnlag for å forvente økt engasjement og samfunnsdeltakelse, samt redusere sosial isolasjon og tiltaksløshet blant deltakerne. Forskning og interesseorganisasjoner legger frem at mange i målgruppen opplever å leve på siden av samfunnet, med lite sosial nettverk og få plattformer for å utvikle sine ressurser. Prosjektet vil bidra med en plattform de kan møte andre mennesker og bli kjent med hverandre gjennom en felles interesse, engasjere seg i arrangeringen av fremtidige konserter, og utvikle egne ressurser gjennom musikk. En performativ bruk av musikk kan bidra til å skape eller styrke en positiv identitet og positiv selvbilde, med støtte og anerkjennelse fra et publikum bestående av personer fra ulike samfunnsgrupper. Dette vil være en arena for å forberede målgruppen på samfunnet, og samfunnet på målgruppen. Gjennom et støttende miljø som anerkjenner målgruppens reise tilbake til samfunnet, kan dette bidra til et håp om at tilværelsen kan bli bedre. Ved at personer kan fremføre sin musikk, sin stemme og sin historie kan dette forebygge stigma rundt psykisk helse, og bringe samfunnsgrupper nærmere. Flere eksisterende prosjekter som legger til rette for performativ bruk av musikk for målgruppen rapporterer om høy deltakelse, økt engasjement, introduksjon av nye sosiale nettverk, reduksjon av stigma og opplevelse av likeverd mellom medmennesker. Dette prosjektet ønsker å legge til rette for en slik arena i Bærum kommune.

Plan for gjennomføring

Januar starter med planlegging av konsert og formidling av konseptet. Påmeldingsskjema lages på nett av prosjektleder hvor en kontaktperson for gruppen kan fylle ut påmeldingsinformasjon. Informasjonen består av Bandnavn, antall låter, tidsperspektiv, utstyrsbehov, hvordan trekke seg fra å delta, + andre behov/hensyn som arrangør må vite om/tilrettelegge for. Formidling av konseptet handler om å informere målgruppen om tiltaket, dato for konserter og hvordan melde seg på. Rekrutteringen vil foregå gjennom å informere avdelingsledere og helsepersonell i ulike kommunale tiltak, samt promotere på kommunens hjemmeside og Rap Clinic sine sosiale medier. Det vil gjennom hele prosjektperioden jobbes med å rekruttere og nå ut til nye deltakere. Det vil arrangeres konserter én gang hvert kvartal, til sammen 4 ganger i løpet av prosjektperioden. Det vil gjennomføres en konsert i mars, juni, september og desember. Dette er minstekravet, med muligheter for hyppigere konserter om brukererfaringene tilsier dette. Ved prosjektstart vil prosjektleder gjøre nødvendige innkjøp av lyd- og lysutstyr. Dato for konserter settes 4 uker i forveien. Scenen vil rigges til kvelden før, med utgangspunkt i utstyret de påmeldte deltakerne har meldt inn. Deltakerne vil få mulighet for lydsjekk samme dag som konserten. Konserten følger oppsatt program. Dagen etter ryddes scenen og utstyr oppbevares på Rap Clinic sitt lager. Prosjektgruppen samles og diskuterer hvordan det gikk, hvilke erfaringer man sitter igjen med og hvilke tilbakemeldinger man har fått. Prosjektgruppen utarbeider så en revidert plan for den neste konserten basert på erfaringene. Rapportskrivingen vil begynne etter konsert nr 3 i september. Rapporten vil gjennomgås med prosjektgruppen og ferdigstilles mot prosjektslutt.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Musikk er en aktivitet som bygger på vår medfødte evne til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse. Derfor gir musikken tilgang til sosialt samvær, kommunikasjon og uttrykk av følelser. Hensikten med dette prosjektet er å bruke musikk for å etablere en sosial møteplass for personer med psykiske helse- og rusutfordringer hvor vi sammen skaper en plattform for personlig og kulturelt uttrykk og en vei tilbake til samfunnet. Prosjektet henter inspirasjon fra konsertarrangementet Rockovery, som arrangeres hvert år og markerer verdensdagen for psykisk helse. Dette arrangementet er en stor suksess hver år og bidrar til at mennesker i mange ulike kontekster møtes rundt det de har til felles; musikken. Et grunnleggende mål med dette prosjektet er å jobbe aktivt med å redusere stigma rundt psykisk helse og forebygge utenforskap og sosial isolasjon blant mennesker som har utfordringer med sin psykiske helse. Prosjektet baserer seg på frivillighet og premisser om likestilling mellom brukere og prosjektledere, slik at de som bruker tilbudet skal være med å utvikle det slik de ønsker. Rockovery-arrangementet blir arrangert én gang i året, så dette prosjektet ønsker å skape en konsertarena som man kan spille på gjennom hele året. På denne måten kan man lage en sosial møteplass for innbyggere, behandlingsapparat og pårørende i uformelle omgivelser hvor kan samles rundt musikken.

Gjennomføring

Vi som prosjektgruppe har lært mye i gjennomføringen av prosjektet. I første omgang så lærte vi at konserter innendørs er mer ønskelig enn utendørskonserter. Dette gjør det lettere å planlegge konsertene uten at været blir en sentral faktor i planleggingen. Videre er flere artister/band mer positive til å spille innendørs. Vi løste dette med å hente inspirasjon fra et konsept som ble populært under pandemien når de store scenene ble stengt: “Tiny Desk Concerts”. Vi valgte å kalle konsertarrangementet “Smia Sessions”. Vi valgte å rigge opp til konsertene i kommunens lokaler på Stabekk. Scenen ble plassert midt i rommet med publikum i en halvmåne foran. På denne måten ble konserten mer lavterskel, og det var lettere å holde kontakt med publikum. Videre ble det tydelig at 4 egenarrangerte konserter i året er optimistisk å få til i begynnelsen. Vi så behovet for å arrangere 2-3 konserter i prosjektperioden (det første året), for å legge et godt grunnlag for å utvide ut i år 2 (etter prosjektperioden). Flere som har deltatt i Smia sessions arrangementet har tatt steget ut og deltatt på andre arrangementer som Verdensdagen for psykisk helse i regi av søkerorganisasjonen Mental Helse.

Resultater og virkninger

Hensikten med prosjektet var i hovedsak å etablere en sosial møteplass for innbyggere med psykiske helse og rusutfordringer, behandlingsapparatet og pårørende hvor man samles rundt en felles interesse for musikk. Erfaringer fra prosjektleder, prosjektgruppa og søkerorganisasjonen er at vi i stor grad har fått til dette. Prosjektgruppa sin evaluering av arrangementet er preget av at hele arrangementet var en positiv opplevelse. Det trekkes frem som særlig positivt å kunne stå på en scene hvor man vise frem sine ressurser foran et publikum med et støttende apparat rundt seg. Planer videre innebærer regelmessige konserter, etablering av nye band, rekruttering av nye bandmedlemmer og soloartister som ønsker å spille, og bidra med en scene hvor alle kan møtes og bli kjent i uformelle omgivelser. På denne måten forebygger vi sosial isolasjon og legger til rette for økt samfunnsdeltakelse og nettverksbygging. Videre har vi fått henvendelser fra andre kommuner som ønsker å etablere noe lignende i sine tjenester.

Prosjektleder

Marcus de Bruyn Trzebinski

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Musikk, helse og formidling: En konsertarena som sosial møteplass
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 170 000
Startdato
02.01.2023
Sluttdato
31.03.2024
Status
Avsluttet