Når barn ikke begynner å snakke

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn og målsetting: Barn som av ulike årsaker ikke utvikler et talespråk vil være avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon. Undersøkelser viser at det er lite kompetanse på området alternativ og supplerende kommunikasjon i mange kommuner. Det kreves omfattende og grundige kunnskaper for å kunne tilrettelegge for alternativ og supplerende kommunikasjon, både i forhold til utvelgelse av vokabular, valg av kommunikasjonshjelpemidler og effektiv utnyttelse av den naturlige kommunikasjonen barnet allerede har gjennom f.eks kroppsspråk og gester. Resultatet blir at man ofte venter og ser for lenge, og at barn som kunne fått betydelig bedre indre språk, egen kommunikasjon og muligheter for å ta seg fram i verden ikke får dette pga at man forventer at språket kommer av seg selv.

 

Prosjektets målsetting har vært å lage en informasjonsbrosjyre og et temanummer av fagbladet DIALOG (ISAAC Norges fagtidsskrift). Begge deler er beregnet på foreldre, foresatte, helsestasjoner, barnehabiliteringer og ansatte i pedagogisk psykologisk, og ble sendt ut til alle landets helsestasjoner og ppt-kontor. Begge deler skulle i tillegg gjøres fritt tilgjengelige fra ISAAC Norges hjemmesider på www.isaac.no, samt på www.statped.no.

 

Gjennomføring, resultater og videre arbeid: Prosjektet ble gjennomført slik tiltenkt. Vi har fått mange og gode tilbakemeldinger fra ulike hold ute i kommunene, men ser at kun mottakerne av materialet kan si noe om nytten de har av materialet. Vi ser dog at man ved eventuelt lignende informasjonsarbeid kunne laget brosjyren med nynorsk tekst, sør- og nord samisk, samt på ulike andre språk.

 

I hvilken grad utgivelsen får langtidsvirkninger for denne gruppen mennesker, er enda for tidlig å si noe om. Prosjektet har holdt budsjettet fra opprinnelig plan, men brukerorganisasjonen har måttet gå inn med egne eksterne midler pga opptrykket. Fagpersoner utenfor prosjektgruppa som kjenner til prosjektet har også bedt om å få tilsendt materialet så snart det ble ferdigstilt. Styret i Isaac Norge har også drøftet mulighetene for å trykke opp brosjyren på et senere tidspunkt. Det vil da være aktuelt å vurdere om den skal gis ut på nynorsk, samisk og eventuelt andre språk.


 

Prosjektleder/forsker

Hanne Almås

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Når barn ikke begynner å snakke
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Trøndelag kompetansesenter, Torshov kompetansesenter
Beløp Bevilget
2008: kr 255 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet