Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Det er nå mange over åtti år i Norge. Hjemmet er blitt en hovedarena for utføring av tjenester til de eldre. For ansatte har hjemmet blitt et sted de utfører sine tjenester. Dette endrer et hjem og det blir også et klinisk sted. Grensen mellom det offentlige og private i et hjem viskes ut.

Målsetting

Målsettingen med studien var å utforske meningen med «hjemmet» og hvordan det påvirkes både i forhold til hjemlighet og det fysiske aspektet når den eldre over åtti år blir mottaker av hjemmebaserte tjenester, både for dem eldre selv, men også for tjenesteutøverne. Hvordan ivaretar den eldre sin forståelse av hjem, samtidig som det blir et arbeidssted, hvor offentlige tjenester utføres.

Design, metode, materiale

Antallet eldre er forventet å dobles de neste 35 årene. Parallelt med demografiske endringer, er fokuset på hjemmebaserte tjenester og at de eldre skal bo lengst mulig hjemme. Ofte er høy alder forbundet med økt sykelighet som ofte er mer komplekse og krever omfattende tiltak utført i hjemmet. Data ble samlet inn gjennom deltagende observasjon og semi- strukturerte intervjuer i etterkant av observasjonene. Informantene ble rekruttert fra 5 bydeler i Oslo, hvor 9 eldre ble inkludert. Observasjonene ble gjort i hjemmet når tjenestene ble utført, men ikke under intimpleie. Det ble gjort observasjoner i forhold til hvordan ansatte kom inn i hjemmet, i forhold til matsituasjoner, samarbeidet og samhandlingen mellom den eldre og ansatt og praktisk bistand i hjemmet. Datamaterialet ble organisert i 9 ulike case med stor spredning i i forhold til omfanget av tjenester utfør i hjemmet.

Gjennomføring

Dataanalysen søkte etter likheter mellom casene og hvordan de enkelte på ulike måter gjorde grep for å bevare hjemligheten i eget hjem. Datamaterialet ble så analysert tematisk innenfor hvert case som identifiserte hvordan den eldre opplever forståelsen av sitt hjem, så ble det gjort analyser mellom casene for å se på likhetene og hva den eldre og tjenesteutøverne gjør for at hjemmet skal være et sted den eldre trives, selv med til dels store endringer som følge av behovet for hjelpetjenester.

Resultater

De analysene som har blitt presenter på regionale konferanser, viser hvordan tjenestemottakerne på ulike måter gjør grep for å ivareta hjemligheten når tjenesteutøvere er tilstede i deres hjem. Enkle grep som tidvis skaper problemer og frustrasjon mellom den eldre og tjenesteapparatet uten at dette blir adressert eller tatt opp dem i mellom.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. De var døråpner for å rekruttere bydeler inn i prosjektet og gav tilgang på kontorplass i perioden, hvor data ble samlet inn. Det ble holdt et innlegg på en av deres årlige fagdager for hjemmetjenesten i Oslo.

Videre planer

Studiet måtte dessverre avsluttes, med ikke publisert/fullført av PhD- kandidaten på grunn av helsemessige årsaker. Det var delvis relatert til alvorlige arbeidsmiljøproblemer som ble forsøkt kompensert med ekstratid/økonomiske ressurser fra Institutt for Helse og samfunn. I tillegg har helsemessige utfordringer ikke vært forenlig med forskningsarbeid.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Kun samarbeid og kontakt i forkant av innsendt søknad om midler.

Publikasjonsliste

Ingen publikasjoner.

Sluttrapportsammendrag

Ingen publikasjoner.

Prosjektleder/forsker

Eirin Beate Hummelsund

Hovedveileder

Kristin Heggen

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf., Avd. for sykepleievitenskap
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet