Musikk i siste livsfase

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det treårige prosjektet ”Musikk i siste livsfase” har foregått i regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Avdeling aldring og

 

Det treårige prosjektet ”Musikk i siste livsfase” har foregått i regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Avdeling aldring og kultur, i perioden 2002-5, ved sykehjemmene Vålerengen bo- og servicesenter (VBS), Sofienbergsenteret og St. Halvardhjemmet, under ledelse av lege og musikkterapeut Audun Myskja. Prosjektet har tatt utgangspunkt i behovet for forbedrede miljø- og behandlingstiltak i eldreomsorgen og de mange positive erfaringer med musikk som supplerende behandling. Deltakerne i prosjektet har kartlagt bruk av sang og musikk som støttebehandling for sykehjemsbeboere i siste livsfase. Målet har vært å utvikle en enkel og praktisk gjennomførbar metode som kan bli tatt i bruk av ansatte uten musikkutdannelse. Metoden individualisert musikk er beskrevet i Metodebok – systematisk bruk av musikk i eldreomsorgen (Oslo: Unikum forlag 2005) og Den siste song – sang og musikk i eldreomsorg og lindrende behandling (Bergen: Fagbokforlaget, utgivesesdato 14.02.06). Metoden angir hvordan forskningsresultater kan omsettes i praksis innen begrensede ressursrammer, ut fra grunnprinsippet: Gjør det du kan, med det du har, der du er.

 

Prosjektets hovedfunn:

·        Individualisert musikk er en enkel, billig og gjennomførbar metode som gir ansatte i helsesektoren tilgang til systematisk bruk av sang og musikk i terapeutisk ramme

·        Prosjektets metodebok beskriver hvordan ansatte uten musikkutdannelse eller –ferdigheter kan utøve sang og musikk systematisk og evaluere resultater. Det er laget en preferanse-CD på basis av forskning under prosjektet som gir mulighet til å kartlegge individuelle musikkpreferanser selv hos personer med langtkommen demens

·        Metodeboken inkluderer et systematisk oppsett for måling av resultater, og for justering av tiltak, via validerte målemetoder tilpasset de enkelte tiltak, noe som gir ansatte faglig styrking og gjør det mulig å evaluere og utvikle miljøtiltak i en vitenskapelig ramme

·        Metoden individualisert musikk gjør det mulig å integrere musikkterapi og kulturaktiviteter i helsevesenets kliniske virksomhet

·        Pilotstudier gjennomført under prosjektet indikerer at sang og musikk kan minske uro og øke velvære og egenverd på en sykehjemsavdeling

·        Det er utført en pilotstudie som har vist signifikant reduksjon av depresjon med et musikktiltak, sammenlignet med en fase der institusjonen ikke har tilgang på musikkterapeut: fravær av musikktilbud ga signifikant økning av gjennomsnittlig nivå av depresjon hos de enkelte beboere

·        Et eget underprosjekt har omhandlet bruk av musikk i terminalfasen, og har vist at musikk kan gi særlig støtte ved ensomhet, språksvikt og smerter.

 

Prosjektet har generert en rekke fagartikler, fått bred mediadekning og har munnet ut i et vellykket avslutningsseminar som fikk førstesidedekning og lederomtale i Aftenposten.

Prosjektleder/forsker

Audun Myskja

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Musikk i siste livsfase
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Vålerengen bo- og servicesenter
Beløp Bevilget
2002: kr 450 000, 2003: kr 400 000, 2004: kr 485 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet