Når grenser krenkes 2

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et tilbud til jenter og kvinner utsatt for seksuelle overgrep

Et tilbud til jenter og kvinner utsatt for seksuelle overgrep.

 

Til den enkelte

·        Medisinsk behandling

·        Rettsmedisinsk dokumentasjon

·        Kriseintervensjon og psykososial oppfølging

·         

En helhetlig innsats mot vold mot kvinner

·        Samordning av helsetjenesten for voldsutsatte kvinner

 

Vold mot kvinner er en trussel mot kvinners helse. De omkring 400 voldtektene som årlig anmeldes representere bare en liten del av problemet. Ut ifra andre undersøkelser vet vi at mange flere kvinner blir utsatt for vold uten å anmelde og uten å ta kontakt med hjelpeapparatet. Ubehandlet og uten adekvat omsorg og oppfølging kan overgrep føre til varige helseplager bl.a. i form at kroniske smertetilstander og psykiske problemer. Sosiale relasjoner forverres og kvinnens handlingsvalg innskrenkes. Isolasjon og sosiale problemer kan følge. Det er et overveldende behov for å skape tilbud i helsevesenet til kvinner som opplever overgrep, både for å øke kvaliteten av behandlingen i akuttsituasjon og for å forebygge virkningen på lang sikt.

 

Et modellprosjekt er blitt etablert ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim. Det er organisert som et tverrfaglig team som består av en rådgiver (psykiatrisk sykepleier i halvtid), et team av spesialkompetente sykepleiere, i beredsskapsvakt som rykker ut på 24-timers basis og avdelingens vakthavende leger i tillegg til prosjektleder. Systematisk veiledning og opplæring til alt personell som er i kontakt med ofre, inklusivt kvalitetssikring av det rettsmedisinske arbeidet. Det er etablert regelmessig kontakt med politi og krisesenter og deltagelse i samordning av hjelpetilbud til voldsofre lokalt. Det er en regional prosess i gang med støtte fra Helseforetaket for å etablere rutiner for kompetanseoppbygging i hele regionen. Omkring 50 kvinner oppsøker mottaket årlig i en akutt situasjon etter voldtekt. I tillegg kommer en rekke henvendelser fra ofre en del tid etter overgrepet.

 

Den første gjennomgang av modellen med tanke på henvendelser ar avsluttet og foreligger som en hovedoppgave i medisin. Et nytt prosjekt med kobling av data fra helsevesenet og politiet er under arbeid. I tillegg er det en pågående undersøkelse om den psykososiale oppfølgingen.

Prosjektleder/forsker

Berit Schei

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Når grenser krenkes 2
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital
Beløp Bevilget
2003: kr 161 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet